Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia Polski XX wieku [05-DK-S1-HP12] semestr zimowy 2018/2019
Ćwiczenia, grupa nr 4

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Historia Polski XX wieku [05-DK-S1-HP12]
Zajęcia: semestr zimowy 2018/2019 [2018/2019Z] (zakończony)
Ćwiczenia [C], grupa nr 4 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
co drugi poniedziałek (parzyste), 8:00 - 9:30
sala 238
Wydział Nauk Społecznych oraz Wydział Humanistyczny (Katowice, ul. Bankowa 11) jaki jest adres?
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 30
Limit miejsc: 29
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Prowadzący: Olga Szura-Olesińska
Literatura:

literatura obowiązkowa

Syntezy do dziejów najnowszych Polski (wybór):

1. Atlas polskiego podziemia niepodległościowego 1944-1956, red. R. Wnuk, Warszawa-Lublin 2007.

2. A-Dominiczak H., Organy bezpieczeństwa PRL 1944-1990, Warszawa 1997.

3. Dudek A., Państwo i Kościół w Polsce 1945-1970, Kraków 1995

4. Zmierzch dyktatury. Polska lat 1986-1989 w świetle dokumentów, t. I (lipiec 1986-mąj 1989), wybór, wstęp i oprac. A. Dudek, Warszawa 2009.

5. Żaryn J., Dzieje Kościoła katolickiego w Polsce (1944-1989), Warszawa 2003.

literatura uzupełniająca

1. Anusz A., Kościół obywatelski. Formowanie społeczeństwa obywatelskiego w PRL w okresie powstawania niezależnych instytucji politycznych (1976-1981), Warszawa 2004.

2. Aparat bezpieczeństwa wobec emigracji politycznej i Polonii, red. R. Terlecki, Warszawa 2005.

3. Dudek A., Reglamentowana rewolucja. Rozkład dyktatury komunistycznej w Polsce 1988-1990, Kraków 2004,

4. Mołdawa T., Konstytucje polskie 1918-2008, Warszawa 2008.

5. Niepokorni, Rozmowy o Komitecie Obrony Robotników, zebrali A. Friszke, A. Paczkowski, Kraków 2008.

6. Paczkowski A., Wojna polsko-jaruzelska. Stan wojenny w Polsce 13XII1981-22 VII1983, Warszawa 2006.

7. Waligóra G., Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela 1977-1981, Warszawa 2006.

8. Zaremba M., Komunizm, legitymizacja, nacjonalizm. Nacjonalistyczna legitymizacja władzy komunistycznej w Polsce, Warszawa 2001.

Zakres tematów:

1. Walka o granice II Rzeczypospolitej: walka o granicę wschodnią, Powstanie Wielkopolskie, Powstania Śląskie.

2. Odrodzenie państwowości polskiej i działalność organów władzy.

3. Sprawa polska na arenie międzynarodowej w latach II wojny swiatowej.

4. Ruch oporu w okupowanej Polsce 1939 – 45.

5. Formy zwalczania opozycji antykomunistycznej w latach 1945 – 56.

6. Oświata, nauka i kultura w PRL.

7. Bilans powojennego procesu odbudowy i przebudowy Polski.

Metody dydaktyczne:

metody prowadzenia zajęć

Zajęcia prowadzone w oparciu o metody:

 dyskusja moderowana,

 praca w podgrupach,

 debata.

liczba godzin dydaktycznych (kontaktowych) 15

liczba godzin pracy własnej studenta 45

opis pracy własnej studenta

Praca własna studenta obejmuje:

 studiowanie literatury przedmiotu,

 analiza aktów prawnych,

 przygotowanie wystąpień ustnych,

 przygotowanie do kolokwium.

Metody i kryteria oceniania:

Dyskusja moderowana

wymagania merytoryczne

- Ma wiedzę o podstawowych ugrupowaniach politycznych, warstwach społecznych, wybitnych jednostkach w procesie historycznym.

- Zna związki między dziejami powszechnymi i narodowymi Polski XX w. w aspekcie cywilizacyjnym i kulturowym.

- Student docenia determinanty historyczne kształtujące dzieje państwa i narodu polskiego.

- Student rozwija swoje umiejętności analizy i interpretacji źródeł historycznych.

kryteria oceny

W ramach dyskusji moderowanej nacisk zostanie położony na wykształcenie u studenta wskazanych w opisie modułu umiejętności oraz kompetencji społecznych.

