Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

SPZ_M03_Somatopsychologia 06-PS-SM-225
semestr letni 2017/2018
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot SPZ_M03_Somatopsychologia 06-PS-SM-225
Zajęcia semestr letni 2017/2018 (2017/2018L) (zakończony)
Ćwiczenia (C), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: (brak danych)
Liczba osób w grupie: 28
Limit miejsc: 28
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Anita Gałuszka
Literatura:

Wieloaspektowość zdrowia i choroby.

Heszen I. Sęk H. (2007). Psychologia zdrowia. Warszawa: PWN; rr 6 i 7.

Sheridan C., Radmacher S. (1998). Psychologia zdrowia. Wyzwanie dla biomedycznego modelu zdrowia. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia; r.4

Relacja lekarz-pacjent i jej wpływ na przebieg diagnozowania, leczenia i rehabilitacji.

Dolińska-Zygmunt, G. (red) (2001). Podstawy psychologii zdrowia. Wrocław: Wyd. UW, cz..II, rr.2 i 3.

Heszen I., Sęk H. (2007). Psychologia zdrowia. Warszawa: PWN; r15.

Lukas, W., Gałuszka, A., Zarychta, A. (1999). Aktualne potrzeby edukacji pediatrycznej w specjalności lekarza rodzinnego. [w] I., Norska-Borówka, W., Lukas (Red): Wybrane problemy pediatryczne w praktyce lekarza rodzinnego. Katowice: ZP ŚAM.

Karta Praw Pacjenta

Karta Praw Pacjenta. www.klinika-rzeszow.pl/doc/karta_praw_pacjenta

Karkowska, D. (2009). Prawa pacjenta ABC. Warszawa: Wolters Kluwer business.

Psychologia prokreacji.

Bielawska-Batorowicz, E. (2005). Psychologiczne aspekty prokreacji. Katowice: Wyd. „Śląsk”

Heszen I. Sęk H. (2007). Psychologia zdrowia. Warszawa: PWN; r18.4.

Starzenie się i starość.

Baumann, K. (2006). Jakość życia w okresie późnej dorosłości— dyskurs teoretyczny. Gerontologia Polska, t.14, nr 4, s.165-171.

Steuden, S. (2011). Psychologia starzenia się i starości. Warszawa: PWN.

Człowiek chory terminalnie. Zjawisko umierania i śmierci.

Kubler-Ross, E. (1998). Rozmowy o śmierci i umieraniu. Poznań: Media Rodzina of Poznan.

Widera-Wysoczańska, A. (2001). Psychologiczne aspekty rozmowy lekarza z pacjentem umierającym i jego rodziną. W. G. Dolińska-Zygmunt (red). Podstawy psychologii zdrowia. (s.315-330). Wrocław: Wyd. UW.

Psychospołeczne, prawne i etyczne aspekty zabiegów transplantacyjnych

Ustawa z dn. 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów. Dz.U. z 2005r. Nr 169, poz. 1411

Materiały dostarczone podczas zajęć

Psychospołeczne aspekty niepełnosprawności fizycznej

Dolińska-Zygmunt, G. (red) (2001). Podstawy psychologii zdrowia. Wrocław: Wyd. UW, cz. II, r. 1.

Rynkiewicz, M., Czernicki, J. (2010). Problemy psychospołeczne osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych. Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego. 2, s.233-236.

Sęk, H. (red) (2007). Psychologia kliniczna. Warszawa: PWN, t. II, r.13..

Rola psychologa w wybranych obszarach medycyny.

Dolińska-Zygmunt, G. (red) (2001). Podstawy psychologii zdrowia. Wrocław: Wyd. UW, cz. I, rr 1 i 3.

Górnik-Durose, M. (red). (2013). Kultura współczesna a zdrowie. Sopot, GWP.

Kulik, T., Latalski, M. (red) (2002). Zdrowie publiczne. Lublin: Wyd. CZELEJ, rr. 2.2 i 10.

