Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodyka pracy pedagoga szkolnego [12-PE-OT-S2-MPPS] semestr letni 2016/2017
Konwersatorium, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Metodyka pracy pedagoga szkolnego [12-PE-OT-S2-MPPS]
Zajęcia: semestr letni 2016/2017 [2016/2017L] (zakończony)
Konwersatorium [K], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień). (brak danych)
Liczba osób w grupie: 25
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Sylwia Ryszawy
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Dzikomska A.: Funkcjonowanie pedagoga szkolnego w polskim systemie edukacyjnym. Opole 2006, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.

Gajewska G., Doliński A. (red.): Teoretyczno-metodyczne aspekty warsztatu pedagoga. Scenariusze zajęć wychowawczych. Zielona Góra 2007, Wyd. Gaja, t. I.

Łukasik J.M., Jagielska K., Solecki R.: Nauczyciel, wychowawca, pedagog: szkolne wyzwania. Kielce 2013, Wydawnictwo Jedność.

Sałasiński M., Badziukiewicz B.: Vademecum pedagoga szkolnego. Warszawa 2003, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Skałbania B.: Diagnostyka pedagogiczna. Kraków 2011, Oficyna Wyd. „Impuls”.

Literatura uzupełniająca:

Deptuła M. (red.): Diagnostyka pedagogiczna i profilaktyka w szkole i środowisku lokalnym. Bydgoszcz 2004, Wyd. Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego.

Dudak A., Klimkowska K., Różański A. (red.): Przygotowanie zawodowe młodych pedagogów. Kraków 2012, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Gajewska G., Gajewska J. (red.): Współpraca z rodzicami. Wskazówki, programy, scenariusze spotkań. Zielona Góra 2012, Wyd. Gaja, t. I.

Guzy A., Nieszporek-Samburska B., Wójcik-Dudek M.: Szkoła bez barier. O trudnościach w nauczaniu i uczeniu się. Katowice 2015, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego.

Krajewska B.: Rola pedagoga szkolnego w rozpoznawaniu oraz eliminowaniu przejawów ubóstwa dzieci i młodzieży. W: B. Kołdon, I. Kurlak (red): Współczesne zagrożenia psychospołecznego funkcjonowania człowieka. Ostrów Świętokrzyski 2010, Stowarzyszenie „Nauka Edukacja Rozwój”.

Krzywoń D., Matusek B.: Szkoła na miarę możliwości dziecka. Sosnowiec 2009, Oficyna Wyd. „Humanitas”.

Oszwa U: Dziecko z zaburzeniami rozwoju i zachowania w klasie szkolnej. Kraków 2007, Oficyna Wyd. „Impuls”.

Pikała A., Sasin M.: Arteterapia. Scenariusze zajęć. Łódź 2016, Wyd. Uniwersytetu Łódźkiego.

Raczyńska, Synakiewicz A.: Szkoła wolna od dyskryminacji. Materiały dla wychowawców i pedagogów szkolnych ze scenariuszami lekcji wychowawczych. Warszawa 2013, Wyd. Wiedza i Praktyka Sp. z o.o

Sokołowska E., Katra G. (red.): Rola i zadania psychologa we współczesnej szkole. Chorzów 2011, Wolters Kluwer Polska.

Vopel K.W.: Gry i zabawy interakcyjne dla dzieci i młodzieży. Cz. 1- 4 (różne wydania).

Vopel K.W.: Umiejętność współpracy w grupach. Zabawy i improwizacje. Kielce 2002, Wyd. Jedność, cz. I i II.

Witkoś M.: Szkolne problemy uczniów. Spojrzenie psychologa praktyka. Kraków 2013, Wyd. Impuls.

Wosik-Kowala D., Zubrzycka-Maciąg T. (red.): Kompetencje diagnostyczne i terapeutyczne nauczyciela. Kraków 2011, Oficyna Wyd. „Impuls”.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 532).

Zakres tematów:

1-2. Formalnoprawne uregulowania pracy pedagoga szkolnego. Kompetencje i uprawnienia pedagogów szkolnych, organizacja i warsztat pracy pedagoga w szkole. Zadania pedagoga szkolnego.

3. Specyfika pracy pedagoga szkolnego w różnych środowiskach wychowawczych. Podstawowe problemy szkolne, rodzinne i osobiste uczniów i strategie radzenia sobie z nimi.

4. Zasady diagnozowania i terapii uczniów niezbędne do udzielania skutecznej pomocy uczniowi i jego rodzinie. Podstawowe metody i narzędzia pracy w określonych obszarach działań pedagoga. Aktywizujące metody i techniki pracy z uczniami.

5. Dokumentacja w pracy pedagoga szkolnego. Odpowiedzialność pedagoga. Zasady tworzenia i realizowania planów pracy. Konstruowanie programów profilaktycznych.

6-7. Godziny wychowawcze – planowanie i realizacja.

8-13. Opis i analiza przypadków.

14. Kolokwium zaliczeniowe.

Metody dydaktyczne:

Analiza tekstów źródłowych, dyskusja, metody podające i poszukujące,

zajęcia warsztatowe, praca w grupach, analiza przypadków, burza mózgów, drama

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium:

- sprawdzenie stopnia znajomości treści ćwiczeń, terminologii związanej z pracą pedagoga szkolnego, znajomości tendencji, zasad i metod pracy z uczniami, zasad udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Sprawdzenie wiedzy dotyczącej konstruowania planów pracy oraz programów profilaktycznych oraz wiedzy i umiejętności diagnozowania i terapii uczniów. Ocenie podlega znajomości treści ćwiczeniowych oraz terminologii związanej z pracą pedagoga szkolnego

Opis i analiza przypadku:

- na podstawie przypadku konkretnego ucznia studenci w małych grupach tworzą diagnozę dziecka, analizę jego potrzeb oraz opis metodycznego działania (planu pracy z uczniem) z uwzględnieniem zasad udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Opis i analiza przypadku:

- poziom merytoryczny pracy,

- opis przypadku,

- zgodność pracy z wymaganiami,

- zastosowanie literatury źródłowej,

- dostosowanie metod pracy do konkretnego przypadku,

- odniesienia do wiedzy zdobytej na zajęciach,

- wykorzystanie metod, technik, narzędzi badawczych koniecznych do analizy przypadku,

- ukazanie praktycznych ćwiczeń pracy z indywidualnym przypadkiem,

- wymagania edytorskie: czcionka 12-Times New Roman, interlinia 1,5, marginesy o szerokości 2,5 cm ze wszystkich stron. Tekst wyjustowany. Piśmiennictwo umieścić w przypisie. Pełną treść piśmiennictwa zawierającą nazwisko autora (autorów) z pierwszą literą imienia, tytuł publikacji, wydawnictwo, miejsce i rok wydania należy sporządzić w bibliografii na końcu tekstu.

Uwagi:

OWzTP

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)