Na ostateczną ocenę z dyskusji moderowanej wpływa aktywność studenta na poszczególnych zajęciach w czasie całej realizacji modułu.

przebieg procesu weryfikacji

Prowadzący formułuje problem, a następnie wraz grupą podejmuje prób jego rozwiązania. Jeżeli słuchacz nie dysponuje wiedzą z zakresu omawianego problemu, jest zobowiązany do zaliczenia tematu podczas konsultacji.

Na każdych zajęciach (z wyjątkiem zajęć przewidzianych na kolokwium) będzie wykorzystana metoda dyskusji moderowanej, w trakcie której student będzie miał możliwość zabrania głosu.

Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny końcowej jest również przygotowanie wypowiedzi ustnej wraz z prezentacją multimedialną na wybrany temat. Każdy student w ustalonym terminie będzie miał możliwość prezentacji przygotowanej wypowiedzi ustnej wraz z prezentacją multimedialną na wybrany temat.

Praca w podgrupach

wymagania merytoryczne

- Ma wiedzę o podstawowych ugrupowaniach politycznych, warstwach społecznych, wybitnych jednostkach w procesie historycznym.

- Zna związki między dziejami powszechnymi i narodowymi Polski XX w. w aspekcie cywilizacyjnym i kulturowym.

- Student docenia determinanty historyczne kształtujące dzieje państwa i narodu polskiego.

- Student rozwija swoje umiejętności analizy i interpretacji źródeł historycznych.

kryteria oceny

W ramach pracy w podgrupach nacisk zostanie położony na wykształcenie u studenta wskazanych w opisie modułu umiejętności oraz kompetencji społecznych.

Na ostateczną ocenę z pracy w podgrupach wpływa aktywność studenta na poszczególnych zajęciach w czasie całej realizacji modułu.

przebieg procesu weryfikacji

Słuchacze zostają podzieleni na małe grupy, w których opracowują wyznaczone zagadnienia. Następnie ma miejsce prezentacja efektów prac grup w postaci wypowiedzi ustnych.

Debata

wymagania merytoryczne

- Ma wiedzę o podstawowych ugrupowaniach politycznych, warstwach społecznych, wybitnych jednostkach w procesie historycznym.

- Zna związki między dziejami powszechnymi i narodowymi Polski XX w. w aspekcie cywilizacyjnym i kulturowym.

- Student docenia determinanty historyczne kształtujące dzieje państwa i narodu polskiego.

- Student rozwija swoje umiejętności analizy i interpretacji źródeł historycznych.

kryteria oceny

W ramach debat nacisk zostanie położony na wykształcenie u studenta wskazanych w opisie modułu umiejętności oraz kompetencji społecznych.

Na ostateczną ocenę z debat wpływa aktywność studenta na poszczególnych zajęciach w czasie całej realizacji modułu.

przebieg procesu weryfikacji

Słuchacze biorą udział w krótkich debatach, w których mają możliwość obrony swoich opinii, przyjętych przez siebie stanowisk.

Kolokwium w formie testu

wymagania merytoryczne

- Ma wiedzę o podstawowych ugrupowaniach politycznych, warstwach społecznych, wybitnych jednostkach w procesie historycznym.

- Zna związki między dziejami powszechnymi i narodowymi Polski XX w. w aspekcie cywilizacyjnym i kulturowym.

- Student docenia determinanty historyczne kształtujące dzieje państwa i narodu polskiego.

- Student rozwija swoje umiejętności analizy i interpretacji źródeł historycznych.

kryteria oceny

Akcent w ramach kolokwium zaliczeniowego zostanie położony na wiedzę z zakresu historii Polski.

Maksymalna liczba punktów w ramach sprawdzianu: 60.

Kolokwium zawiera 60 pytań zamkniętych.

Kryteria oceny:

 Bardzo dobry – 60-55,

 Dobry+ – 54-49,

 Dobry – 48-43,

 Dostateczny+ – 42-37,

 Dostateczny – 36-31 ,

 Niedostateczny – 30 i mniej punktów.

W uzasadnionych przypadkach prowadzący może przyjąć inną formę kolokwium zaliczeniowego. Wymagania merytoryczne oraz kryteria oceny zostaną wówczas podane po konsultacji między prowadzącym i studentami.

przebieg procesu weryfikacji

Kolokwium w formie testu wyboru, obejmować będzie pytania wymagające opanowania wiedzy oraz umiejętności określonych w efektach kształcenia modułu.

Kolokwium przeprowadzone w formie pisemnej. Zawiera 60 pytań zamkniętych.

Czas trwania: 80 minut. Czas kolokwium liczony jest od momentu podania wszystkich pytań. Kolokwium odbywa się jednokrotnie w trakcie semestru.

Uwagi:

1 semestr dziennikarstwo i komunikacja społeczna stacjonarne I stopnia

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)