Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Polityka zagraniczna Polski po 1989r. 05-BM-S2-PZP17
semestr zimowy 2017/2018
Ćwiczenia, grupa nr 2

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Polityka zagraniczna Polski po 1989r. 05-BM-S2-PZP17
Zajęcia semestr zimowy 2017/2018 (2017/2018Z) (zakończony)
Ćwiczenia (C), grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: (brak danych)
Liczba osób w grupie: 36
Limit miejsc: 36
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Prowadzący: Monika Szynol
Literatura:

literatura obowiązkowa

 Balcer A., Wóycicki K., Polska na globalnej szachownicy, Warszawa 2014.

 Czornik K., Lakomy M., Stolarczyk M. (red.), Stosunki Polski z mocarstwami w drugiej dekadzie XXI wieku, Katowice 2016.

 Haliżak E., Kuźniar R. (red.), Stosunki międzynarodowe. Geneza, struktura, dynamika, Warszawa 2006.

 Kuźniar R. (red.), Polska polityka bezpieczeństwa 1989-2000, Warszawa 2001

 Kuźniar R., Balcerowicz B. i inni (red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe, Warszawa 2012.

 Kuźniar R., Polityka zagraniczna III Rzeczypospolitej, Warszawa 2012.

 Kuźniar R., Pozimnowojenne dwudziestolecie 1989-2010. Stosunki międzynarodowe na przełomie XX i XXI wieku, Warszawa 2011.

 Kuźniar R., Szczepanik K. (red.), Polityka zagraniczna RP 1989-2002, Warszawa 2002.

 Łoś-Nowak T. (red.), Polityka zagraniczna. Aktorzy-potencjały-strategie, Warszawa 2011.

 Parzymies S., Popiuk-Rysińska I. (red.), Udział Polski w organizacjach międzynarodowych, Warszawa 2012.

 Stolarczyk M. (red.), Dylematy integracyjne Polski, Katowice 2003.

 Stolarczyk M. (red.), Problemy polityki zagranicznej Polski i stosunków międzynarodowych na początku XXI wieku, Katowice 2008.

 Stolarczyk M. (red.), Stosunki Polski z sąsiadami w pierwszej dekadzie XXI wieku, Katowice 2011.

 Stolarczyk M., (red.), Bezpieczeństwo Polski i bezpieczeństwo europejskie na początku XXI wieku, Katowice 2004.

 Stolarczyk M., Dobrowolski P. (red.), Proces integracji Polski z Unią Europejską, Katowice 2001.

 Stolarczyk M., Przewłocki J. (red.), Stosunki międzynarodowe w Europie na przełomie XX i XXI wieku, Katowice 2002.

 Stolarczyk M., Stanowisko Polski wobec zagadnienia jedności i podziału Niemiec w latach 1944-1949, Katowice 1989.

 Stolarczyk M., Zbieżność i różnice interesów w stosunkach polsko-niemieckich w latach 1989-2009, Katowice 2010.

 Wiśniewski J., Żodź-Kuźnia K., Mocarstwa współczesnego świata. Problem przywództwa światowego, Poznań 2008.

 Zięba R. (red.), Wstęp do teorii polityki zagranicznej, Toruń 2004.

 Zięba R., Główne kierunki polityki zagranicznej Polski, Warszawa 2010.

 Zięba R., Polityka zagraniczna Polski w strefie euroatlantyckiej, Warszawa 2013.

literatura uzupełniająca

 Grodzki R., Polska polityka zagraniczna w XX i XXI wieku. Główne kierunki, fakty, ludzie, wydarzenia, Zakrzewo 2009.

 Halamski A., Kazana M, Współpraca polityczna i wojskowa w ramach Trójkąta Weimarskiego, Warszawa 1997.

 Kukułka J., Historia współczesna stosunków międzynarodowych 1945 – 2000, Warszawa 2000.

 Kupiecki R., NATO u progu XXI wieku, Warszawa 2000.

 Kuźniar R., Droga do wolności. Polityka zagraniczna III Rzeczypospolitej, Warszawa 2008.

 Roczniki polskiej polityki zagranicznej, PISM.

 Roczniki Strategiczne, Wydawnictwo SCHOLAR.

 Sprawy Międzynarodowe, Wydawnictwo UW.

 Stolarczyk M., Łomiński B. (red.), Polska i jej sąsiedzi w latach dziewięćdziesiątych, Katowice 1998.

 Zięba R, Instytucjonalizacja bezpieczeństwa europejskiego, Warszawa 1999.

Zakres tematów:

1. Objaśnienie głównych zagadnień związanych z przedmiotem, zajęcia organizacyjne.

2. Uwarunkowania polityki zagranicznej Polski po 1989 roku.

3. Dokumenty programowe w polityce zagranicznej Polski po 1989 roku.

4. Polska w Organizacji Narodów Zjednoczonych.

5. Polska w Sojuszu Północnoatlantyckim.

6. Stosunki polsko-amerykańskie po 1989 roku.

7. Polska w Unii Europejskiej.

8. Stosunki polsko-niemieckie i polsko-francuskie po 1989 roku.

9. Stosunki Polski z pozostałymi państwami Europy Zachodniej (Wielka Brytania, Włochy, Hiszpania).

10. Stosunki polsko-rosyjskie po 1989 roku.

11. Polska polityka wschodnia – stosunki Polski z Ukrainą i Białorusią po 1989 roku.

12. Subregionalne struktury współpracy w Europie Środkowo-Wschodniej (Grupa Wyszehradzka, Inicjatywa Środkowoeuropejska, Rada Państw Morza Bałtyckiego).

