Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia Polski XX wieku 05-DK-N1-HP12
semestr zimowy 2016/2017
Wykład, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Historia Polski XX wieku 05-DK-N1-HP12
Zajęcia semestr zimowy 2016/2017 (2016/2017Z) (zakończony)
Wykład (W), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: (brak danych)
Liczba osób w grupie: 40
Limit miejsc: 46
Prowadzący: Olga Szura-Olesińska
Literatura:

literatura obowiązkowa

Syntezy do dziejów najnowszych Polski (wybór):

1. Albert A. (Roszkowski W. ), Najnowsza historia Polski 1918-1980, cz. I-IV, Warszawa 1989.

2. Brzoza C., Sowa A. L., Historia Polski 1918-1945, Kraków 2009.

3. Czubiński A., Dzieje najnowsze Polski do roku 1945, Poznań 1994.

4. Tegoż, Dzieje najnowsze Polski 1944-1998, Poznań 1992.

5. Friszke A., Polska. Losy państwa i narodu 1939-1989, Warszawa 2003.

6. Kemp-Welch A., Polska pod rządami komunistów 1944-1989, Kraków 2008.

7. Paczkowski A., Pół wieku dziejów Polski 1939-1989, Warszawa 1996.

8. Pobóg-Malinowski W., Najnowsza historia polityczna Polski, t. 2 (1914-1939), t. 3 (1939-1945), Gdańsk 1990.

9. Sowa A. L., Historia polityczna Polski 1944-1991, Kraków 2011.

10. Zieliński H., Historia Polski 1914-1939, Wrocław – Warszawa 1983.

literatura uzupełniająca

1. Ajnenkiel A., Konstytucje Polski 1791-1997, Warszawa 2001.

2. Tegoż, Historia sejmu polskiego, t. II, cz. II, Warszawa 1989.

3. Ash Garton T., Polska rewolucja. Solidarność 1980-1981, Warszawa 1990.

4. Bardach J., Leśnodorski B., Pietrzak M., Historia ustroju i prawa polskiego, Warszawa 2001.

5. Buczek R., Na przełomie dziejów, Polskie Stronnictwo Ludowe w latach 1944-1947, Wrocław 1989.

6. Ciechanowski J. M., Powstanie warszawskie. Zarys podłoża politycznego i dyplomatycznego, Warszawa 1987.

7. Czubiński A., Powstanie Wielkopolskie 1918-1919. Geneza, charakter, znaczenie, Poznań 2002.

8. Duraczyński ,E., Rząd polski na uchodźstwie 1939-1945, Warszawa 1993.

9. Eisler J., Polski rok 1968, Warszawa 2006.

10. Encyklopedia powstań śląskich, Opole 1982.

11. Faryś J., Koncepcje polskiej polityki zagranicznej 1918-1939,Warszawa 1981.

12. Fik M., Kultura polska po Jałcie. Kronika lat 1944-1981, Warszawa 1991.

13. Friszke A., O kształt niepodległej, Warszawa 1989.

14. Tegoż, Opozycja polityczna w PRL 1945-1980, Londyn 1994.

15. Tegoż, Polska Gierka , Warszawa 1995.

16. Gabinety drugiej Rzeczypospolitej. Praca zbiorowa pod redakcją J. Farysia i J. Pajewskiego,Szczecin-Poznań 1991.

17. Garlicki A., Przewrót majowy, Warszawa 1978.

18. Tegoż, Stalinizm, Warszawa 1993.

19. Głowacki A., Kryzys polityczny 1970 roku, Warszawa 1990.

20. Holzer J., Mozaika polityczna Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1974.

21. Tegoż, Solidarność 1980-1981. Geneza i historia, Warszawa 1990.

22. Tegoż, Leski K., Solidarność w podziemiu, Łódź 1990.

23. Karski J., Wielkie mocarstwa wobec Polski 1919-1945, Lublin 1998.

24. Kersten K., Jałta w polskiej perspektywie, Londyn 1989.

25. Tejże, Narodziny systemu władzy. Polska 1943-1948, Warszawa 1984.

26. Kto kim był w II Rzeczypospolitej, pod red. J. Majchrowskiego, Warszawa 1994.

27. Meretik G., Noc generała, Warszawa 1989.

28. Mink G., Siła czy rozsądek. Historia społeczna i polityczna (1980-1989), Warszawa 1992.

29. Osęka P., Marzec 68, Kraków 2008.

