Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język angielski - poziom średnio zaawansowany [31-NS-L30-AG-B1.2] semestr letni 2017/2018
lektorat, grupa nr 2

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Język angielski - poziom średnio zaawansowany [31-NS-L30-AG-B1.2]
Zajęcia: semestr letni 2017/2018 [2017/2018L] (zakończony)
lektorat [Lekt], grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień). (brak danych)
Liczba osób w grupie: 22
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu
Prowadzący: Liliana Kałafatiuk
Literatura:

Antonia Clare, J.J Wilson „TOTAL ENGLISH”(poziom intermediate), Pearson/Longman 2006, Students’ Book, Workbook

Zakres tematów:

Rozwijanie struktur leksykalno-gramatycznych oraz umiejętności komunikacyjnych z zakresu języka ogólnego w oparciu o materiał zawarty w rozdziałach 5-8 podręcznika podstawowego (Total English Intermediate)

Zagadnienia leksykalne i gramatyczne:

1. Wypowiadanie się na temat sposobów spędzania wolnego czasu oraz zajęć kreatywnych (leksyka z zakresu sportu i rekreacji, zasady stosowania i porównanie czasów ‘Present Perfect Simple’ i ‘Present Perfect Continuous’.

2. Zdawanie relacji z przeczytanych książek i obejrzanych filmów (słownictwo z zakresu recenzji, zasady stosowania czasownika z bezokolicznikiem lub/i z rzeczownikiem odsłownym).

3. Czytanie i opisywanie doświadczeń z pobytu w restauracjach (leksyka z zakresu nazw i jakości potraw, zasady stosowania czasownika z bezokolicznikiem lub/i z rzeczownikiem odsłownym, policzalność i niepoliczalność rzeczowników angielskich).

4. Opowiadanie o różnych formach spędzania wakacji i doświadczeniach wakacyjnych (terminologia wakacyjna, zastosowanie czasów ‘Past Perfect Simple’ i ‘Past Simple’ do opowiadania o przeszłości).

5. Zdawanie relacji ze zwiedzania miast (leksyka z zakresu obiektów turystycznych w mieście, język informacji turystycznej, Zasady stosowania przedimka określonego i nieokreślonego).

6. Wypowiadanie się na temat zdobywania edukacji (słownictwo z zakresu edukacji, czasowniki ‘used to’ i ‘would’ służące do wyrażania zwyczajów i stanów w przeszłości).

7. Zabieranie głosu na temat nauki w mocno zaawansowanym wieku (słownictwo z zakresu życia i funkcjonowania osób starszych, czasowniki ‘used to’ i ‘would’ służące do wyrażania zwyczajów i stanów w przeszłości, zastosowanie czasowników modalnych do wyrażania umiejętności (can, could, be able to).

8. Prowadzenie dyskusji na temat przełomowych zmian w życiu oraz otaczającym świecie(wyrażenia z czasownikiem ‘change’, zastosowanie drugiego okresu warunkowego).

9. Słuchanie i wypowiadanie się na temat problemów globalnych np. przemoc, zanieczyszczenie środowiska, głód (leksyka dotycząca tych problemów, tworzenie przysłówków oraz ich miejsce w zdaniu).

10. Wypowiadanie się na temat podejmowania decyzji oraz ich skutków (słowotwórstwo: tworzenie słów za pomocą przyrostków i przedrostków, zastosowanie trzeciego okresu warunkowego).

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia przedmiotowe przy zastosowaniu komunikacyjnego podejścia w nauczaniu języka obcego z udziałem pracy własnej studenta. Ćwiczenia prowadzone są z wykorzystaniem metody aktywizującej (w tym np. pracy w grupach, metody projektowej, prezentacji, webquest, case study) oraz przede wszystkim z zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Liczba godzin pracy własnej studenta: 30

Liczba godzin dydaktycznych (kontaktowych): 30 ( w tym 6 godzin kontaktowych i 24 godziny pracy na platformie koordynowanej przez prowadzącego)

Praca własna studenta:

Realizacja kursu zdalnego na platformie elearningowej http://el2.us.edu.pl/spnjo

(kurs: „ANG ADM B1 KURS 4 moduł 2”) w trybie asynchronicznym i synchronicznym: wykonywanie ćwiczeń gramatyczno-leksykalnych, przyswajanie i utrwalanie kompetencji językowych, przygotowywanie form pisemnych: esej i/lub list, wypowiedzi ustnych w formie nagrania, prowadzenie rozmów w formie „czatu” oraz wypowiedzi na „forum”.

Praca z zalecanym podręcznikiem Antonia Clare, J.J Wilson „TOTAL ENGLISH”(poziom intermediate) i inną literaturą uzupełniającą wskazaną przez lektora.

Przygotowanie do testu końcowego z zakresu leksykalno-gramatycznego.

Metody i kryteria oceniania:

Skala ocen:

91-100% = bdb ( bardzo dobry)

81-90% = db+ ( dobry plus)

71-80% = db ( dobry)

61-70% = dst+ ( dostateczny plus)

51-60% = dst ( dostateczny)

Na ocenę dostateczną student musi uzyskać minimum 51% punktów za wszystkie zadania na platformie elearningowej oraz zaliczyć test końcowy obejmujący zagadnienie leksykalno-gramatyczne zgodnie z treściami w podręczniku (units 5-8).

Uwagi:

Wydział Prawa i Administracji - ADMINISTRACJA - ROK I [gr. nr 5]

Terminy zjazdów wg planu zajęć

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)