Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rewitalizacja obszarów postindustrialnych 12-AK-EK-S2-1ROP
semestr zimowy 2017/2018
Wykład, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Rewitalizacja obszarów postindustrialnych 12-AK-EK-S2-1ROP
Zajęcia semestr zimowy 2017/2018 (2017/2018Z) (zakończony)
Wykład (W), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: (brak danych)
Liczba osób w grupie: 8
Limit miejsc: 8
Prowadzący: Grzegorz Odoj
Literatura:

Przestrzenne aspekty rewitalizacji - śródmieścia, blokowiska, tereny poprzemysłowe, pokolejowe i powojskowe. Red. W. Jarczewski. Kraków 2009.

Rewitalizacja historycznych dzielnic mieszkalno-przemysłowych: idee, projekty, realizacje. Red. N. Juzwa, K. Wódz. Katowice 1996.

Ślęzak-Tazbir W., Tyrybon M. Krajobraz śląski. Społeczne aspekty rewitalizacji miast poprzemysłowych. W: 20 lat transformacji w aspekcie regionalnym. Śląsk. Refleksje socjologów. Red. U. Swadźba. Katowice 2011.

Kłosowski Wojciech: Wymogi wobec Lokalnych Programów Rewitalizacji pod kątem ich zgodności z wymogami ZPORR. Tekst dostępny w Internecie:

http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/NR/rdonlyres/41BFAC21-9B53-45A6-948D-80C56997A103/14344/zporr_wymogi_rewitalizacja_woj_mazow.pdf

Rewitalizacja, rehabilitacja i restrukturyzacja – odnowa miast. Red. Z. Ziobrowski, D. Ptaszycka-Jackowska, A. Rębowska, A. Geissler. Kraków 2000.

Chmielewska M.: Rewaloryzacja przestrzeni przemysłowej w miastach konurbacji katowickiej. [w:] M. Madurowicz (red.), Wartościowanie współczesnej przestrzeni miejskiej. Warszawa 2010.

Gnieciak M: Przekształcenia przestrzeni starej zabudowy mieszkalnej robotniczego osiedla Nikiszowiec. W: Współczesne miasta – szkice socjologiczne. Red. M. Dymnicka, A. Majer. Łódź 2009.

Kulas P., Wódz K.: Rewitalizacja, przestrzeń publiczna. W: Zapomniane miejsca, zapomniani ludzie. Restrukturyzacja ekonomiczna a zmiana kulturowa. Red. K. Wódz. Katowice 2013.

Odoj G.: Między degradacją a rewitalizacją – górnośląskie osiedla robotnicze w obliczu deindustrializacji. W: Kształtowanie współczesnej przestrzeni miejskiej. Red. M. Madurowicz. Warszawa 2014.

Rożałowska B.: Tradycja i współczesność – przemiany obszarów kulturowych dawnych osiedli patronackich w postindustrialnym mieście. W: Obszary kulturowe współczesnego miasta – funkcje i pogranicza. „Studia Etnologiczne i Antropologiczne”. T. 13. Red. G. Odoj, M. Szalbot. Katowice 2013.

Skalski K.: Problemy rewitalizacji. W: Gospodarka przestrzenna gmin. Poradnik. T. 3. Kraków 1998.

Żmudzińska-Nowak M.: Miejsce – tożsamość i zmiana. Gliwice 2010.

Żmudzińska-Nowak M.: Opis projektu, cel, zakres i metodologia badań. W: Innowacyjność a tożsamość miejsca w rewitalizacji obszarów miejskich. Red. M. Żmudzińska-Nowak. Gliwice 2012.

Zakres tematów:

- Wprowadzenie do problematyki wykładów. Podstawowe ustalenia teoretyczne, zagadnienia, zakres pojęciowy kluczowych terminów.

- Geneza obszarów poprzemysłowych i ich specyfika.

- Zasadnicze cele, znaczenie i sens rewitalizacji.

- Główni aktorzy procesów rewitalizacyjnych.

- Wymiary rewitalizacji.

- Podstawowe modele rewitalizacji terenów poprzemysłowych.

- Obszary działania i korzyści transformacyjne programów rewitalizacyjnych.

- Społeczne, kulturowe i ekonomiczne uwarunkowania rewitalizacji obszarów postindustrialnych.

- Rewitalizacja jako proces kompleksowej i interdyscyplinarnej odnowy zdegradowanych obszarów.

- Przykłady realizowanych programów i projektów rewitalizacyjnych.

- Wybrane przykłady miejskich i poprzemysłowych terenów zrewitalizowanych.

- Problem funkcjonalności przestrzeni zrewitalizowanych.

- Postindustrialne dziedzictwo kultury materialnej jako wartość.

Metody dydaktyczne:

wykład wybranych zagadnień z wykorzystaniem środków audiowizualnych

Metody i kryteria oceniania:

Znajomość założeń podstawowych modeli rewitalizacji terenów poprzemysłowych. Usystematyzowana wiedza na temat przestrzennych, społecznych, kulturowych i gospodarczych wymiarów rewitalizacji. Obeznanie z głównymi problemami związanymi z podejmowanymi działaniami rewitalizacyjnymi.

Aby uzyskać zaliczenie z wykładu Rewitalizacja obszarów postindustrialnych niezbędne jest zdobycie przez studenta koniecznej wiedzy teoretycznej w zakresie poruszanej problematyki, nabycie umiejętności sprawnego i efektywnego korzystaniu z zasobów źródłowych, syntetycznego ujmowania pozyskanych danych, jak też sporządzenia w formie pisemnej opracowania ukazującego w sposób analityczny konkretny przykład poprzemysłowego terenu zrewitalizowanego.

Sporządzenie poza zajęciami kontaktowymi indywidualnej pracy pisemnej. Wymogi techniczne tekstu: objętość ok. 7 stron, edytor Word, czcionka Times New Roman 12 pkt., odstęp 1,5 wiersza.

Uwagi:

dr G. Odoj

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.