Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język angielski - poziom średnio zaawansowany [31-ST-L30-ANG-B1.1] semestr zimowy 2017/2018
lektorat, grupa nr 21

To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Język angielski - poziom średnio zaawansowany [31-ST-L30-ANG-B1.1]
Zajęcia: semestr zimowy 2017/2018 [2017/2018Z] (zakończony)
lektorat [Lekt], grupa nr 21 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy poniedziałek, 8:00 - 9:30
sala 31
Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych (Sosnowiec, ul. Żytnia 12) jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 21
Limit miejsc: 22
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu
Prowadzący: Ewa Karolczak-Wawrzała
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Podręcznik ‘English File’ B1, Christina Latham-Koenig, Clive Oxenden, wyd. 3rd Edition, Oxford University Press 2013;

Zeszyt ćwiczeń ‘English File’ B1, Christina Latham-Koenig, Clive Oxenden, wyd. Oxford University Press 2013;

Literatura uzupełniająca:

‘MyGrammarLab’ B1/B2,Mark Foley, Diane Hall, wyd. Pearson;

‘Intermediate Language Practice’, Michael Vince, wyd. MacMillan Heinemann;

‘Gramatyka angielska’, Janusz Siuda, wyd. Angloman;

dodatkowe materiały przygotowane przez lektora.

Zakres tematów:

1. Rozwinięcie leksyki w zakresie tematyki sportu, (wypowiadanie się na temat ulubionego sportu, ludzi i miejsc związanych ze sportem, np. referee, arena, circuit, wykorzystanie czasowników nawiązujących do tematu, np. beat, draw, kick, train, zastosowanie czasowników frazalnych np. warm up, knock out), opowiadanie o przesądach, w które wierzą sportowcy ( na podstawie tekstu ‘If I bounce the ball five times.’).

2. Rozwijanie umiejętności relacjonowania sytuacji przeszłej, np. formułowanie wypowiedzi na temat oszustw w sporcie, opowiedzenie anegdoty, opowiedzenie jak poznało się swojego partnera (wykorzystanie czasów narracyjnych Past Simple, Past Continuous, Past Perfect, porównanie użycia czasów przeszłych).

3. Opisywanie czynności zwyczajowych w teraźniejszości i przeszłości, np. opowiadanie co zwykle robi się w weekend ( przysłówek usually) a co mieliśmy w zwyczaju robić w przeszłości (wykorzystanie wyrażenia used to dla czynności powtarzających się, wykorzystanie czasu Past Simple dla czynności przeszłych jednorazowych lub liczebnie określonych, skonfrontowanie wyrażenia used to z wyrażeniem be/get used to).

4. Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na temat związków międzyludzkich, (rzeczowniki określające rodzaj zależności np fiance, classmate, czasowniki dotyczące relacji między osobami, np. become friends, break up, have something in common, wyrażenia kolokwialne, np. fancy someone, have a crush on someone).

5. Formułowanie opinii na temat serwisów społecznościowych, porównywanie opinii i podawanie przykładów ( wykorzystanie wyrażeń for example, for instance).

6. Tworzenie i odgrywanie dialogów dotyczących życia codziennego (stosowanie rejestru języka nieformalnego: pytanie o pozwolenie, proszenie o przysługę, witanie osób długo niewidzianych).

7. Opisywanie miejsc służących za lokalizację dla znanych filmów - na podstawie analizy tekstu ‘ You are standing in the place where...’ ( identyfikowanie struktur strony biernej, rozwijanie umiejętności zastosowania strony biernej w wypowiedziach, konstrukcje strony biernej z wykonawcą czynności/bez wykonawcy, wykorzystanie strony biernej w stylu formalnym).

8. Zastosowanie leksyki związanej z tematem film i kino, przygotowanie recenzji filmu wypowiadanie się o gatunkach filmów, np. rom-com, drama, używanie rzeczowników określających ludzi i rzeczy związanych z filmem i jego tworzeniem, np. cast, subtitles, wyrażeń odnoszących się do tematu, np. based on, shot on location, play the part of, kolokwializm be on).

9. Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych (podawanie informacji o zdjęciach profilowych, według jakich kryteriów je dobieramy, słownictwo związane z rodzajem wizerunku, np. caricature, logo, self-portrait).

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia przedmiotowe przy zastosowaniu komunikacyjnego podejścia w nauczaniu języka obcego z udziałem pracy własnej studenta. Ćwiczenia prowadzone są z wykorzystaniem metody aktywizującej (w tym np. pracy w grupach, metody projektowej, prezentacji, webquest, case study) oraz z zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Pracz własna studenta: 30 godzin;

Praca z podręcznikiem, słownikiem, ćwiczeniami, literaturą uzupełniającą, źródłami internetowymi, materiałami na platformie e-learningowej. Przyswajanie i utrwalanie kompetencji językowych nabytych w trakcie zajęć. Przygotowywanie form ustnych i pisemnych (na przykład projekt, prezentacja, dialog, list). Przygotowywanie do testów sprawdzających.

Metody i kryteria oceniania:

Uczestnictwo w zajęciach jest warunkiem uzyskania zaliczenia. Nieobecność studenta na zajęciach w wymiarze 60% i więcej skutkuje nieuzyskaniem zaliczenia i koniecznością powtórzenia modułu.

Oceną końcową jest średnia ważona ocen:

- z minimum 3 testów na semestr – 2 testy wiedzowe, 1 test umiejętnościowy (waga 2),

- z wypowiedzi ustnych i prac pisemnych (waga 1),

- innych form pracy własnej studenta

Skala ocen:

90 - 100 % = bdb (bardzo dobry)

84 - 89 % = db+ (dobry plus)

75 – 83 % = db (dobry)

69 - 74% = dst+ (dostateczny plus)

60 - 68% = dst (dostateczny)

Testy sprawdzające zapowiedziane z 1-2-tygodniowym wyprzedzeniem, weryfikacja form pisemnych i ustnych przygotowanych w ramach pracy własnej studenta, ocena aktywności na zajęciach, systematyczne sprawdzanie leksyki.

Uwagi:

PASMO MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZE; I ROK

[WYDZIAŁ INFORMATYKI I NAUKI O MATERIAŁACH: Mechatronika]

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)