Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

SPR_M09_Profilaktyka i psychokorekcja zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży 06-PS-SM-274
semestr zimowy 2016/2017
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot SPR_M09_Profilaktyka i psychokorekcja zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży 06-PS-SM-274
Zajęcia semestr zimowy 2016/2017 (2016/2017Z) (zakończony)
Ćwiczenia (C), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: (brak danych)
Liczba osób w grupie: 25
Limit miejsc: 30
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Anna Brandt-Salmeri
Literatura:

1. Bogdanowicz M. (1991). Psychologia kliniczna dziecka w wieku przedszkolnym. WSiP, Warszawa.

2. Brzezińska A. (red.)(2003). Ukryte piętno. Zagrożenia rozwoju w okresie dzieciństwa. Wyd. Fundacji Humaniora, Poznań.

3. Danilewska J., Agresja u dzieci - szkoła porozumienia, Wyd.: WSiP, Warszawa 2002

4. de Barbaro B. (red.)(1994). Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny. Wyd. Collegium Medicum UJ, Kraków.

5. Goodman R., Scott S. (2003). Psychiatria dzieci i młodzieży. Wyd. Medyczne Urban i Partner, Wrocław.

6. Grzesiuk L., Tryjarska B., (1997), Jak pomagać sobie, rodzinie i innym, PWN: Warszawa

7. Kendall, P., C. (2012). Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji. Techniki terapeutyczne dla profesjonalistów i rodziców. Wydawnictwo GWP, Gdańsk.

8. King G. (2003). Umiejętności terapeutyczne nauczyciela, GWP: Gdańsk

9. Kołakowski A. red. (2013). Zaburzenia zachowania u dzieci. Teoria i praktyka. Sopot: GWP.

10. Kołakowski A., Pisula A (2011). Sposób na trudne dziecko. Gdańsk: GWP

11. Kozłowska A. (2005). Zaburzenia życia uczuciowego dziecka problemem rodziny. Wyd. Akademickie „ŻAK”, Warszawa.

12. Łobocki M. (1985). Współdziałanie nauczycieli i rodziców w procesie wychowania, Nasza Księgarnia: Warszawa

13. Munden A., Arcelus J. (2006). ADHD. Nadpobudliwość psychoruchowa. Dom Wydawniczy BELLONA, Warszawa.

14. Namysłowska I. (1997). Terapia rodzin. Wyd. Springer PWN, Warszawa.

15. Namysłowska i. (red.)(2004). Psychiatria dzieci i młodzieży. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa.

16. Orwid M., Pietruszewski K. (1996). Psychiatria dzieci i młodzieży. Wydanie II. Collegium Medicum UJ, Kraków.

17. Pisula, E. (2005). Małe dziecko z autyzmem. Warszawa: PWN.

18. Plopa M. (2005). Psychologia rodziny. Teoria i badania. Oficyna Wyd. IMPULS, Kraków.

19. Pluta T., Profilaktyczno – wychowawczy program przeciwdziałania agresji u dzieci w młodszym wieku szkolnym, Kraków 2005

20. Popielarska A. (red.) (1989). Psychiatria wieku rozwojowego. PZWL, Warszawa.

21. Ribner N.G. (2005). Terapia nastolatków. Problemy okresu

22. Satir V. (2000). Rodzina. Tu powstaje człowiek. Wydawnictwo GWP, Gdańsk.

23. Schaffer H.R. (2005). Psychologia dziecka. PWN, Warszawa.

24. Spionek H. (1985). Zaburzenia rozwoju uczniów a niepowodzenia szkolne. PWN,Warszawa.

25. Urban B. (2000). Zaburzenia w zachowaniu i przestępczość młodzieży. Wydawnictwo UJ, Kraków.

26. Weber M., Ziółkowska B. (2012). Piękno w okresie dorastania: spostrzeganie własnego ciała i prewencja zaburzeń łaknienia w środowisku szkolnym. Warszawa: Diffin

27. Wolańczyk. T., Komender J. (red.)(2005). Zaburzenia emocjonalne i behawioralne u dzieci. . Warszawa: PZWL.

Zakres tematów:

1. Definicja zaburzeń zachowania, kryteria diagnostyczne, klasyfikacje. Endogenne i egzogenne przyczyny

2. Zaburzenia w zachowaniu w różnych koncepcjach teoretycznych. Teorie organiczne. Tradycja psychoanalityczna i interpretacja psychodynamiczna. Perspektywa behawioralna.

3. Diagnoza różnicowa łączonych zaburzeń rozwojowo-sensorycznych (ADHD, zaburzenia ze spektrum autyzmu, zaburzenia lękowe, trudności w nauce, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, tiki, depresja, zaburzenia opozycyjno-buntownicze). Znaczenie trafnej diagnozy dla projektowania działań psychokorekcyjnych

4. Bullying – zastraszanie i przemoc szkolna- formy przemocy, zjawisko przemocy szkolnej. Interwencje kryzysowe

5. Skuteczne przeciwdziałanie agresji wśród młodzieży Tłumienie zachowań agresywnych. Trening umiejętności społecznych. Konstruowanie szkolnych i klasowych programów interwencyjno-profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy

6. Praca terapeutyczna z rodzicami oraz z rodzicami i dzieckiem z zaburzeniami zachowania w różnych podejściach terapeutycznych

7. Wybrane doświadczenia szkolne ucznia, których konsekwencją mogą być zaburzenia w zachowaniu na terenie szkoły. Praca z grupą szkolną nad rozwiązywaniem sytuacji problemowych i konfliktowych: rozwiązywanie zachowań problemowych i konfliktów w grupie rówieśniczej. Projektowanie działań o charakterze korekcyjnym na terenie szkoły. Interwencje behawioralne.

8. Charakterystyka zachowań ryzykownych wśród młodzieży w wieku szkolnym. Szkolne procedury interwencyjne wobec uczniów przejawiających zachowania ryzykowne. Współpraca szkoły z policją i sądem rodzinnym.

9. Profilaktyka zdrowia psychicznego – programy profilaktyczne i promocja zdrowia dotyczące zaburzeń odżywiania. Konstruowanie programów profilaktycznych i prezentacja przykładowych scenariuszy zajęć.

10. Przeciwdziałanie zaburzeniom depresyjnym i samobójstwom wśród młodzieży. Rozwijanie kompetencji emocjonalnych i społecznych wśród młodzieży

11. Profilaktyka uzależnień wśród dzieci i młodzieży. Trening asertywności.

12. Zjawisko przemocy seksualnej wśród dzieci i młodzieży. Diagnoza i zasady interwencji

13. Współpraca z rodziną dla przeciwdziałania zaburzeniom w zachowaniu u uczniów (docenianie możliwości, respektowanie ograniczeń).

14. Zajęcia socjoterapeutyczne dla uczniów przejawiających zaburzenia w zachowaniu. Tworzenie scenariuszy zajęć

Metody dydaktyczne:

dyskusja na podstawie literatury, metody aktywizujące, prezentacje multimedialne, praca w grupach, praca z tekstami naukowymi z obszaru psychologii zaburzeń dziecięcych oraz terapii, prezentowanie studium przypadku, krytyczna analiza programów profilaktycznych i scenariuszu zajęć

Metody i kryteria oceniania:

Średnia ocen z opracowanego samodzielnie programu profilaktycznego oraz z aktywności punktowanej podczas zajęć.

Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny końcowej z ćwiczeń jest obecność na minimum 90% zajęć (jednak dopuszcza się możliwość odrobienia zajęć w czasie dyżurów osób prowadzących).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.