Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język angielski - poziom średnio zaawansowany wyższy [31-ST-L30-ANG-B2.2] semestr letni 2017/2018
lektorat, grupa nr 15

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Język angielski - poziom średnio zaawansowany wyższy [31-ST-L30-ANG-B2.2]
Zajęcia: semestr letni 2017/2018 [2017/2018L] (zakończony)
lektorat [Lekt], grupa nr 15 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy poniedziałek, 8:15 - 9:45
sala 624
Budynek dydaktyczny "Żyleta" (Sosnowiec, ul. Będzińska 60) jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 26
Limit miejsc: 22
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu
Prowadzący: Liliana Kałafatiuk
Literatura:

literatura obowiązkowa Hugh Dellar, Andrew Walkley Outcomes upper intermediate, National Geographic Learning, Cengage Learning 2016, Student’s Book, Workbook

literatura uzupełniająca - eWorkbook B2: el.us.edu.pl/spnjo

- dodatkowe materiały przygotowane przez lektora

Zakres tematów:

Rozwijanie struktur leksykalno-gramatycznych oraz umiejętności komunikacyjnych z zakresu języka ogólnego w oparciu o materiał zawarty w rozdziałach 5-8 podręcznika ‘Outcomes’ – upper intermediate ( National Geographic Learning/Cengage Learning):

1. Nabywanie umiejętności formułowania wypowiedzi ustnej na temat sposobów spędzania czasu wolnego i bycia wysportowanym, poszerzenie słownictwa z zakresu tematu (na przykład: take up a hobby, be out of breath, stamina).

2. Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych: sprawdzenie usłyszanej informacji poprzez powtórzenie części zdania z formą czasownika i dodanie zaimka pytającego („You do what?”, „ You went where?”).

3. Wyrażanie żalu i komentowanie zdarzeń przeszłych, na podstawie leksyki związanej z uprawianiem sportu oraz analizy tekstu „Sport- you’ve got to love it”, wykorzystanie konstrukcji z czasownikiem modalnym (should/could/would have done, shouldn’t/couldn’t/wouldn’t have done), ćwiczenie wymowy (wyrażenia should(n’t) /could(n’t)/would(n’t) have + past participle).

4. Wypowiadanie się na temat sportów nietypowych i niebezpieczeństw z nimi związanych, zastosowanie frazeologii związanej z urazami i wypadkami (na przykład: tear ligament, twist an ankle, lose consciousness).

5. Utrwalenie struktur czasownikowych i usystematyzowanie różnic w użyciu czasów Present Perfect Continuous oraz Present Perfect Simple, doskonalenie wymowy (formy słabe czasowników have, been).

6. Wypowiadanie się na temat miejsc pobytu wakacyjnego z użyciem wyrazów określających przymiotniki (na przykład: absolutely soaked, quite nice, a bit too hot) i rzeczowniki (na przykład: hardly any activities, almost nothing at all, a complete waste of time). Poszerzenie słownictwa związanego z tematem ( na przykład: accommodation, a posh hotel, a camp site, facilities).

7. Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych: wyrażanie opinii i okazywanie zdziwienia za pomocą pytań przeczących („Couldn’t you stay there?,” „Don’t you find it annoying?”).

8. Rozmowa na temat problemów związanych z zakwaterowaniem oraz sposobów ich rozwiązywania. Zastosowanie frazeologii związanej z tematem (np. wyrażenie to have something done).

9. Doskonalenie umiejętności rozumienia idiomów angielskich (na przykład: to be out of pocket, to take the mickey, to cost an arm and a leg).

10. Dyskusja na temat szoku kulturowego na podstawie tekstów email oraz programu radiowego „A shock to the system.” Poszerzenie słownictwa związanego z tematem (na przykład: acculturation, to take pride in, to settle into a routine, to mix with people).

11. Relacjonowanie zdarzeń związanych z różnymi rodzajami pogody, z uwzględnieniem pogody ekstremalnej i klęsk żywiołowych. Użycie odpowiedniego słownictwa (na przykład: thunderstorm, hail, downpour).

12. Opisywanie wydarzeń przeszłych (zastosowanie czasów narracyjnych: Past Simple, Past Continuous, Past Perfect). Użycie odpowiednich wyrażeń dla udramatycznienia opisów (na przykład: as big as balls, so hard that…, something like + a numer). Reagowanie na relacje rozmówcy (na przykład: „Yeah?”,” I bet” „Oh no!,” „Uh huh”).

13. Dyskusja na tematy związane z przyrodą (zwierzęta i rośliny), na podstawie przeczytanych artykułów prasowych. Użycie zdań imiesłowowych (na przykład: dishes featuring in the menu, experiments aimed at combating illnesses). Wyrażanie trendów (na przykład: to go up/down sharply/slightly, as a result of, to lead to…).

14. Rozwijanie umiejętności rozumienia znaczenia słów z kontekstu. Rozróżnianie pomiędzy znaczeniem dosłownym i przenośnym (na przykład: to plant a tree, to plant a bomb; stormy weather, a stormy relationship).

16. Rozwijanie umiejętności wyrażania różnych stopni pewności za pomocą czasowników modalnych dedukcji (w teraźniejszości: must live, can’t be earning, might be, i w przeszłości: might not have known, must have forgotten).

18. Rozmawianie na temat przyczyn ekstremalnych warunków pogodowych na podstawie filmu ”The Greenhouse Effect”

• Doskonalenie umiejętności wypowiadania się w formie pisemnej i/lub ustnej na tematy poruszane na zajęciach.

• Rozwijanie umiejętności rozumienia tekstu pisanego oraz słuchanego, z wykorzystaniem materiałów audio i video.

Metody dydaktyczne:

metody prowadzenia zajęć Ćwiczenia przedmiotowe przy zastosowaniu komunikacyjnej metody nauczania, z elementami dyskusji, z pisemną lub ustną informacja zwrotną, z udziałem pracy własnej studenta; ćwiczenia prowadzone są z wykorzystaniem metody aktywizującej (w tym np. projektowej, webquest, case study) oraz metod i technik kształcenia na odległość i zastosowaniem TIK.

liczba godzin dydaktycznych (kontaktowych) 30

liczba godzin pracy własnej studenta 30

opis pracy własnej studenta Praca z podręcznikiem, słownikiem, ćwiczeniami, literaturą uzupełniającą, źródłami internetowymi. Przyswajanie i utrwalanie kompetencji językowych nabytych w trakcie zajęć. Przygotowywanie form ustnych i pisemnych (na przykład projekt, prezentacja, dialog, list ). Przygotowywanie do testów sprawdzających.

Metody i kryteria oceniania:

Uczestnictwo w zajęciach jest warunkiem uzyskania zaliczenia. Nieobecność studenta na zajęciach w wymiarze 60% i więcej skutkuje nieuzyskaniem zaliczenia i koniecznością powtórzenia modułu.

Oceną końcową jest średnia ważona ocen:

- z minimum 3 testów śródsemestralnych na semestr (umiejętnościowych i wiedzowych) ( waga 2),

- z wypowiedzi ustnych i prac pisemnych ( waga 1),

- innych form pracy własnej studenta.

Skala ocen:

90 - 100 % = bdb (bardzo dobry)

84 - 89 % = db+ (dobry plus)

75 – 83 % = db (dobry)

69 - 74% = dst+ (dostateczny plus)

60 - 68% = dst (dostateczny)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)