Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język angielski - poziom średnio zaawansowany wyższy [31-ST-L30-ANG-B2.4E] semestr letni 2017/2018
lektorat, grupa nr 16

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Język angielski - poziom średnio zaawansowany wyższy [31-ST-L30-ANG-B2.4E]
Zajęcia: semestr letni 2017/2018 [2017/2018L] (zakończony)
lektorat [Lekt], grupa nr 16 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy poniedziałek, 12:00 - 13:30
sala 103a
Budynek dydaktyczny "Żyleta" (Sosnowiec, ul. Będzińska 60) jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 18
Limit miejsc: 22
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu
Prowadzący: Liliana Kałafatiuk
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Dellar,H., Walkley, A. 2014. Outcomes Upper Intermediate Student’s Book 2nd ed. London: NGL.

Kurs e-learningowy “e-Workbook B2 Moduł 2” (el.us.edu.pl/spnjo)

Literatura uzupełniajaca:

Maris, A. 2014. Outcomes Upper Intermediate Workbook 2nd Edition. London: NGL

Vince, M. 2008. Macmillan English Grammar in Contexts. Intermediate / Advanced. London: Macmillan.

Dodatkowe materiały przygotowane przez lektora.

Zakres tematów:

Rozwijanie struktur leksykalno-gramatycznych oraz umiejętności komunikacyjnych z zakresu języka ogólnego w oparciu o materiał zawarty w rozdziałach 13-16 podręcznika ‘Outcomes’ – upper intermediate ( National Geographic Learning/Cengage Learning):

1. Nabywanie umiejętności formułowania wypowiedzi ustnej na temat najważniejszych wydarzeń w życiu, poszerzenie słownictwa z zakresu tematu (na przykład: being convicted, getting promotion, call it a day, retrain, go through a rough patch), użycie kolokacji (na przykład: take bribes, take out a mortgage, be in labour) oraz struktur czasownikowych czasów Past Perfect Simple, Past Perfect Continuous.

2. Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych: relacjonowanie informacji niepewnych i zasłyszanych za pomocą wyrażeń „ As I understand it”, „ Apparently”, „ As far as I know” , „ According to...”.

3.Wypowiadanie się na temat plotkowania, kłótni, denerwujących zwyczajów innych ludzi, na podstawie analizy tekstu „How to manage conficts”, z wykorzystaniem konstrukcji be always/constantly doing oraz struktur z czasownikiem wish (wish+would), zastosowanie poznanej leksyki (na przykład: personal abuse, go over old ground, warning signs, set boundaries).

4. Dyskusja na temat ceremonii i wartości zwyczajów na podstawie nagrania „From the cradle to the grave”, z użyciem frazeologii związanej z tematem (na przykład: traditional outfit, have integrity, exchange vows, display coffin, pay respect).

5. Rozmowa na temat problemów finansowych i bankowości z zastosowaniem kolokacji czasownik + rzeczownik (na przykład: have cash flow problems, get into debt, go over overdraft limit) z wykorzystaniem struktur strony biernej czasu przeszłego, teraźniejszego i przyszłego (na przykład: my card had been blocked, this currency is accepted here, it will be refunded).

6. Utrwalenie struktur czasownika wish w odniesieniu do sytuacji teraźniejszych oraz przeszłych, wyrażanie żalu wobec sytuacji przeszłych, na podstawie tekstu „The Magic Moneybag”, zastosowanie specyficznej leksyki języka literackiego, zapoznanie się z wyrażeniami wykorzystującymi metafory związane z finansami.

7. Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych: rozwiązywanie problemów w sytuacjach formalnych/zawodowych, przepraszanie i oferowanie wyjaśnienia (na przykład: I do apologize, I am terribly sorry but..., I am afraid there’s nothing I can do). Doskonalenie wymowy wartości liczbowych (na przykład: 28 pence out of every pound, two hundredths, minus ten degrees, 370.9 million).

8. Poszerzenie słownictwa z zakresu: jedzenie i gotowanie. Użycie kolokacji czasownik-rzeczownik (na przykład: to steam cabbage, to squeeze oranges, to slice bread, to blend spices together, to melt butter).

9. Rozwijanie umiejętności użycia słów o niekonkretnym znaczeniu (na przykład: greyish, lemony, sort of.…, roughly, or so) oraz łączników (na przykład: afterwards, until, during, then, as) w przepisach kulinarnych.

10. Formułowanie opinii na temat programów kulinarnych (na przykład MasterChef) i filmów związanych z tematyką kulinarną (Ratatouille), na podstawie tekstu blogu „Food, friends, family.”

11. Rozwijanie umiejętności rozumienia znaczenia słów z kontekstu: użycie przedrostków (na przykład: dis-, mis-, non-, re-, super-,pre-, multi-: multi-cultural, mis-inform, non-existent, dis-obey, pre-heat).

