Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej [12-PE-AR-S1-6PMPO] semestr zimowy 2016/2017
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Podstawy metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej [12-PE-AR-S1-6PMPO]
Zajęcia: semestr zimowy 2016/2017 [2016/2017Z] (zakończony)
Ćwiczenia [C], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień). (brak danych)
Liczba osób w grupie: 21
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Sylwia Ryszawy
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Gajewska G.: Pedagogika opiekuńcza. Elementy metodyki. Zielona Góra, Wyd. PEKW „GAJA”.

Górnicka B.: Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej – wybrane zagadnienia. Opole 2015, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego.

Matyjas B., Stolecka-Zuber R. (red.): Opieka i wychowanie w rodzinie, szkole i środowisku. Kielce 2007, Wyd. Akademii Świętokrzyskiej.

Pietruszka L. (red.): Opieka, wychowanie, wsparcie. Współczesne wyzwania dla teorii i praktyki pedagogicznej. Lublin 2016, Wyd. KUL.

Szczepańska M. (red.): Praca opiekuńczo-wychowawcza. Kontekst teoretyczny. Tom I. Gdynia 2015. Akademia Marynarki Wojennej.

Literatura uzupełniająca:

Apel D. (red.): Opieka i wychowanie – tradycja i problemy współczesne. Kraków 2009, Wyd. Impuls.

Badora S.: Z zagadnień pedagogiki opiekuńczej. Tarnobrzeg 2009, Wyd. PWSZ.

Brańka Z. (red.): Podmioty opieki i wychowania. Kraków 2002, Wyd. Naukowe Akademii Pedagogicznej.

Piekarski J., Pilch T., Theiss W., Urbaniak-Zając D. (red.): Edukacja społeczna wobec problemów współczesnego człowieka i społeczeństwa. Łódź 2010, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Wosik-Kawala D. (red.): Rodzinne i instytucjonalne środowiska opiekuńczo-wychowawcze. Lublin 2011, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej.

Zakres tematów:

1-2. Rodzina i dziecko w systemie wsparcia – trudności i rozwiązania.

3. Warsztat pracy opiekuna-wychowawcy.

4-5. Planowanie (projektowanie) działalności opiekuńczo-wychowawczej.

6. Poznawanie wychowanków i diagnoza ich sytuacji wychowawczej.

7. Opiekun-wychowawca w placówce realizującej funkcje opiekuńczo-wychowawcze.

8-12. Przygotowanie i przedstawienie planów pracy.

13-15. Innowacje w działalności opiekuńczo-wychowawczej.

Metody dydaktyczne:

burza mózgów, dyskusja, praca z tekstem, zajęcia warsztatowe z zastosowaniem metod poszukujących, analiza przypadków

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium:

Sprawdzenie stopnia znajomości treści prezentowanych podczas ćwiczeń, literatury podstawowej i uzupełniającej z zakresu warsztatu pracy opiekuna-wychowawcy, planowania działalności opiekuńczo-wychowawczej, poznawania wychowanków i diagnozy sytuacji wychowawczej, wsparcia rodziny i dziecka.

Ocenie podlega znajomości treści ćwiczeniowych oraz terminologii związanej z metodyką pracy opiekuńczo-wychowawczej.

Ocena prezentacji referatów przez studentów:

- analiza przypadków oraz stworzenie planu pracy z wykorzystaniem metod pracy opiekuńczo-wychowawczej; przygotowanie referatu na podstawie literatury przedmiotu.

- kryteria oceny: prezentacja wybranych treści z zakresu metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej; ocenie podlega zaangażowanie, sposób komunikacji, klarowność i przejrzystość prezentowanych treści; przygotowanie projektu – planu pracy; merytoryczność projektu; pomysłowość i kreatywność studenta; poziom wykorzystania wiedzy z zajęć; wymagania edytorskie: czcionka 12-Times New Roman, interlinia 1,5, marginesy o szerokości 2,5 cm ze wszystkich stron. Tekst wyjustowany. Piśmiennictwo umieścić w przypisie. Pełną treść piśmiennictwa zawierającą nazwisko autora (autorów) z pierwszą literą imienia, tytuł publikacji, miejsce i rok wydania, wydawnictwo, należy sporządzić w bibliografii na końcu tekstu.

Uwagi:

POWZAR

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)