Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język angielski - poziom średnio zaawansowany wyższy [31-ST-L30-ANG-B2.4E] semestr letni 2016/2017
lektorat, grupa nr 13

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Język angielski - poziom średnio zaawansowany wyższy [31-ST-L30-ANG-B2.4E]
Zajęcia: semestr letni 2016/2017 [2016/2017L] (zakończony)
lektorat [Lekt], grupa nr 13 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy czwartek, 9:35 - 11:05
sala 144
Wydział Nauk Społecznych oraz Wydział Humanistyczny (Katowice, ul. Bankowa 11) jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 19
Limit miejsc: 22
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu
Prowadzący: Liliana Kałafatiuk
Literatura:

Obowiązkowa: „New Inside Out” Upper intermediate, Sue Kay, Vaughan Jones, Macmillan 2012

„New Inside Out” Upper intermediate workbook, Sue Kay, Vaughan Jones, Macmillan 2012

Uzupełniająca: - M. McCarthy & F. O’Dell „Academic Vocabulary In Use”, Cambridge University Press 2008

- dodatkowe materiały przygotowane przez lektora

Zakres tematów:

Rozwijanie struktur leksykalno-gramatycznych oraz umiejętności komunikacyjnych z zakresu języka ogólnego w oparciu o materiał zawarty w rozdziałach 7-8 podręcznika podstawowego (New Inside Out Upper Intermediate, Macmillan):

1. Wypowiadanie się na temat miejsc odwiedzanych podczas wakacji (np. opis pobytu nad morzem) – analiza tekstu „A day at the seaside”.

2. Relacjonowanie wydarzeń wakacyjnych (zastosowanie odpowiednich czasowników relacjonujących: „admit”, „advise”, „claim”, „confirm” i in.).

3. Opisywanie doświadczeń z podróży wakacyjnych (zastosowanie przeszłych czasowników modalnych wyrażających konieczność lub jej brak: „ought to have done”, „had to do”, didn’t need to do”, „should have done”).

4. Opisywanie osobowości (słowotwórstwo z użyciem przyrostka -ful, -ish oraz -less).

5. Zastosowanie znaczników dyskursu („discourse markers”) w wypowiedzi ustnej (np. „basically”, „actually”, „in the end”).

6. Usystematyzowanie podstawowych zasad użycia przedimków określonych i nieokreślonych (zastosowanie i wymowa przedimka „the” w nazwach geograficznych).

7. Rozwinięcie zakresu frazeologii związanej z udzielaniem rad i formułowaniem rekomendacji.

8. Doskonalenie elementów stylistycznych w wypowiedzi pisemnej - spójność (wyrażenia typu „linking expressions”) oraz urozmaicenie (wyrażenia alternatywne dla słowa „very”, np. „extremely, bitterly, dazzlingly”).

9. Dyskusja na temat atrakcyjności i wizerunku fizycznego – analiza tekstu „Is beauty in the eye of the beholder?”; poszerzenie zakresu frazeologii związanej z opisem wyglądu zewnętrznego oraz wyrażaniem opinii (zastosowanie konstrukcji biernej: „it was thought that”, „she is said to be”).

10. Dyskusja na temat operacji plastycznych na podstawie tekstu „Surgery changed my life” z zastosowaniem konstrukcji kozatywnej „have something done”.

11. Opisywanie wyglądu zewnętrznego oraz osobowości (przymiotniki złożone; słowotwórstwo: transformacja przymiotnik-rzeczownik, opisywanie cech osobowości).

12. Wypowiadanie się na temat sytuacji hipotetycznych (zastosowanie hipotetycznych struktur warunkowych oraz wyrażeń alternatywnych dla spójnika „if”, np. „imagine”, „suppose”, „assuming”).

13. Zastosowanie wyrażeń idiomatycznych zawierających słowa oznaczające części ciała w różnych sytuacjach życia codziennego (np. „get off sb’s chest”, „have the fingers in a lot of pies”), oraz do opisywania stanów emocjonalnych (np. „feel over the moon”, „let sb’s hair down”).

• Doskonalenie umiejętności wypowiadania się w formie pisemnej i/lub ustnej na tematy poruszane na zajęciach.

• Rozwijanie umiejętności rozumienia tekstu pisanego oraz słuchanego, z wykorzystaniem materiałów audio i video.

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia przedmiotowe przy zastosowaniu komunikacyjnego podejścia w nauczaniu języka obcego z udziałem pracy własnej studenta. Ćwiczenia prowadzone są z wykorzystaniem metody aktywizującej (w tym np. pracy w grupach, metody projektowej, prezentacji, webquest, case study).

Liczba godzin pracy własnej studenta: 30

Opis pracy własnej studenta: Praca z podręcznikiem, słownikiem, ćwiczeniami, literaturą uzupełniającą, źródłami internetowymi. Przyswajanie i utrwalanie kompetencji językowych nabytych w trakcie zajęć. Przygotowywanie form ustnych i pisemnych (na przykład projekt, prezentacja, dialog, list ). Przygotowywanie do testów sprawdzających.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie:

Uczestnictwo w zajęciach jest warunkiem uzyskania zaliczenia. Nieobecność studenta na zajęciach w wymiarze 60% i więcej skutkuje nieuzyskaniem zaliczenia i koniecznością powtórzenia modułu.

Oceną końcową jest średnia ważona ocen:

- z minimum 2 testów na semestr ( waga 2),

- z wypowiedzi ustnych i prac pisemnych ( waga 1),

Skala ocen:

90 - 100 % = bdb (bardzo dobry)

84 - 89 % = db+ (dobry plus)

75 – 83 % = db (dobry)

69 - 74% = dst+ (dostateczny plus)

60 - 68% = dst (dostateczny)

Egzamin:

Oceną końcową egzaminu jest średnia ważona ocen z części pisemnej i ustnej egzaminu

- część pisemna (test ) (waga 2)

- część ustna (waga 1)

Warunkiem uzyskania oceny pozytywnej z całości egzaminu jest zaliczenie każdej części na ocenę co najmniej dostateczną.

Skala ocen:

90-100% = bdb ( bardzo dobry)

84-89% = db+ ( dobry plus)

75-83% = db (dobry)

69-74% = dst+ (dostateczny plus)

60-68% = dst (dostateczny)

Uwagi:

PASMO HUMANISTYCZNO - SPOŁECZNE; II ROK NAUKI JĘZYKA

[WFil;

WNS;

WPiPs;

WPiA ;

WRiTv;

WTl]

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)