Choroba symulatorowa - zdrowotne konsekwencje szkoleń w wirtualnej rzeczywistości.

Biernacki M.P., Dziuda Ł.( 2012). Choroba symulatorowa jako realny problem badań na symulatorach. Medycyna Pracy 63(3):377–388

Biernacki M.P, Kennedy, R.S., Dziuda Ł. (2016). Zjawisko choroby symulatorowej oraz jej pomiar na przykładzie kwestionariusza do badania choroby symulatorowej – SSQ Medycyna Pracy 67(4):545–555

Literatura będzie uzupełniana na bieżąco i podawana w trakcie zajęć.

Zakres tematów:

1. Zajęcia wprowadzające w problematykę zajęć.

2. Wieloaspektowość zdrowia i choroby.

3. Relacja lekarz-pacjent i jej wpływ na przebieg diagnozowania, leczenia i rehabilitacji.

4. Karta Praw Pacjenta

5. Psychologia prokreacji.

6. Starzenie się i starość.

7. Człowiek chory terminalnie. Zjawisko umierania i śmierci.

8. Psychospołeczne, prawne i etyczne aspekty zabiegów transplantacyjnych

9. Psychospołeczne aspekty niepełnosprawności fizycznej

10. Rola psychologa w wybranych obszarach medycyny.

11. Choroba symulatorowa - zdrowotne konsekwencje szkoleń w wirtualnej rzeczywistości.

12. Kolokwium

13-14 Praca projektowa

15. Podsumowanie zajęć. Zaliczenie przedmiotu.

Metody dydaktyczne:

Praca indywidualna, w małych (2-4 osobowych) zespołach i grupowa.

Dyskusja dotycząca podanych wcześniej zagadnień ogólnych i szczegółowych.

Udział w dramach, rozwiązywanie zadanych problemów, obserwacja połączona z informacją zwrotną.

Prezentacje multimedialne / udział w projekcie badawczym powiązane z dyskusją i obserwacją.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa modułu ustalona zostanie na podstawie ocen uzyskanych z:

1. kolokwium (waga: 0,5)

2. merytorycznego zaangażowania w dyskusję/udział w dramie (waga: 0,2)

3. prezentacji multimedialnej/opracowania projektu badawczego/udziału w projekcie badawczym (opcjonalnie)(waga: 0,3)

50-60% możliwych do uzyskania punktów dst

60,1 -69,9% możliwych do uzyskania punktów +dst

70-80% możliwych do uzyskania punktów db

80,1-90% możliwych do uzyskania punktów +db

90,1 -100 % możliwych do uzyskania punktów bdb

Uzyskanie zaliczenia modułu jest możliwe tylko wówczas, gdy zarówno 1. kolokwium, 2 przygotowanie i aktywność na zajęciach, jak i 3. prezentacja multimedialna/opracowanie projektu badawczego/udział w projekcie badawczym (opcjonalnie), zostaną ocenione pozytywnie.

Obliczanie Oceny Końcowej Modułu (OKM):

3,00 do 3,25 - dostateczny;

3,26 do 3,75 - dostateczny plus;

3,76 do 4,25 - dobry;

4,26 do 4,60 - dobry plus;

4,61 do 5,00 - bardzo dobry.

Studentowi, który nie zaliczył ćwiczeń w pierwszym terminie, przysługują dwa terminy poprawkowe, wyznaczone przez Prowadzącego zajęcia. Uzyskana ocena niedostateczna w pierwszym/drugim terminie zaliczenia będzie uwzględniana przy obliczaniu końcowej oceny z modułu.

W przypadku uzyskania negatywnej oceny z merytorycznego zaangażowania w dyskusję/udziału w dramie Student zobowiązany będzie do przedyskutowania z Prowadzącym wybranego problemu psychologicznego z zakresu somatopsychologii.

Uwagi:

Uzyskanie oceny pracy zaliczeniowej/projektu/prezentacji multimedialnej /kolokwium będzie możliwe po 2 tygodniach od oddania pracy.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.