Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język angielski - poziom średnio zaawansowany [31-ST-L30-ANG-B1.1] semestr zimowy 2017/2018
lektorat, grupa nr 43

To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Język angielski - poziom średnio zaawansowany [31-ST-L30-ANG-B1.1]
Zajęcia: semestr zimowy 2017/2018 [2017/2018Z] (zakończony)
lektorat [Lekt], grupa nr 43 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy poniedziałek, 14:45 - 16:15
sala 9
Wydział Nauk Społecznych (Katowice, ul. Grażyńskiego 53) jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 24
Limit miejsc: 22
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu
Prowadzący: Anna Kluczka, Anna Wolska
Literatura:

- Latham-Koenig C., Oxenden C. English File Intermediate - third edition Student’s Book, Oxford University Press 2013

- Latham-Koenig C., Oxenden C. English File Intermediate – third edition Workbook, Oxford University Press 2013

- Vince M., Intermediate Language Practice, Macmillan 2010

- Vince M., Macmillan English Grammar in Context, Intermediate, Macmillan 2012

- Gairns R., Redman S. Oxford Word Skills Intermediate, Oxford University Press, 2012

- Swan M., Walter C. Oxford English Grammar Course, Oxford University Press 2013

- Murphy R., English Grammar in Use, Cambridge University Press 2010

Zakres tematów:

Rozwijanie struktur leksykalno-gramatycznych oraz umiejętności komunikacyjnych z zakresu języka ogólnego w oparciu o materiał zawarty w rozdziałach 1-2 podręcznika podstawowego (English File Intermediate - third edition, Oxford University Press)

1. Omawianie zagadnień związanych z nawykami żywieniowymi, gotowaniem i przygotowywaniem posiłków - rozwijanie leksyki z tego zakresu. Rozmowa na temat ulubionego jedzenia i nawyków żywieniowych (użycie czasu Present Simple, przysłówków częstotliwości oraz czasowników złożonych np. cut down on).

2. Zabieranie głosu w dyskusji na temat wpływu jedzenia na nasze samopoczucie na podstawie tekstu ‘Mood food’ (słowotwórstwo: tworzenie przymiotników od rzeczowników i czasowników).

3. Wypowiadanie się na temat pracy w restauracji w oparciu o wysłuchany wywiad (porównanie i użycie czasów teraźniejszych Present Simple i Present Continuous, omówienie czasowników wyrażających czynności i stany).

4. Wyrażanie opinii na temat życia rodzinnego i relacji panujących w rodzinie, analiza danych statystycznych z sondażu przeprowadzonego przez BBC.

5. Mówienie o przyszłości (zastosowanie różnych form odnoszących się do przyszłości: be going to, will/shall, czas Present Continuous).

6. Formułowanie wypowiedzi pisemnej: opisywanie osoby (użycie przymiotników opisujących osobowość człowieka oraz przysłówków modyfikujących przymiotniki; słowotwórstwo: użycie przedrostków do tworzenia przymiotników o znaczeniu przeciwnym).

7. Nabywanie umiejętności reagowania na czyjąś wypowiedź (wyrażanie zdziwienia, zainteresowania, współczucia, itp.).

8. Omawianie zagadnień dotyczących kwestii finansowych. Opisywanie własnych nawyków i upodobań związanych z wydawaniem i oszczędzaniem pieniędzy. Rozwijanie zasobu słownictwa z dziedziny finansów. Użycie czasu Present Perfect z przysłówkami: ever, just, already, yet.

9. Prowadzenie biznesu - analiza tekstu ‘The millionaire with a secret’ (porównanie użycia czasów Present Perfect Simple i Past Simple, utrwalenie form czasowników nieregularnych).

10. Wypowiadanie się na temat własnych osiągnięć i niezwykłych doświadczeń na podstawie tekstu opisującego wyczyn uczestniczki akcji charytatywnej (zastosowanie czasu Present Perfect Simple i Present Perfect Continuous).

11. Opowiadanie o doświadczeniach życiowych związanych z odbytymi podróżami; opisywanie stanów emocjonalnych (użycie mocnych przymiotników tzw. ‘strong adjectives’).

12. Formułowanie wypowiedzi pisemnej: email - styl nieformalny.

• Doskonalenie umiejętności wypowiadania się w formie pisemnej i/lub ustnej na tematy poruszane na zajęciach.

• Rozwijanie umiejętności rozumienia tekstu pisanego oraz słuchanego, z wykorzystaniem materiałów audio i/lub video.

Metody dydaktyczne:

metody prowadzenia zajęć Ćwiczenia przedmiotowe przy zastosowaniu komunikacyjnego podejścia w nauczaniu języka obcego z udziałem pracy własnej studenta. Ćwiczenia prowadzone są z wykorzystaniem metody aktywizującej (w tym np. pracy w grupach, metody projektowej, prezentacji) oraz z zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość.

liczba godzin pracy własnej studenta 30

liczba godzin dydaktycznych(kontaktowych) 30

opis pracy własnej studenta Praca z podręcznikiem, słownikiem, ćwiczeniami, literaturą uzupełniającą, źródłami internetowymi. Przyswajanie i utrwalanie kompetencji językowych nabytych w trakcie zajęć. Przygotowywanie form ustnych i pisemnych (na przykład: prezentacja, projekt, dialog, list). Przygotowywanie do testów sprawdzających.

Metody i kryteria oceniania:

Uczestnictwo w zajęciach jest warunkiem uzyskania zaliczenia. Nieobecność studenta na zajęciach w wymiarze 60% i więcej skutkuje nieuzyskaniem zaliczenia i koniecznością powtórzenia modułu.

Oceną końcową jest średnia ważona ocen:

- z minimum 3 testów w semestrze (sprawdzających umiejętności

i wiedzę) (waga 2),

- z wypowiedzi ustnych i prac pisemnych (waga 1),

- innych form pracy własnej studenta (waga 1).

Skala ocen:

90 - 100 % = bdb (bardzo dobry)

84 - 89 % = + db (plus dobry)

75 – 83 % = db (dobry)

69 - 74% = + dst (plus dostateczny)

60 - 68% = dst (dostateczny)

Uwagi:

PASMO HUMANISTYCZNO - SPOŁECZNE; I ROK

[WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII: Pedagogika, Pedagogika specjalna]

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)