Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Proseminarium 12-EK-S2-PRM
semestr zimowy 2017/2018
Proseminarium, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Proseminarium 12-EK-S2-PRM
Zajęcia semestr zimowy 2017/2018 (2017/2018Z) (zakończony)
Proseminarium (P), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: (brak danych)
Liczba osób w grupie: 9
Limit miejsc: 6
Prowadzący: Bogusław Dziadzia
Literatura:

Boć J. Miodek J. (konsultacja filologiczna), Jak pisać pracę magisterską, wyd. Kolonia Limited, Wrocław 2003 (wyd.4,popr.); [sygn.35626-7].

Gajda S., Styl naukowy (w:) Współczesny język polski, [Wyd.3.], red. J. Bartmiński, Wydawnictwo UMSC, Lublin 2010, s. 173-189; [Oddział Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, sygn. 97200].

Hajduk Z., Ogólna metodologia nauk, Wydaw. KUL, Lublin 2005; [sygn. BG 343826].

Maćkiewicz J. , Jak pisać teksty naukowe?, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1995; [sygn.G161028].

Kamiński S., Nauka i metoda : pojęcie nauki i klasyfikacja nauk, Wydaw. Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1992; [Oddział Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, sygn. 71556].

Metodologia pedagogiki zorientowanej humanistycznie[Biblioteka Cyfrowa UŚ], red. D. Kubinowski, M. Nowak, Wyd. Impuls, Kraków 2006. [Biblioteka Cyfrowa UŚ http://bc.bg.us.edu.pl/publication/4188 ].

Mikołajczak S., Składnia tekstów naukowych. Dyscypliny humanistyczne, Wydaw. Naukowe UAM, Poznań 1990; [sygn.N351/40].

Pieter J. Ogólna metodologia pracy naukowej, Zakład Narodowy im. Ossolińskich- Wydaw. Polskiej Akademii Nauk, Wrocław 1967; [sygn. BG 65786].

Pieter J., Z zagadnień pracy naukowej, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1974; [sygn. 20765p].

Rachwałowa M., Słownictwo tekstów naukowych, Zakład Narodowy im. Ossolińskich- Wydaw. Polskiej Akademii Nauk, Wrocław 1986; [Oddział Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, sygn. 64956].

Wąchocka E., Współczesne metody badań teatralnych, Wydawnictwo Gnome, Katowice 2003; Oddział Biblioteki UŚ w Cieszynie, sygn. 12788/1br-12788/3br].

Weiner J., Technika pisania i prezentowania prac naukowych. Publikacja naukowa, praca seminaryjna, praca magisterska, referat, poster, Skrypty Uczelniane 667, UJ, Kraków 1992; Oddział Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, sygn. 11386 br].

Zaczyński W., Poradnik autora prac seminaryjnych, dyplomowych i magisterskich, Wydaw. Żak, Warszawa1995; [Oddział Biblioteki UŚ w Cieszynie, sygn. 34688/1p - 34688/6p].

Literatura przedmiotu niezbędna studentowi dla realizacji wybranego tematu pracy proseminaryjnej.

Literatura uzupełniająca:

Dokumentacja w badaniach literackich i teatralnych. Wybrane problemy, red. Czachowska J., Zakład Narodowy im. Ossolińskich Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1970; [Biblioteka podręczna ZEK].

„Śląskie Miscellanea”, Wydaw. Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu, Komisja Historycznoliteracka PAN, Oddział w Katowicach, Katowice,, t.1.( 1980)- t.24 (2012) (wybrane artykuły); [Biblioteka Cyfrowa UŚ http://bc.bg.us.edu.pl/publication/11336 -].

Literatura przedmiotu pomocna studentowi dla realizacji wybranego tematu pracy proseminaryjnej.

Zakres tematów:

problematyka proseminarium obejmuje:

• elementarną wiedzę z podstaw nauk humanistycznych (zgodnie ze współcześnie przyjętą klasyfikacją nauk)

• podstawowe kwestie z zakresu metodologii pracy naukowej ze szczególnym uwzględnieniem metodologii nauk humanistycznych

• poznanie strategii badawczych obowiązujących współcześnie w naukach humanistycznych

• poznanie mechanizmów komunikacji naukowej i językowych wykładników stylu naukowego

• wdrażanie w samodzielną lekturę tekstów naukowych, stanowiących efekt badań podejmowanych w obszarze nauk humanistycznych

• wyposażanie w umiejętność poddawania tekstów naukowych z obszaru nauk humanistycznych pogłębionej analizie i refleksji krytycznej

• poznanie podstawowych technik realizacji prac badawczych z obszaru nauk humanistycznych

• poznanie różnorodnych gatunków tekstu naukowego,

• poznanie elementów warsztatu dotyczącego pisania tekstów naukowych.,

• wyposażenie w umiejętność przygotowania prac pisemnych o charakterze naukowym, w obszarze związków edukacji i kultury, praktyk kulturowych

Metody dydaktyczne:

metody podające – objaśnienie i/lub wyjaśnienie;

metody problemowe –metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

metody praktyczne - proseminarium

Metody i kryteria oceniania:

1. Analiza tekstów naukowych i dyskusja.

Wymagania merytoryczne: wymagana wnikliwa lektura literatury przedmiotu (zarówno obowiązkowej, jak i uzupełniającej) wskazanej w sylabusie , będącej podczas zajęć seminaryjnych przedmiotem pogłębionej analizy oraz dyskusji.

Kryteria oceny: umiejętność samodzielnej, krytycznej lektury różnorodnych tekstów naukowych, zwłaszcza stanowiących efekt badań podejmowanych w obszarze nauk humanistycznych, umiejętność interpretowania i dyskutowania o tekstach naukowych,

znajomość podstawowej terminologii naukowej, zwłaszcza z obszaru nauk humanistycznych,

poprawność językowa wypowiedzi.

Przebieg procesu weryfikacji: zgodnie z harmonogramem przyjętym dla danej grupy ćwiczeniowej.

2. Praca proseminaryjna, jej prezentacja.

Wymagania merytoryczne: przedstawienie w formie wypowiedzi pisemnej oraz wypowiedzi ustnej zgodnego z indywidualnymi zainteresowaniami słuchaczy proseminarium zagadnienia badawczego dotyczącego związków edukacji i kultury, różnorodnych form aktywności w świecie kultury.

Kryteria oceny: terminowość wykonania;

umiejętność prawidłowego sformułowania problemu badawczego;

prawidłowość doboru właściwych dla obszaru nauk humanistycznych metod badawczych;

umiejętność doboru literatury naukowej z obszaru nauk humanistycznych i posługiwania się nią;

merytoryczna zawartość pracy;

opanowanie techniki pisania pracy naukowej: właściwa konstrukcja, poprawność językowa; zdolność ustnego prezentowania pracy naukowej, umiejętność autoprezentacji.

Przebieg procesu weryfikacji:termin wykonania pracy proseminaryjnej (oraz jej prezentacja) ustalony zostaje przez prowadzącą zajęcia;

wymogi formalne pracy : 15 stron znormalizowanego maszynopisu (27 tys. znaków), czcionka Times New Roman - 12 pkt., odstęp między wierszami: 1,5; część tekstowa uzupełniona odpowiednią szatą graficzną

Uwagi:

dr hab. B. Dziadzia

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.