Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyka po roku III 06-PS-SM-350
semestr letni 2016/2017
Praktyka, grupa nr 4

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Praktyka po roku III 06-PS-SM-350
Zajęcia semestr letni 2016/2017 (2016/2017L) (zakończony)
Praktyka (PRAKT), grupa nr 4 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: (brak danych)
Liczba osób w grupie: 26
Limit miejsc: 27
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Anna Brandt-Salmeri
Literatura:

Zalecana indywidualnie w zależności od ośrodka, w którym student realizuje praktykę.

Zakres tematów:

Uzależniony od ośrodka, w którym student realizuje praktykę.

Metody dydaktyczne:

Uzależnione od ośrodka, w którym student realizuje praktykę.

Student jest zobowiązany do odbycia 80 godzin praktyk w danej placówce (dni i godziny ustalane są indywidualnie przez studenta z osobą przyjmującą studenta na praktykę);

Na uczelni: student jest zobowiązany wziąć udział w spotkaniu organizacyjnym z wydziałowym koordynatorem do spraw praktyk psychologicznych, na którym przekazany jest harmonogram odbywania praktyk przez studentów danego rocznika obowiązujący studenta na III i IV roku studiów oraz w spotkaniach z opiekunami praktyk z poszczególnych profili zawodowych/ścieżek specjalizacyjnych.

Informacja o terminie spotkania z koordynatorem ds. praktyk psychologicznych będzie zamieszczona na stronie Instytutu Psychologii.

Metody i kryteria oceniania:

OCENA KOŃCOWA Z MODUŁU ustalana na podstawie punktów uzyskanych z eseju i raportu szczegółowego z działań praktycznych, zgodnie z zasadą:

90-100 bdb

80-89 +db

70-79 db

60-69 +dst

51-59 dst

0-50 - ndst

Warunkiem pozytywnego zaliczenia praktyki jest spełnienie wszystkich wymogów formalnych oraz uzyskanie minimum 51 punktów, z czego minimum 20 punktów z raportu szczegółowego oraz minimum 15 punktów z eseju.

Ocenie podlegać będzie esej i raport z działań praktycznych, zgodnie z punktacją poniżej:

Zasady punktacji eseju:

• opis struktury placówki, w której odbywała się praktyka z uwzględnieniem opisu podstaw prawnych, na bazie których realizowane są zadania tej placówki (ze zwróceniem szczególnej uwagi na uprawnienia zawodowe, certyfikaty, ścieżki awansu zawodowego psychologa) - od 0 do 10 pkt;

• opis zakresu zadań wykonywanych przez psychologa w danej placówce, podejmowanych oddziaływań psychologicznych (diagnoza, interwencja, terapia), w tym charakterystyka zakresu współpracy ze specjalistami reprezentującymi inne profesje (jeżeli takie są podejmowane) - od 0 do 20 pkt;

• opis etycznych aspektów działań psychologicznych (w relacji z klientami/pacjentami oraz przedstawicielami innych profesji), na które psycholog realizujący działania praktyczne w danym ośrodku winien zwrócić szczególną uwagę - od 0 do 10 pkt.

Zasady punktacji raportu szczegółowego z działań praktycznych (diagnostycznych, interwencyjnych, terapeutycznych, promocyjnych, profilaktycznych, szkoleniowych etc):

• uzasadnienie zaplanowanego postępowania diagnostycznego/terapeutycznego/uzasadnienie projektu badawczego/interwencyjnego lub przedstawienie podstaw teoretycznych planowanych działań praktycznych - od 0 do 20 pkt;

• opis zaplanowanych kroków postępowania diagnostycznego/terapeutycznego/interwencyjnego/projektu badawczego (w tym planowanych metod i narzędzi) oraz opis przebiegu działań praktycznych /np. postępowania diagnostycznego, oddziaływań terapeutycznych, działań interwencyjnych/ , analiza zastosowanych metod, technik, narzędzi w kontekście problemu pacjenta/klienta i celu podjętych oddziaływań- od 0 do 20 pkt;

• opis efektów przeprowadzonych działań oraz sporządzenie opinii/protokołu/ ekspertyzy/planu dalszych oddziaływań, z uwzględnieniem (możliwych lub koniecznych) obszarów współpracy interdyscyplinarnej ze specjalistami reprezentującymi inne profesje (przykładowo student uczestniczący w procesie badawczym/diagnostycznym/rekrutacyjnym/selekcyjnym opisuje uzyskane wyniki, interpretuje je oraz sporządza na ich podstawie opinię/protokół/ekspertyzę; student uczestniczący w procesie terapii grupowej analizuje przebieg terapii, formułuje wnioski z jej przebiegu, proponuje plan dalszych oddziaływań; student uczestniczący w szkoleniach analizuje zastosowane metody i po zakończonych oddziaływaniach przedstawia propozycje ich udoskonalenia) - od 0 do 20 pkt.

Jeżeli specyfika placówki, w której student zamierza odbyć praktykę nie daje możliwości sporządzenia pełnego raportu zgodnie z w/w punktami student powinien to zgłosić opiekunowi praktyk przed ich rozpoczęciem w celu ustalenia kryteriów punktacji dostosowanej do specyfiki pracy ośrodka, w którym praktyka będzie realizowana.

W raporcie szczegółowym będzie punktowana refleksyjność studenta, komunikatywność i zrozumiałość stylu wypowiedzi pisemnej, umiejętność skonfrontowania wiedzy i umiejętności zdobytych na studiach z wiedzą i umiejętnościami oraz kompetencjami niezbędnymi w pracy z pacjentem (grupą)/klientem/uczniem/ pracownikiem, umiejętność planowania oddziaływań psychologicznych na postawie zgromadzonych informacji na temat problemu, umiejętność identyfikowania problemów wymagających współpracy interdyscyplinarnej.

Uwagi:

SPR (psychologia rozwoju człowieka i badań nad rodziną)

Warunkiem uzyskania zaliczenia praktyki jest oddanie opiekunowi praktyk kompletu dokumentów, na który składają się:

1. porozumienie, 2. raport ogólny z praktyk podpisany przez dyplomowanego psychologa i poświadczony pieczęcią ośrodka, w którym student odbył praktykę, 3. ankieta wypełniona przez studenta dotycząca oceny miejsca praktyki; 4. esej; 5. raport szczegółowy z działań praktycznych (diagnostycznych, interwencyjnych, promocyjnych, profilaktycznych, szkoleniowych, badawczych etc).

Wszystkie dokumenty powinny być złożone opiekunowi praktyk w formie papierowej.

Ostateczny termin składania kompletnych dokumentów z odbytych praktyk nie może odbyć się później niż 3.10.2017.Wzory porozumień i inne dokumenty dotyczące praktyk można pobrać ze strony internetowej Instytutu Psychologii (dział: KSZTAŁCENIE). Komplet dokumentów można składać w sekretariacie (pok. 437).

Do listy studentów mają dostęp koordynatorzy przedmiotu, uczestnicy oraz prowadzący grup. Jesteś uczestnikiem, zatem masz dostęp.

wyślij wiadomość do studentów tej grupy (przez USOSmail)

Lista jest pusta
Nazwisko Imiona Stan
Lista jest pusta
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.