Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język angielski - poziom średnio zaawansowany [31-ST-L30-ANG-B1.1] semestr zimowy 2017/2018
lektorat, grupa nr 16

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Język angielski - poziom średnio zaawansowany [31-ST-L30-ANG-B1.1]
Zajęcia: semestr zimowy 2017/2018 [2017/2018Z] (zakończony)
lektorat [Lekt], grupa nr 16 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy poniedziałek, 9:45 - 11:15
sala 213
Plac Sejmu Śląskiego jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 22
Limit miejsc: 22
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu
Prowadzący: Tomasz Jarczyk
Literatura:

literatura obowiązkowa English File Intermediate Student’s Book and Workbook, wydawnictwo Oxford University Press, 2013

literatura uzupełniająca Raymond Murphy ‘English Grammar in Use’

materiały z Internetu dotyczące omawianych zagadnień

Kurs językowy zamieszczony na platformie UPGOW: http://el.us.edu.pl/upgow/course/index.php?categoryid=33

Zakres tematów:

Rozwijanie struktur leksykalno-gramatycznych oraz umiejętności komunikacyjnych z zakresu języka ogólnego w oparciu o materiał zawarty w rozdziałach 1-2 podręcznika podstawowego (English File Intermediate)

1. Omawianie zagadnień związanych z nawykami żywieniowymi, gotowaniem i przygotowaniem posiłków.

2. Opisywanie teraźniejszości - czasy present simple i present continuous.

3. Poszerzanie zakresu słownictwa związanego z dietą i gotowaniem

4. Zabieranie głosu w dyskusji dotyczącej różnych aspektów życia rodzinnego.

5. Wyrażanie swojego zdania oraz wskazywanie wad i zalet posiadania licznej rodziny.

6. Opisywanie przyszłości (will, be going to, present continuous).

7. Poszerzenie słownictwa o rzeczowniki i przymiotniki opisujące relacje rodzinne oraz cechy charakteru.

8. Omawianie zagadnień dotyczących kwestii finansowych. Opisywanie własnych nawyków i upodobań związanych z wydawaniem i oszczędzaniem pieniędzy.

9. Użycie czasów present perfect and past simple.

10. Rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem (tekst narracyjny, wywiad, dialog).

11. Wyrażanie zdania na temat sposobów przezwyciężania własnych słabości i adaptowania się do trudnych warunków życiowych.

12. Użycie czasów present perfect i present perfect continuous.

13. Pogłębianie umiejętności czytania ze zrozumieniem (w oparciu o teksty zawarte w podręczniku).

14. Użycie „mocnych” przymiotników - strong adjectives (terrified, enormous itp.).

15. Doskonalenie wymowy, intonacja i akcent zdaniowy, łączenie słów.

• Doskonalenie umiejętności wypowiadania się w formie pisemnej i/lub ustnej na tematy poruszane na zajęciach.

• Rozwijanie umiejętności rozumienia tekstu pisanego oraz słuchanego, z wykorzystaniem materiałów audio i video.

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia przedmiotowe przy zastosowaniu komunikacyjnego podejścia w nauczaniu języka obcego z udziałem pracy własnej studenta. Ćwiczenia prowadzone są z wykorzystaniem metody aktywizującej (w tym np. pracy w grupach, metody projektowej, prezentacji, case study) oraz z zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość.

liczba godzin dydaktycznych (kontaktowych) - 30

liczba godzin pracy własnej studenta - 30

Praca z podręcznikiem, słownikiem, ćwiczeniami, literaturą uzupełniającą, źródłami internetowymi, Przyswajanie i utrwalanie kompetencji językowych nabytych w trakcie zajęć. Przygotowywanie form ustnych i pisemnych (na przykład projekt, prezentacja, dialog, list). Przygotowywanie do testów sprawdzających.

opis pracy własnej studenta - praca z podręcznikiem, słownikiem, ćwiczeniami, literaturą uzupełniającą, źródłami internetowymi, Przyswajanie i utrwalanie kompetencji językowych nabytych w trakcie zajęć. Przygotowywanie form ustnych i pisemnych (na przykład projekt, prezentacja, dialog, list). Przygotowywanie do testów sprawdzających.

Metody i kryteria oceniania:

Uczestnictwo w zajęciach jest warunkiem uzyskania zaliczenia. Nieobecność studenta na zajęciach w wymiarze 60% i więcej skutkuje nieuzyskaniem zaliczenia i koniecznością powtórzenia modułu.

Oceną końcową jest średnia ważona ocen:

- z minimum 3 testów śródsemestralnych na semestr (umiejętnościowych i wiedzowych) ( waga 2),

- z wypowiedzi ustnych i prac pisemnych (waga 1),

- innych form pracy własnej studenta (np. przygotowanie prezentacji).

Skala ocen:

90 - 100 % = bdb (bardzo dobry)

84 - 89 % = db+ (dobry plus)

75 – 83 % = db (dobry)

69 - 74% = dst+ (dostateczny plus)

60 - 68% = dst (dostateczny)

59 – 0% = ndst (niedostateczny

Testy sprawdzające zapowiedziane z 1-2-tygodniowym wyprzedzeniem, weryfikacja form pisemnych i ustnych przygotowanych w ramach pracy własnej studenta, systematyczne sprawdzanie leksyki

Uwagi:

PASMO HUMANISTYCZNO - SPOŁECZNE; I ROK

[WYDZIAŁ FILOLOGICZNY: Kulturoznawstwo]

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)