Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język angielski - poziom średnio zaawansowany [31-ST-L30-ANG-B1.1] semestr zimowy 2017/2018
lektorat, grupa nr 18

To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Język angielski - poziom średnio zaawansowany [31-ST-L30-ANG-B1.1]
Zajęcia: semestr zimowy 2017/2018 [2017/2018Z] (zakończony)
lektorat [Lekt], grupa nr 18 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy czwartek, 13:30 - 15:00
sala 371-372
Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych (Katowice, ul. Bankowa 14) jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 22
Limit miejsc: 22
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu
Prowadzący: Ryszard Kalamarz
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Oxenden, C., Latham-Koenig, C. 2013. English File Intermediate Student’s Book. 3rd Edition. Oxford: OUP.

Kurs e-learningowy “e-Workbook B1” (el.us.edu.pl/spnjo)

Literatura uzupełniająca:

Latham-Koenig, C. , Oxenden, C., Hudson, J. 2013. English File Intermediate Workbook. 3rd Edition. Oxford: OUP.

Gairns, R., Redman, S. 2008. Oxford Word Skills. Intermediate. London: OUP.

Vince, M. 2008. Macmillan English Grammar in Contexts. Intermediate. London: Macmillan.

Brown,G.D. 2008. Professional English in Use. Law. Cambridge: CUP

Kursy na platformie e-learningowej el.us.edu.pl/spnjo i el.us.edu.pl/upgow.

Dodatkowe materiały przygotowane przez lektora.

Zakres tematów:

1. Słuchanie odpowiedzi na pytania w sondażu, wypowiadanie się i poszukiwanie informacji w artykule na temat odżywiania się, jedzenia i gotowania, w oparciu o usystematyzowany i poszerzony zakres słownictwa; dyskutowanie na temat wpływu jedzenia na nastrój, poszukiwanie szczegółowych informacji w wysłuchanym wywiadzie na temat pracy kucharza i restauracji, przeprowadzanie wywiadu z poprawnym użyciem dwóch czasów teraźniejszych i czasowników opisujących stan;

2. Wypowiadanie się na temat rodziny, życia rodzinnego i tendencji dotyczących struktury życia rodzinnego w różnych krajach na podstawie wyników badań sondażowych, z wykorzystaniem wyrażeń z czasownikiem „should” i form czasu przyszłego. Wypowiadanie się na temat relacji między bliźniakami na podstawie tekstu i programu radiowego, z użyciem przymiotników oznaczających osobowość. Opisywanie osób.

3. Praktyczne użycie języka sytuacyjnego (przedstawianie się, reagowanie na wiadomości, zwlekanie z odpowiedzią).

4. Odpowiadanie na pytania w ankiecie na temat wydawania pieniędzy, rozróżnianie postaw wobec pieniędzy na podstawie wypowiedzi respondentów i dialogu z wykorzystaniem czasu present perfect i past simple; Wypowiadanie się na temat zarabiania pieniędzy i prowadzenia biznesu na podstawie fragmentu biografii milionera z użyciem tematycznego słownictwa;

5. Odpowiadanie na pytania, wskazywanie szczegółowych informacji na podstawie wywiadu z uczestniczką akcji charytatywnej i wypowiadanie się na temat własnych osiągnięć z wykorzystaniem czasów present perfect z okolicznikiem z przyimkami for i since, present perfect continuous.

6. Czytanie artykułu, słuchanie wypowiedzi i wypowiadanie się na temat wyjątkowych przeżyć, wyczynów, sportów ekstremalnych, akcji charytatywnych z wykorzystaniem mocnych przymiotników. Redagowanie nieformalnej korespondencji.

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia przedmiotowe przy zastosowaniu komunikacyjnego podejścia w nauczaniu języka obcego z udziałem pracy własnej studenta. Ćwiczenia prowadzone są z wykorzystaniem metody aktywizującej (w tym np. pracy w grupach, prezentacji) oraz z zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Praca własna studenta (30 godz.) obejmuje pracę z podręcznikiem, słownikiem, ćwiczeniami, literaturą uzupełniającą, źródłami internetowymi, materiałami na platformie e-learningowej; przyswajanie i utrwalanie kompetencji językowych nabytych w trakcie zajęć; przygotowywanie form ustnych i pisemnych (na przykład relacja, podsumowanie, prezentacja, dialog, list); przygotowywanie do testów sprawdzających

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie podlega stopień opanowania materiału gramatyczno-leksykalnego oraz nabytych sprawności językowych określonych w treściach zajęć.

Uczestnictwo w zajęciach jest warunkiem uzyskania zaliczenia. Nieobecność studenta na zajęciach w wymiarze 60% i więcej skutkuje nieuzyskaniem zaliczenia i koniecznością powtórzenia modułu.

Oceną końcową jest średnia ważona ocen:

- z 2 testów sprawdzających gramatyczno-leksykalnych i 1 testu sprawdzającego sprawności językowe (waga 2),

- z krótkich sprawdzianów leksykalnych (waga 1),

- z wypowiedzi ustnych i pisemnych (waga 1),

- z realizacji kursu „e-Workbook B1 (waga 1).

Przyjęta skala ocen:

90 - 100 % = bdb (bardzo dobry)

84 - 89 % = db+ (dobry plus)

75 – 83 % = db (dobry)

69 - 74% = dst+ (dostateczny plus)

60 - 68% = dst (dostateczny)

0 -59% = ndst (niedostateczny)

Uwagi:

PASMO HUMANISTYCZNO - SPOŁECZNE; I ROK

[WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI; Administracja]

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)