Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pracownia licencjacka II w Katedrze Botaniki i Ochrony Przyrody 01-OS-S1-1OS-10.BiOP
semestr letni 2017/2018
Laboratorium, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Pracownia licencjacka II w Katedrze Botaniki i Ochrony Przyrody 01-OS-S1-1OS-10.BiOP
Zajęcia semestr letni 2017/2018 (2017/2018L) (zakończony)
Laboratorium (L), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy poniedziałek, 13:00 - 18:00
sala sale KBiOP
Jagiellońska jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 5
Limit miejsc: 10
Zaliczenie: Egzamin
Prowadzący: Agnieszka Kompała-Bąba, Edyta Sierka
Literatura:

Ciecierska H., Dynowska M. 2013. Biologiczne metody oceny stanu środowiska. Tom 2. Ekosystemy wodne. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olszyn.

Dynowska M., Ciecierska H., 2013. Biologiczne metody oceny stanu środowiska. Tom 1. Ekosystemy lądowe. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olszyn.

Dzwonko Z. 2007. Przewodnik do badań fitosocjologicznych. Sorus, Poznań.

Jackowiak B. 1999. Modele ekspansji roślin synantropijnych i transgenicznych. Phytocoenosis 11 (NS), Sem. Geobot. 6: 3-16.

Falińska K. 2002. Przewodnik do badań biologii populacji roślin. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

oraz wybrane artykuły podane przez Prowadzących zajecia

Falińska K. 2013. Ekologia roślin, PWN, Warszawa

Faliński J.B. 2004. Inwazje w świecie roślin: mechanizmy, zagrożenia, projekt badań. Phytocoenosis 16 (NS). Sem. Geobot. 10: 1-32..

Fenner M., Thompson K., 2006. The ecology of seeds. Cambridge University Press.

Karczewska A., Kabała C. 2008. Metodyka analiz laboratoryjnych gleb i roślin. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.

Matuszkiewicz W. 2001. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. Vademecum Geobotanicum 3. PWN, Warszawa.

Rutkowski L. 1998. Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa;

Szafer W., Kulczyński S., Pawłowski B. 1976. Rośliny polskie. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Wysocki Cz., Sikorski P. 2002. Fitosocjologia stosowana. Wydawnictwo SGGW

Zarzycki K., Trzcińska-Tacik H., Różański W., Szeląg Z., Wołek J., Korzeniak U. 2002. Ecological indicator values of vascular plants of Poland. Ekologiczne liczby wskaźnikowe roślin naczyniowych Polski. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences. Kraków.

Zakres tematów:

Zajęć terenowe i laboratoryjne przybliżyć mają studentom problematykę badawczą realizowaną przez Katedrę. Koncentrują się one wokół następujących zagadnień:

- identyfikacja gatunków roślin w terenie,

- identyfikacja zagrożeń środowiska w terenie miejsko-przemysłowym,

- poznanie metodyki badań terenowych (wybór powierzchni badawczych, wykonanie spisów florystycznych, pobór materiału roślinnego, podłoża),

- metodyka i praktyczne wykonanie wybranych analiz fizyko-chemicznych gleby, wody, roślin,

- wybrane zależności pomiędzy pokrywą roślinną a czynnikami abiotycznymi;

- metody gromadzenia i analizy danych (np. florystycznych i fitosocjologicznych, podłoża).

Metody dydaktyczne:

ćwiczeniowo-praktyczne:

laboratoryjna: wykonywane analiz, eksperymentów pod kierunkiem Promotora

obserwacje i pomiary w terenie,

dyskusja (giełda pomysłów) nad wynikami analiz laboratoryjnych i/lub z pracy w terenie oraz sposobów ich dalszej analizy (szczególnie statystycznej) i prezentacji w postaci tekstowej i graficznej. Analiza popełnionych błędów podczas wykonywanych zadań wyznaczonych tematem pracowni (pracy licencjackiej).

Dyskusja na temat treści, struktury i poprawności merytorycznej i formalnej pracy licencjackiej; nad właściwym doborem literatury oraz sposobu przetworzenia i wykorzystania zgromadzonych materiałów źródłowych (praca, poster, prezentacja multimedialna).

Metody i kryteria oceniania:

Student przedstawia:

- raporty/opracowania/sprawozdania z przeprowadzonych analiz/ opracowania kolejnych rozdziałów pracy licencjackiej/analizy zebranego materiału w postaci elektronicznej lub wydruku komputerowego.

Każde ze sprawozdań oceniane jest w skali punktowej 0-5, gdzie za: brak sprawozdania jest 0 punktów,

za sprawozdanie bez błędów merytorycznych 5 punktów,

a punkty od 1 do 4 odzwierciedlają liczbę i wagę popełnionych

błędów.

Na jednej z ostatnich pracowni licencjackich student przedstawia manuskrypt pracy licencjackiej.

Student pracuje na pracowni pod opieką promotora i z nim ustala harmonogram pracy.

Promotor w sposób ciągły ocenia pracę studenta pod kątem ww. wymagań merytorycznych, weryfikuje jego umiejętności teoretyczne i praktyczne związane z bieżącą tematyką zajęć, ocenia zaangażowanie, solidność i rzetelność podczas pracy i przy sporządzaniu dokumentacji oraz kreatywność w rozwiązywaniu problemów badawczych

Bardzo dobry - student aktywnie uczestniczy w zajęciach, zebrał literaturę przedmiotu dotyczącą przyszłej pracy licencjackiej i odpowiednich metodyk. Wykazuje kreatywność w rozwiązywaniu problemów i planowaniu doświadczeń, czynnie uczestniczy w dyskusjach dotyczących analiz środowiskowych;

dobry - student potrafi odpowiedzieć na zadane mu pytania, rozumie zasadnicze etapy procedur wykorzystywanych w pracy badawczej (pracy licencjackiej) i nie w pełni zebrał literaturę przedmiotu dotyczącą przyszłej pracy magisterskiej i odpowiednich metodyk;

dostateczny - student potrzebuje dodatkowych wskazówek od prowadzącego i nie wykazuje inicjatywy w rozwiązywaniu problemów badawczych, jest słabo zaangażowany w realizację zajęć i wymaga stałego nadzoru i pomocy.

niedostateczny - student jest niezaangażowany w przygotowanie literatury przedmiotu, nie rozumie celu planowanych doświadczeń ani zleconych zadań, nie uczestniczy w dyskusjach dotyczących analiz środowiskowych.

Uwagi:

Zajęcia odbywają się w sali B-101 lub A-139, laboratorium glebowym lub w terenie pod opieką opiekuna pracy licencjackiej. Dopuszczalne są 2 usprawiedliwione obecności na zajęciach.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.