Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

SPK_M10_Pomoc psychologiczna małżeńska i rodzinna 06-PS-SM-281
semestr zimowy 2016/2017
Laboratorium, grupa nr 3

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot SPK_M10_Pomoc psychologiczna małżeńska i rodzinna 06-PS-SM-281
Zajęcia semestr zimowy 2016/2017 (2016/2017Z) (zakończony)
Laboratorium (L), grupa nr 3 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: (brak danych)
Liczba osób w grupie: 13
Limit miejsc: 13
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Anita Gałuszka
Strona domowa grupy: http://www.ip.us.edu.pl
Literatura:

Badora, S. (2011). Miłość rodzicielska – reguła czy przypadek? (studium antropologiczne) 41-56. Pedagogika Rodziny. (Family Pedagogy) nr 1(1), ss. 41-56.

Bakiera, L. (2006). Rodzina z perspektywy socjologicznej I psychologicznej: ciągłość i zmiana. Roczniki Socjologii Rodziny XVII, UAM, ss.101-115.

Baumann, K. (2006). Jakość życia w okresie późnej dorosłości— dyskurs teoretyczny. Gerontologia Polska, t.14, nr 4, ss.165-171.

Goldenberg, H., Goldenberg, I. (2006): Terapia rodzin. Kraków. WUJ.

Harwas-Napierała, B. (2015). Dojrzałość osobowa dorosłych jako czynnik chroniący rodzinę. Czasopismo Psychologiczne – Psychological Journal, 21, 1, ss. 47-52

Jóźwik, M. (2007). Przemoc wobec kobiet w rodzinie. Warszawa: Centrum Praw Kobiet.

Kałdon, B.,M. (2011). Rodzina jako instytucja społeczna w ujęciu interdyscyplinarnym. Forum Pedagogiczne UKSW 1 ss.229-241.

Kubler-Ross, E. (1998). Rozmowy o śmierci i umieraniu. Poznań: Media Rodzina of Poznan.

Namysłowska, I. (2000): Terapia rodzin. Warszawa. Instytut Psychiatrii i Neurologii.

Otrębska-Popiołek, K. (1991). Człowiek w sytuacji pomocy. Psychologiczna problematyka przyjmowania i udzielania pomocy. Katowice: Wyd. UŚ.

Pawelec, L. (2011). Eurosieroctwo współczesnym problemem społecznym Pedagogika Rodziny. (Family Pedagogy) nr 1(1), ss. 119-128

Plopa, M. (2008). Więzi w małżeństwie i rodzinie. Kraków: Impuls

Plopa, M. (2011). Psychologia rodziny. Teoria i badania. Kraków: Impuls.

Rosenberg, M. (2009). Porozumienie bez przemocy. O języku serca. Warszawa: Jacek Santorski & Co Agencja Wydawnicza.

Satir, V. (2000): Terapia rodziny. Teoria i praktyka. Gdańsk. GWP.

Sęk, H. (red.)(2007). Psychologia kliniczna. Warszawa: PWN.

Steuden, S. (2011). Psychologia starzenia się i starości. Warszawa: PWN.

Widera-Wysoczańska, A. (2001). Psychologiczne aspekty rozmowy lekarza z pacjentem umierającym i jego rodziną. W. G. Dolińska-Zygmunt (red). Podstawy psychologii zdrowia. (s.315-330). Wrocław: Wyd. UW.

Ziarko, M. (2014). Zmaganie się ze stresem choroby przewlekłej. Poznań: Wyd. Nauk. Wydz. Nauk Społecznych UAM.

Zakres tematów:

Treści programowe:

Zajęcia wprowadzające. Przedstawienie programu zajęć, obowiązującej literatury i warunków koniecznych do uzyskania zaliczenia. Ustalenie terminu złożenia pracy zaliczeniowej.

Udział w I Ogólnopolskiej Konferencji Kobiecości i Męskości oraz Bliskich Związków Interpersonalnych „Kobiety – mężczyźni – romantyczne relacje” Katowice.

Omówienie i przedyskutowanie problemów poruszonych na konferencji. Złożenie sprawozdania z wysłuchanych referatów/wykładów.

Istota pomocy psychologicznej i czynniki ją warunkujące a rozwiązywanie problemów zdrowotnych.

Oczekiwania wobec wspomagającego i wspomaganego z perspektywy własnej (podmiotowej) i partnera relacji.

Różne oblicza jakości związku małżeńskiego – perspektywa empiryczna.

Rodzina w ujęciu interdyscyplinarnym. Cykl życia rodziny.

Modele funkcjonowania rodziny.

Postawy rodzicielskie – ujęcie teoretyczne.

Postawy rodzicielskie – metody badań.

Wpływ choroby przewlekłej na funkcjonowanie rodziny.

Radzenie sobie ze śmiercią osób bliskich.

Przemoc w rodzinie.

Bezrobocie i migracja zarobkowa a więzi rodzinne.

Podsumowanie zajęć. Zaliczenie przedmiotu.

Metody dydaktyczne:

Podczas zajęć wykorzystane będą następujące metody dydaktyczne:

- dyskusja

- udział w dramach

- prezentacje multimedialne/udział w projekcie badawczym

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa modułu ustalona zostanie na podstawie ocen uzyskanych z:

1. sprawozdania z udziału w konferencji Kobiecość i Męskość oraz Bliskie Związki Interpersonalne „Kobiety – mężczyźni – romantyczne relacje” (waga: 0,5)

2. merytorycznego zaangażowania w dyskusję/udziału w dramie (waga: 0,2)

3. prezentacji multimedialnej/opracowania projektu badawczego/udziału w projekcie badawczym (opcjonalnie)(waga: 0,3)

50-60% możliwych do uzyskania punktów dst

60,1 -69,9% możliwych do uzyskania punktów +dst

70-80% możliwych do uzyskania punktów db

80,1-90% możliwych do uzyskania punktów +db

90,1 -100 % możliwych do uzyskania punktów bdb

Uzyskanie zaliczenia modułu jest możliwe tylko wówczas, gdy zarówno 1. sprawozdanie, 2 przygotowanie i aktywność na zajęciach, jak i 3. prezentacja multimedialna/opracowanie projektu badawczego/udział w projekcie badawczym (opcjonalnie), zostaną ocenione pozytywnie.

Uwagi:

Studentowi, który nie zaliczył laboratorium w pierwszym terminie, przysługują dwa terminy poprawkowe, wyznaczone przez prowadzącego zajęcia. Uzyskana ocena niedostateczna w pierwszym terminie zaliczenia będzie uwzględniana przy obliczaniu końcowej oceny z modułu. W przypadku uzyskania negatywnej oceny z merytorycznego zaangażowania w dyskusję/udziału w dramie Student zobowiązany będzie do przedyskutowania z prowadzącym wybranego problemu z zakresu pomocy psychologicznej małżeństwu i rodzinie.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.