13. Role międzynarodowe Polski w strefie euroatlantyckiej.

14. Pozycja Polski na arenie międzynarodowej – dyplomacja publiczna i marka „Polska”.

15. Kolokwium zaliczeniowe.

Metody dydaktyczne:

metody prowadzenia zajęć

Zajęcia prowadzone są z użyciem następujących metod:

- dyskusja moderowana,

- opis wyjaśniający,

- dyskusja piramidowa,

- dyskusja dydaktyczna,

- dyskusja okrągłego stołu,

- metoda „burzy mózgów”

- aranżowanie debat,

- analizowanie i rozwiązywanie problemów praktycznych i teoretycznych.

liczba godzin dydaktycznych (kontaktowych) 30

liczba godzin pracy własnej studenta 30

opis pracy własnej studenta

Praca własna studenta obejmuje:

- zapoznanie się z literaturą przedmiotu,

- zapoznanie się i zdanie lektur obowiązkowych,

- przygotowywanie wystąpień ustnych, - przygotowania do sprawdzianów i kolokwium zaliczeniowego.

organizacja zajęć

Ćwiczenia – 2 godziny tygodniowo dla grupy; całkowita liczba tygodni obejmująca ćwiczenia – 15.

Harmonogram i miejsce odbywania zajęć według planu podanego przez Dyrekcję INPiDz.

Metody i kryteria oceniania:

Pisemne sprawdziany wiedzy

wymagania merytoryczne

1. Przyswojenie podstawowej wiedzy z tematów podejmowanych w ramach jednostek kontaktowych.

2. Przyswojenie podstawowej wiedzy z wyszczególnionej literatury obowiązkowej.

3. Student posiada wiedzę z zakresu polityki zagranicznej Polski po 1989 roku.

kryteria oceny

Akcent w ramach pisemnych sprawdzianów wiedzy zostanie położony na wiedzę z zakresu polityki zagranicznej Polski po 1989 roku.

Maksymalna liczba punktów w ramach sprawdzianu: 20.

5 pytań otwartych – maksymalnie 4 punkty za pytanie.

Kryteria oceny:

 Bardzo dobry – 19-20,

 Dobry+ – 18-17,

 Dobry – 16-15,

 Dostateczny+ – 14-13,

 Dostateczny – 12-11,

 Niedostateczny – 10 i mniej punktów.

W uzasadnionych przypadkach prowadzący może przyjąć inną formę pisemnych sprawdzianów wiedzy.

przebieg procesu weryfikacji

Sprawdzian przeprowadzany w formie pisemnej. Zawiera pięć pytań opisowych. W związku z tym prowadzący nie wyznacza minimalnej objętości pracy.

Czas trwania: 30 minut. Czas sprawdzianu liczony jest od momentu podania wszystkich pytań. Sprawdzian przeprowadzany jest fakultatywnie przez prowadzącego w trakcie jednostek kontaktowych.

Kolokwium zaliczeniowe

wymagania merytoryczne

1. Przyswojenie podstawowej wiedzy z tematów podejmowanych w ramach jednostek kontaktowych.

2. Przyswojenie podstawowej wiedzy z wyszczególnionej literatury obowiązkowej.

3. Student posiada wiedzę z zakresu polityki zagranicznej Polski po 1989 roku.

kryteria oceny

Akcent w ramach kolokwium zaliczeniowego zostanie położony na wiedzę z zakresu polityki zagranicznej Polski po 1989 roku.

Maksymalna liczba punktów w ramach sprawdzianu: 60.

Kolokwium zawiera 30 pytań złożonych.

Kryteria oceny:

 Bardzo dobry – 60-55,

 Dobry+ – 54-49,

 Dobry – 48-43,

 Dostateczny+ – 42-37,

 Dostateczny – 36-31 ,

 Niedostateczny – 30 i mniej punktów.

W uzasadnionych przypadkach prowadzący może przyjąć inną formę kolokwium zaliczeniowego. Wymagania merytoryczne oraz kryteria oceny zostaną wówczas podane po konsultacji między prowadzącym i studentami.

przebieg procesu weryfikacji

Kolokwium przeprowadzone w formie pisemnej. Zawiera 30 pytań złożonych.

Czas trwania: 80 minut. Czas kolokwium liczony jest od momentu podania wszystkich pytań. Kolokwium odbywa się jednokrotnie w trakcie semestru.

Dyskusja moderowana

wymagania merytoryczne

1. Przyswojenie podstawowej wiedzy z tematów podejmowanych w ramach jednostek kontaktowych.

2. Przyswojenie podstawowej wiedzy z wyszczególnionej literatury obowiązkowej.

3. Student posiada wiedzę z zakresu polityki zagranicznej Polski po 1989 roku.

kryteria oceny

W ramach dyskusji moderowanej nacisk zostanie położony na wykształcenie u studenta wskazanych w opisie modułu umiejętności oraz kompetencji społecznych.

Aktywność:

 7 zajęć i więcej – ocena bardzo dobra,

 6 zajęć – dobra plus,

 5 zajęć – dobra,

 3-4 zajęcia – dostateczna plus,

 2 zajęcia – dostateczna,

 0-1 zajęcia – niedostateczna.

przebieg procesu weryfikacji

Na każdych zajęciach (z wyjątkiem zajęć przewidzianych na kolokwium) będzie wykorzystana metoda dyskusji moderowanej, w trakcie której student będzie miał możliwość zabrania głosu.

Na ostateczną ocenę z dyskusji moderowanej wpływa aktywność studenta na poszczególnych zajęciach w czasie całej realizacji modułu.

Nacisk w trakcie zajęć zostanie położony na wykształcenie u studentów pożądanych umiejętności i kompetencji społecznych, wskazanych w opisie modułu.

Uwagi:

1 semestr bezpieczeństwo narodowe i miedzynarodowe stacjonarne II stopnia

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.