Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Plastyczne warsztaty twórcze 06-PE-EWP-S1-16
semestr zimowy 2016/2017
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Plastyczne warsztaty twórcze 06-PE-EWP-S1-16
Zajęcia semestr zimowy 2016/2017 (2016/2017Z) (zakończony)
Ćwiczenia (C), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: (brak danych)
Liczba osób w grupie: 134
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Danuta Krzywoń, Beata Mazepa-Domagała, Iwona Tomas
Literatura:

Literatura podstawowa

Hohensee- Ciszewska H., Podstawy wiedzy o sztukach plastycznych. WSiP. Warszawa 1976

Hohensee- Ciszewska H., Powszechna edukacja plastyczna. WSiP. Warszawa 1982

Jąder M., Techniki plastyczne rozwijające wyobraźnię. Impuls. Kraków 2005

Karolak W., Sztuka jako zabawa-Zabawa jako sztuka, Wyd. CODN Warszawa 1999

Karolak W., Projekt edukacyjny- projekt artystyczny, Wyd. WSHE Łódź 2004

Karolak W., Handford O., Zabawa(z) przedmiotami w twórczym rozwoju i arteterapii,

Wyd. WSHE, Łódź 2008

Krawczyk Z., Wprowadzenie do kultury plastycznej PWN. Warszawa 1975

Lam W., Jak rozwijać twórczość malarską dziecka. NK. Warszawa 1976

Lewicka J., 100 technik plastycznych. NK. Warszawa 1970

Parramon J., Jak rysować i malować kredkami, Łódź 2000, Wyd. Galaktyka

Parramon J., Faktury, Wyd. Galaktyka Łódź 1999,

Parramon J ., Akwarele, Wyd. Galaktyka, Łódź 1999,

Parramon J., Światło i cień, Wyd. Galaktyka, Łódź 2000

Smith R., Wright M., Horton J., Szkoła rysowania i malowania, Warszawa 2002,Wyd. Arkady

Literatura uzupełniająca

Arnheim R., Sztuka i percepcja wzrokowa ( Psychologia twórczego oka). WAiF. Warszawa 1978

Michejda – Kowalska K., O dziecięcej wyobraźni plastycznej. WSiP. Warszawa 1982

Pielasińska W., Ekspresja – jej wartość i potrzeba. WSiP. Warszawa 1983

Popek S., Analiza psychologiczna twórczości plastycznej dzieci i młodzieży. UMCS Lublin 1972

Popek S., Rozwój twórczości plastycznej dzieci i młodzieży. UMCS Lublin 1979

Popek S., Twórczość artystyczna w wychowaniu dzieci i młodzieży. WSiP. Warszawa 1985

Read H., Wychowanie przez sztukę. Ossolineum. Wrocław 1976

Staniszewska- Saratowicz D., Oceny estetyczne i ich psychologiczne uwarunkowania. WSiP.

Warszawa 1980

Trojanowska – Kaczmarska A., Dziecko i twórczość. Ossolineum. Wrocław 1971.

Tyszkowa M., Żurawski B., Wartości w świecie dziecka i sztuki dla dziecka. PWN. Warszawa 1984

USOSweb: Szczegóły przedmiotu: 06-PE-EWP-S1-16, w cyklu: 2016/2017Z, jednostka dawcy: <brak>, grupa przedm.: <brak>

Strona 2 z 3

18.10.2016 17:33

Wojnar I., Teoria wychowania estetycznego. PWN. Warszawa 1976

Krasoń K., Mazepa-Domagała B., Przestrzenie sztuki dziecka. Strategia intersemiotycznego i polisensorycznego wsparcia jednostek o

obniżonej sprawności intelektualnej, Oficyna Wydawnicza „Librus” Katowice 2003

Mazepa-Domagała B., Dziecięce spotkania ze sztuką. Strategia projektowania spotkań ze sztuką oparta na rozumieniu, interpretacji i

tworzeniu przekazów wizualnych, Wydawnictwo ”Śląsk”, Katowice 2009

Trojanowska A., Dziecko i plastyka. WSiP. Warszawa 1983

Zakres tematów:

Środki wyrazu artystycznego, techniki i materiały plastyczne, techniki rozwijania obrazu, kompozycja jako

organizowanie płaszczyzny, interpretacja obrazów i praca nad nimi, zabawy dydaktyczne z wykorzystaniem elementów przestrzennych.

Metody dydaktyczne:

Dyskusja, metoda uczenia się we współpracy, metoda działań praktycznych

Metody i kryteria oceniania:

Ostateczną ocenę końcową z modułu ustala się na podstawie oceny z ćwiczeń.

Ćwiczenia:

Ocena z zaliczenia jest wypadkową- średnią ocen następujących elementów:

Prezentacja dokonań studenta (Portfolio) – plik zawierający indywidualne projekty plastyczne.Na ostatnich zajęciach w semestrze

prowadzący dokonuje oceny zestawu prac plastycznych tworzonych w oparciu o techniki plastyczne poznane w ramach zajęć

warsztatowych oraz zestawu sprawozdań z zajęć warsztatowych przygotowanych wg wzoru ustalonego przez prowadzącego na

początku zajęć.Ocenie podlega forma i jakość prac plastycznych oraz kreatywność w zakresie przekształcania informacji w twórcze

pomysły, nowatorskie ujęcie tematu.

Ocena bardzo dobra – przedstawiony do zaliczenia zestaw realizacji plastycznych prezentuje wysoki poziom, jest wysokiej jakości

Ocena dobra – przedstawiony do zaliczenia zestaw realizacji plastycznych jest dobrej jakości, standardowe podejście do tematów

plastycznych

Ocena dostateczna – przedstawiony do zaliczenia zestaw prac plastycznych jest wystarczającej jakości

Ocena niedostateczna – przedstawiony do zaliczenia zestaw prac plastycznych z wieloma brakami, niewystarczająca frekwencja (ponad 50% zajęć opuszczonych);

Opracowanie w formie pisemnej zagadnienia z zakresu sztuk plastycznych oraz rozwoju twórczości plastycznej dzieci i młodzieży-praca

pisemna.Ocenie podlega zawartość merytoryczna pracy -poziom znajomości zalecanych treści (5 pkt.) oraz forma opracowania

pisemnego- zachowanie reguł pisania pracy pisemnej (przypisy, spisy, grafika) (5 pkt.)

Słownik pojęć plastycznych - ocenie podlega zakres i jakość informacji zdobytych drogą samodzielnych poszukiwań (5pkt); Forma

opracowania pisemnego (5 pkt.)

Skala ocen:

51%-60%=dst

61%-70%-dst+

71%-80%=db

81%-90%=db+

91%-100%=bdb

Ocenę końcową stanowić będzie suma punktów przyznanych przez prowadzącego (0-20 pkt.)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.