Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język angielski - poziom średnio zaawansowany [31-ST-L30-ANG-B1.4E] semestr letni 2016/2017
lektorat, grupa nr 17

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Język angielski - poziom średnio zaawansowany [31-ST-L30-ANG-B1.4E]
Zajęcia: semestr letni 2016/2017 [2016/2017L] (zakończony)
lektorat [Lekt], grupa nr 17 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każda środa, 11:30 - 13:00
sala 203/5
Wydział Teologiczny (Katowice, ul. Jordana 18) jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 26
Limit miejsc: 22
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu
Prowadzący: Liliana Kałafatiuk
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Christina Latham-Koenig, Clive Oxenden “English File Intermediate Student’s Book 3rd Edition”, OUP, 2013

Literatura dodatkowa: „English File” intermediate Workbook, OUP 2013

Dodatkowe materiały przygotowane przez lektora

Zakres tematów:

Rozwijanie struktur leksykalno-gramatycznych oraz umiejętności komunikacyjnych z zakresu języka ogólnego w oparciu o materiał zawarty w rozdziałach 7-8 podręcznika podstawowego (English File 3rd edition Intermediate, Oxford)

1. Poszerzenie słownictwa związanego z edukacją (przedmioty, egzaminy, np. A-levels, organizacja systemu edukacji w krajach angielskojęzycznych, np. state school, terms, czasowniki związane z uczeniem się, np. revise, fail, różnica w użyciu czasowników bring up i educate); wypowiadanie się na temat nauki w szkole średniej (zastosowanie związków frazeologicznych związanych z tematem, np. strict teachers, wear a uniform, behave well).

2. Dyskutowanie na temat problemów związanych ze szkołą i edukacją (wypowiadanie opinii o systemach edukacji na podstawie analizy tekstu ‘Do you want to practise for 5 hours or 6’, argumentowanie za pomocą wyrażeń First of all, My second point is, Finally, reagowanie na usłyszane poglądy, np. I partly agree).

3. Wypowiadanie się na temat planów związanych z edukacją (opisywanie przyszłych zdarzeń o dużym stopniu prawdopodobieństwa za pomocą pierwszego okresu warunkowego First Conditional, zdań podrzędnych okolicznikowych czasu, wykorzystanie spójników, np. as soon as, after, before).

4. Nabywanie umiejętności opisywania domu – na podstawie tekstu ‘Tchaikovsky’s house’, poszerzenie zasobu słownictwa (związanego z nazywaniem części domu, np. roof, entrance, miejsc zamieszkania, np. outskirts, cottage, lokalizacją np. it’s situated in, it’s a short drive from, użycie przyimków miejsca, np. in a village, on the second floor).

5. Formułowanie wypowiedzi na temat swojego wymarzonego domu (opisywanie zdarzeń o niewielkim stopniu prawdopodobieństwa, wykorzystanie drugiego okresu warunkowego Second Conditional, zastosowanie słowa would do sytuacji fikcyjnych).

6. Doskonalenie umiejętności używania wyrażeń języka codziennego (spędzanie wolnego czasu, wyjście do klubu, sugerowanie i reagowanie na czyjeś sugestie, zastosowanie wyrażeń How about.., Shall we..).

7. Relacjonowanie wypowiedzi innych osób dotyczących zakupów (Reported speech, zmiana czasów gramatycznych, czasowniki relacjonujące).

8. Wyrażanie opinii na temat robienia zakupów w sklepie i zakupów online, reagowanie na sytuacje związane z robieniem zakupów (doskonalenie umiejętności formułowania pisemnej reklamacji towaru lub usługi).

9. Wzbogacenie leksyki z zakresu tematu praca ( czasowniki związane z tematem, np. get promoted, be sacked, retire, rodzaje zatrudnienia, np. temporary, self-employed, różnica w użyciu słów work i job, różnica w znaczeniach słowa work).

10. Usystematyzowanie wiedzy na temat sufiksów - tworzenie rzeczowników od czasowników, np. achieve-achievement, demonstrate-demonstration, promote-promotion, qualify-qualification.

11. Formułowanie wypowiedzi na temat pracy najodpowiedniejszej do charakteru (tworzenie struktur w oparciu o konstrukcje gerundialne i bezokolicznikowe, wykorzystanie czasowników, po których występują formy gerund lub infinitive, oraz czasowników po których można użyć obu form, zastosowanie czasowników modalnych).

12. Wyrażanie opinii na temat jak odnieść sukces, nabywanie umiejętności opisywania i prezentowania produktu (na podstawie analizy tekstu ‘In the Dragon’s Den’).

13. Formułowanie wypowiedzi pisemnej z zastosowaniem rejestru formalnego: list motywacyjny i życiorys.

• Doskonalenie umiejętności wypowiadania się w formie pisemnej i/lub ustnej na tematy poruszane na zajęciach.

• Rozwijanie umiejętności rozumienia tekstu pisanego oraz słuchanego, z wykorzystaniem materiałów audio i video.

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia przedmiotowe przy zastosowaniu komunikacyjnej metody nauczania, z elementami dyskusji, z pisemną lub ustną informacja zwrotną, z udziałem pracy własnej studenta; ćwiczenia prowadzone są z wykorzystaniem metody aktywizującej (w tym np. projektowej, webquest, case study) oraz metod i technik kształcenia na odległość i zastosowaniem TIK.

Liczba godzin dydaktycznych: 30

Liczba godzin pracy własnej studenta: 30

Opis pracy własnej studenta: Praca z podręcznikiem, słownikiem, ćwiczeniami, literaturą uzupełniającą, źródłami internetowymi. Przyswajanie i utrwalanie kompetencji językowych nabytych w trakcie zajęć. Przygotowywanie form ustnych i pisemnych (na przykład projekt, prezentacja, dialog, list ). Przygotowywanie do testów sprawdzających.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie:

Uczestnictwo w zajęciach jest warunkiem uzyskania zaliczenia. Nieobecność studenta na zajęciach w wymiarze 60% i więcej skutkuje nie uzyskaniem zaliczenia i koniecznością powtórzenia modułu.

Oceną końcową jest średnia ważona ocen:

- z minimum 3 testów śródsemestralnych na semestr (umiejętnościowych i wiedzowych) ( waga 2),

- z wypowiedzi ustnych i prac pisemnych ( waga 1),

- innych form pracy własnej studenta.

Skala ocen:

90 - 100 % = bdb (bardzo dobry)

84 - 89 % = db+ (dobry plus)

75 – 83 % = db (dobry)

69 - 74% = dst+ (dostateczny plus)

60 - 68% = dst (dostateczny)

Egzamin:

Oceną końcową egzaminu jest średnia ważona ocen z części pisemnej i ustnej egzaminu

- część pisemna (test ) (waga 2)

- część ustna (waga 1)

Warunkiem uzyskania oceny pozytywnej z całości egzaminu jest zaliczenie każdej części na ocenę co najmniej dostateczną.

Skala ocen:

90-100% = bdb ( bardzo dobry)

84-89% = db+ ( dobry plus)

75-83% = db (dobry)

69-74% = dst+ (dostateczny plus)

60-68% = dst (dostateczny)

Uwagi:

PASMO HUMANISTYCZNO - SPOŁECZNE; II ROK NAUKI JĘZYKA

[WFil;

WNS;

WPiPs;

WPiA ;

WRiTv;

WTl]

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)