30. Owczarski J., Romantycy kontra realiści. Polska krwawiąca 1944-1948, Warszawa 2011.

31. Pajewski J., Odbudowa państwa polskiego 1914-1918, Warszawa 1978.

32. Polska Odrodzona. Państwo-społeczeństwo-kultura, red. J. Tomicki, Warszawa 1982.

33. Rykowski Z., Władyka W., Polska próba. Październik 56, Kraków 1989.

34. Spór o PRL, wstęp P. Wandycz, Kraków 1996.

35. Tarniewski M. (Karpiński J.), Plonie komitet, Warszawa 1989.

36. Tegoż, Porcja wolności, Paryż 1979.

37. Werblan A., Stalinizm w Polsce, Warszawa 2009.

38. Zaremba M., Wielka trwoga. Polska 1944-1947, Kraków 2012.

39. Zaremba P., Operacja Wisła. Wojna polsko-bolszewicka 1918-1920, Warszawa 1989.

40. Życie polityczne w Polsce 1918-1939, red. J. Żarnowski, Wrocław 1985.

Koordynator przedstawia studentom na ćwiczeniach i wykładach wybór literatury uzupełniającej do tematów omawianych na zajęciach (student powinien wybrać przynajmniej jedną z zaproponowanych prac do każdych zajęć).

Zakres tematów:

1. Obszar, granice, struktura etniczna II Rzeczypospolitej: zróżnicowanie gospodarcze i społeczne.

2. Ewolucja systemu rządów II Rzeczypospolitej.

3. Główne nurty polityczne II Rzeczypospolitej i ich liderzy.

4. Bilans II RP- nauka, oświata, kultura, gospodarka, przemiany społeczne w okresie międzywojennym.

5. Polska – fakty dokonane, wprowadzenie systemu „realnego socjalizmu”, aspekt wewnętrzny i międzynarodowy.

6. Stalinizm w Polsce: ruch oporu i represje rządu.

7. Kościół Rzymskokatolicki w Polsce: polityka państwa wobec kościoła.

8. System społeczno-polityczny i gospodarczy w PRL.

9. Geneza, przebieg i następstwa kryzysów społeczno-politycznych w PRL.

10. Stan wojenny w Polsce: akty oporu wobec stanu wojennego, podziemna działalność Solidarności.

Metody dydaktyczne:

metody prowadzenia zajęć

Metoda wykładowa

Wykład problemowy: wykład z prezentacją multimedialną.

liczba godzin dydaktycznych (kontaktowych) 20

liczba godzin pracy własnej studenta 90

opis pracy własnej studenta

Praca własne studenta obejmuje przygotowanie do egzaminu

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin

wymagania merytoryczne

 Potrafi prawidłowo interpretować źródła historyczne z zakresu historii politycznej Polski XX w.

 Posiada rozszerzoną wiedzę z zakresu historii Polski XX w.

 Rozumie uwarunkowania historyczne obecnej sytuacji społeczno-politycznej Polski w aspekcie cywilizacyjnym i kulturowym.

Ma wiedzę o podstawowych ugrupowaniach politycznych, warstwach społecznych, wybitnych jednostkach w procesie historycznym.

kryteria oceny

- pięć pytań opisowych: - za odpowiedź na każde z pytań student może uzyskać od 0 do 2 pkt.

Maksymalna liczba punktów 10

- kryteria oceny:

10 pkt. – ocena bardzo dobra

9 pkt. – ocena dobra plus

8 pkt. – ocena dobra

7 pkt. – ocena dostateczna plus

5 pkt. – ocena dostateczna

4 pkt. i mniej – ocena niedostateczna

przebieg procesu weryfikacji

- egzamin zostanie przeprowadzony w formie pisemnej:

- egzamin zawiera pięć pytań opisowych, dlatego też nie ma wyznaczonej minimalnej objętości pracy:

- czas trwania: 90 minut, liczony od momentu podania wszystkich pytań.

- egzamin zostanie przeprowadzony w uzgodnionym ze studentami terminie w ramach harmonogramu zimowej sesji egzaminacyjnej

Uwagi:

1 semestr dziennikarstwo i komunikacja społeczna niestacjonarne I stopnia

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.