12. Dyskusja na temat medialnych doniesień dotyczących problematyki związanej z żywnością. Rozwijanie umiejętności rozumienia nagłówków prasowych. Poszerzenie słownictwa z zakresu tematu: użycie kolokacji (na przykład: cut farming subsidies, appalling wastefulness, prevent widespread hunger, rising rates of obesity).

13. Doskonalenie umiejętności przytaczania czyichś wypowiedzi za pomocą streszczania głównych treści i użycia czasowników wyrażających funkcje językowe w mowie zależnej (na przykład: advise, recommend, remind, deny, admit, accuse, imagine, apologize, intend).

14. Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych: wyjaśnianie powodu telefonowania do kogoś, dokonywanie ustaleń i planów z zastosowaniem struktur czasu Future Continuous (na przykład: I’ll be visiting..., I’ll be arriving..).

15. Wykorzystanie struktury would+czasownik w sytuacjach formalnych/zawodowych (na przykład: „Would next week be good for you?”, „ I was wondering if you would like to join us”), doskonalenie czytania symboli w adresach mailowych i nazwach stron internetowych (na przykład: dot, forward slash, underscore).

16. Dyskusja na temat możliwości stworzenia i rozwoju firmy na podstawie tekstu „ New African Entrepreneurs”, rozwijanie umiejętności rozumienia słów z kontekstu, zastosowanie odpowiedniego słownictwa (na przykład: merge and float a new company, turnover, resources, develop venture, benefits).

17. Wyrażanie konieczności i możliwości wykonania danej czynności za pomocą konstrukcji have to do something, force somebody to do something, make somebody do something, oraz be able to i czasowników enable, allow, let w kontekstach biznesowych (na przykład: „We were forced to cut costs to be able to compete on the market”, „We wouldn’t have had to redesign the model”).

18. Opisywanie sytuacji na rynkach produktów i usług, wykorzystanie grup kolokacji (na przykład: boost sales, sales have plunged, improve sales).

• Doskonalenie umiejętności wypowiadania się w formie pisemnej i/lub ustnej na tematy poruszane na zajęciach.

• Rozwijanie umiejętności rozumienia tekstu pisanego oraz słuchanego, z wykorzystaniem materiałów audio i video.

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia przedmiotowe przy zastosowaniu komunikacyjnej metody nauczania, z elementami dyskusji, z pisemną lub ustną informacja zwrotną, z udziałem pracy własnej studenta; ćwiczenia prowadzone są z wykorzystaniem metody aktywizującej (w tym np. projektowej, webquest, case study) oraz metod i technik kształcenia na odległość i zastosowaniem TIK.

Liczba godzin pracy własnej studenta: 30

Opis pracy własnej studenta:

Praca z podręcznikiem, słownikiem, ćwiczeniami, literaturą uzupełniającą, źródłami internetowymi. Przyswajanie i utrwalanie kompetencji językowych nabytych w trakcie zajęć. Przygotowywanie form ustnych i pisemnych (na przykład projekt, prezentacja, dialog, list ). Przygotowywanie do testów sprawdzających.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie:

Uczestnictwo w zajęciach jest warunkiem uzyskania zaliczenia. Nieobecność studenta na zajęciach w wymiarze 60% i więcej skutkuje nieuzyskaniem zaliczenia i koniecznością powtórzenia modułu.

Oceną końcową jest średnia ważona ocen:

- z minimum 3 testów śródsemestralnych na semestr (umiejętnościowych i wiedzowych) ( waga 2),

- z wypowiedzi ustnych i prac pisemnych ( waga 1),

- innych form pracy własnej studenta.

Skala ocen:

90 - 100 % = bdb (bardzo dobry)

84 - 89 % = db+ (dobry plus)

75 – 83 % = db (dobry)

69 - 74% = dst+ (dostateczny plus)

60 - 68% = dst (dostateczny)

Egzamin:

Oceną końcową egzaminu jest średnia ważona ocen z części pisemnej i ustnej egzaminu

- część pisemna (test ) (waga 2)

- część ustna (waga 1)

Warunkiem uzyskania oceny pozytywnej z całości egzaminu jest zaliczenie każdej części na ocenę co najmniej dostateczną.

Skala ocen:

90-100% = bdb ( bardzo dobry)

84-89% = db+ ( dobry plus)

75-83% = db (dobry)

69-74% = dst+ (dostateczny plus)

60-68% = dst (dostateczny)

Część pisemna egzaminu (test), zgodna ze wzorcem egzaminu końcowego przyjętym w SPNJO, zawiera następujące elementy: rozumienie tekstu słuchanego i pisanego, leksyka, gramatyka i krótka forma pisemna. Część ustna egzaminu zgodna ze wzorcem egzaminu końcowego przyjętym w SPNJO.

Uwagi:

PASMO HUMANISTYCZNO - SPOŁECZNE; II ROK NAUKI JĘZYKA

[WPiA Prawo A7 (6)]

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)