Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praca z rodziną dziecka niepelnosprawnego 06-PC-S1-51
semestr letni 2017/2018
Wykład, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Praca z rodziną dziecka niepelnosprawnego 06-PC-S1-51
Zajęcia semestr letni 2017/2018 (2017/2018L) (zakończony)
Wykład (W), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: (brak danych)
Liczba osób w grupie: 41
Limit miejsc: 42
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Alicja Żywczok
Literatura:

Adamski F., Rodzina. Wymiar społeczno-kulturowy. Kraków 2002.

Augustyn J., Ojcostwo. Aspekty pedagogiczne i duchowe. Kraków 1999.

Biela A., Rola babci i dziadka w opinii młodzieży. „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2007, nr 9.

Dykcik W., Twardowski A. (red.), Poznańska pedagogika specjalna. Poznań 2006.

Dymara B. (red.), Dziecko w świecie rodziny: szkice o wychowaniu. Kraków 2010.

Frączek Z., Pokoleniowe przemiany społecznej świadomości wartości rodziny. Rzeszów 2011.

Janke A.W. (red.), Pedagogika rodziny na progu XXI wieku. Rozwój, przedmiot, obszary refleksji i badań. Toruń 2004.

Kawula S., Kształty rodziny współczesnej: szkice familologiczne. Toruń 2005.

Kuszczuk, Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Stan prawny: 16 marca 2012 r. Wrocław 2012.

Michalska (red.), Obrazy życia rodzinnego z perspektywy interdyscyplinarnej. Poznań 2006.

Obuchowska I. (red.), Dziecko niepełnosprawne w rodzinie. Warszawa 1995.

Ochonczenko H., Nowicka A. (red.), Potrzeby osób niepełnosprawnych w warunkach globalnych przemian społeczno-gospodarczych. T.1,2. Kraków 2006.

Pospiszyl K., Ojciec a wychowanie dziecka. Warszawa 2007.

Stankowski A. (red.), Nauczyciel i rodzina w świetle specjalnych potrzeb edukacyjnych dziecka (szkic monograficzny). Katowice 2008.

Stankowski A., Balukiewicz M. (red.), O trudnej sztuce bycia razem, czyli różne oblicza integracji. Kraków 2006.

Sztander W., Rozmowy, które pomagają. Warszawa 1999.

Tyszka Z., Rodzina we współczesnym świecie. Poznań 2003.

Więckiewicz B., Klimek M., (red.) Współczesna rodzina w dobie przemian społeczno-kulturowych. Lublin 2012.

Żywczok A., Ku afirmacji życia. Pedagogiczne podstawy pomyślnej egzystencji. Katowice 2011 (R. 5.3. dotyczący afirmacji życia osób niepełnosprawnych).

Żywczok A. (red.): Miłość - akt preferencji duchowości człowieka. Studium bliskości uczuciowej. Warszawa 2013.

Zakres tematów:

1. Wychowanie rodzinne, terapia rodzin, indywidualna i grupowa praca z rodziną, poradnictwo dla rodziców – wyjaśnienie terminów. Teorie i koncepcje dotyczące wspomagania rodziny dziecka niepełnosprawnego intelektualnie, sensorycznie, ruchowo. Opieka i pomoc dziecku i jego rodzinie.

2. Rodzina jako grupa społeczna, instytucja, wspólnota. Struktura i typologia rodzin. Znaczenie spójności rodziny w wychowaniu dziecka z niepełnosprawnością.

3. Rodzina a proces wychowania młodego pokolenia (funkcje rodziny, więzi rodzinne, fazy rozwojowe, płaszczyzny analizy procesu wychowania w rodzinie).

4. Rodzinne wychowanie aksjologiczne, czyli o wartościach sprzyjających rozwojowi uczuciowemu i moralnemu dziecka z niepełnosprawnością (odpowiedzialność, dobro, autentyczność).

5. Czynniki decydujące o pozytywnej atmosferze panującej w rodzinie. Klimat rodziny a rozwój emocjonalny dziecka niepełnosprawnego. Niepełnosprawność jako egzemplifikacja heroicznej drogi ku afirmacji życia.

6. Zagrożenia wychowania w rodzinie wielkomiejskiej XXI wieku (np. relatywizm moralny, rozwody, przemoc, uzależnienia, migracje, pracoholizm bądź bezrobocie rodziców). Przyczyny osamotnienia dziecka niepełnosprawnego we współczesnej rodzinie.

7. Znaczenie autorytetu pedagogicznego rodziców, dziadków, rodzeństwa i przyjaciół w kształtowaniu osobowości dziecka niepełnosprawnego.

8. Podtrzymywanie tradycji - istotny aspekt w rodzinnym wychowaniu dziecka niepełnosprawnego.

Metody dydaktyczne:

Wykład z możliwością wykorzystania prezentacji multimedialnej.

Metody i kryteria oceniania:

Oceniana będzie znajomość podstaw wiedzy dotyczącej form i metod pracy z rodziną dziecka niepełnosprawnego, kluczowych pojęć, np. wsparcie rodziny, poradnictwo dla rodziców, terapia rodzin. Ocenie będzie podlegać również umiejętność analizy sytuacji dziecka i jego rodziny oraz skuteczność propozycji pomocy w rozwiązywaniu problemów występujących w rodzinie dziecka niepełnosprawnego.

Oceniana będzie odpowiedź pisemna na pytania z zakresu wykładów. Ocenie będzie podlegać merytoryczna kompletność wypowiedzi, oryginalność wysuniętych propozycji, dojrzałość językowa, logika wypowiedzi pisemnej. Ocena ulega obniżeniu za każdy brak odpowiedzi na pytanie bądź odpowiedź nieprawidłową. Ponad połowa odpowiedzi powinna być udzielona w stopniu zadowalającym, by student zaliczył kolokwium. Kolokwium niezaliczone należy poprawić w formie pisemnej bądź ustnej w terminie ustalonym przez prowadzącego wykład.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.