Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy resocjalizacji z elementami patologii (DD, Policyjne Izby Dziecka,współpraca z kuratorem itd.) 12-PE-ZTP-S1-7PR
semestr zimowy 2016/2017
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Podstawy resocjalizacji z elementami patologii (DD, Policyjne Izby Dziecka,współpraca z kuratorem itd.) 12-PE-ZTP-S1-7PR
Zajęcia semestr zimowy 2016/2017 (2016/2017Z) (zakończony)
Ćwiczenia (C), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: (brak danych)
Liczba osób w grupie: 13
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Ilona Fajfer-Kruczek
Literatura:

Jaworska A., Leksykon resocjalizacji, Warszawa 2014

Pospiszyl I., Patologie społeczne, PWN, Warszawa 2008.

Pytka L., Pedagogika resocjalizacyjna. Warszawa 2005.

Urban B., Stanik J.M (red.) Resocjalizacja. Tom I, II, Warszawa 2008.

Pospiszyl K., Resocjalizacja. Warszawa1998.

Wysocka E., Diagnoza w resocjalizacji, 2008.

Zakres tematów:

1. Pedagogika resocjalizacyjna w systemie nauk – podstawowe pojęcia

2. Prawne podstawy resocjalizacji - Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich z 1982 r. z p. zm.

3. Zagrożenia procesu socjalizacji dziecka: czynniki ryzyka, determinanty zaburzeń.

4. Zaburzenia w zachowaniu i niedostosowanie społeczne nieletnich, zaburzenia emocjonalne – elementy diagnozy.

5. Wybrane współczesne patologie społeczne.

6. Placówki i instytucje wspierające i realizujące wychowanie resocjalizujące m.in.:

 Dom Dziecka, Pogotowie Opiekuńcze oraz rodzinne formy opieki zastępczej i interwencyjnej;

 Rodzinne Ośrodki Diagnostyczno- Konsultacyjne;

 Kuratela sądowa;

 Policyjna Izba Dziecka;

 Zakłady poprawcze i Schroniska dla nieletnich.

7. System penitencjarny w Polsce.

Metody dydaktyczne:

praca indywidualna z tekstem, praca w grupach, analiza materiałów poglądowych, projekt, dyskusja

Metody i kryteria oceniania:

specjalność: Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i terapia pedagogiczna -

1. Zakres merytoryczny ćwiczeń oraz zawarty w literaturze obowiązkowej.

Kolokwium pisemne - kolokwium odbędzie się na przedostatnich zajęciach – czas trwania 15 min. – wyniki do dwóch dni, ewentualna poprawa ocen ndst na ostatnich zajęciach.

2. esej - Wersja wydrukowana – 2-3 str. standardowego maszynopisu z zastosowaniem przypisów dolnych oraz bibliografią (min. 5 źródeł, w tym 3 naukowe), dopuszcza się źródła internetowe.

Forma literacka esej, temat uzgodniony z prowadzącym.

Ocenie poddawane są następujące elementy:

- zgodność z zadaną formą literacką – esej – 1 punkt

- styl, gramatyka, cytacje (ocena pod względem plagiatu) – 1 punkt

- dobór źródeł - wykorzystanie co najmniej 5 źródeł danych, w tym co najmniej 3 naukowych – 1 punkt

- umiejętność formułowania problemów i wniosków – 2 punkty

5 punktów – bdb

4 punkty – db

3 punkty – dst

1-2 punkty – niedostateczny

poprawa oceny niedostatecznej – w przypadku uzyskania oceny pozytywnej, ocena końcowa - dst

Prace powinny zostać złożone osobiście najpóźniej na miesiąc przed planowanym zakończeniem zajęć dydaktycznych, ocena prac zostanie przedstawiona najpóźniej na przedostatnich zajęciach. Praca nie podlega poprawie, wyjątek stanowi uzyskanie oceny niedostatecznej – student otrzymuje nowy temat. Uzyskanie oceny niedostatecznej z tego etapu, skutkuje niezaliczeniem modułu.

3. Praca w grupach:

- przygotowanie prezentacji przykładowych zajęć z zakresu działań resocjalizacyjnych: przygotowanie pisemnego konspektu zajęć (temat zajęć, opis merytoryczny, cel, czas trwania, przebieg, potrzebne materiały, sposób podsumowania i ewaluacji, ewentualny kosztorys), finał prezentacji może mieć miejsce na zajęciach lub w wybranej instytucji.

Ndst - nieprzygotowanie i niezaprezentowanie prezentacji

Dst – błędy i niepełny konspekt oraz brak zaangażowania wszystkich studentów w grupie i/lub przebieg prezentacji niespójny, nieadekwatny do konspektu

Db – błędny i niepełny konspekt lub brak zaangażowania wszystkich studentów w grupie lub przebieg prezentacji niespójny, nieadekwatny do konspektu

Bdb – brak wskazanych wyżej uchybień i błędów

Prezentacje przygotowane w 8-9 osobowych grupach, czas prezentacji ok. 1 godz., ocena prezentacji niezwłocznie po jej zakończeniu. Wskazane konsultacje z prowadzącym w trakcie wyznaczonych dyżurów.

Uwagi:

zewitp

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.