Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Najnowsza historia polityczna [05-PO-S1-NHP17] semestr zimowy 2018/2019
Wykład, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Najnowsza historia polityczna [05-PO-S1-NHP17]
Zajęcia: semestr zimowy 2018/2019 [2018/2019Z] (zakończony)
Wykład [W], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 8:00 - 9:30
sala 239
Wydział Nauk Społecznych oraz Wydział Humanistyczny (Katowice, ul. Bankowa 11) jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 77
Limit miejsc: 90
Zaliczenie: Egzamin
Prowadzący: Olga Szura-Olesińska
Literatura:

literatura obowiązkowa

Batowski H., Między dwiema wojnami 191 9-1959. Zarys historii dyplomatycznej, Kraków 1998,2001.

Barlett Ch., Konflikt globalny. Międzynarodowa rywalizacja wielkich mocarstw w latach 1880-1990, Wrocław 1997.

Brzeziński Z., Plan gry. USA-ZSRR. Warszawa 1990.

Calvocoressi P., Polityka międzynarodowa po 1945 roku, Warszawa 1998.

Calvocoressi P., Polityka międzynarodowa 1945-2000, Warszawa 2002.

Czubiński A., Historia powszechna XX wieku, Poznań 2003.

Czubiński A., Olszewski W., Historia powszechna 1939-1997. Poznań 1999.

Dobrzycki W., Historia stosunków międzynarodowych w czasach nowożytnych, 1815 -1945. Warszawa 1996.

Johnson P., Historia świata od roku 1917 do lat 90-tych. Londyn 1989.

Kennedy P., Mocarstwa świata. Narodzin^/Rozkwit. Upadek. Przemiany gospodarcze konflikty zbrojne. Warszawa 1994.

Kissinger H.A., Dyplomacja. Warszawa 1996.

Kukułka J., Historia współczesnych stosunków międzynarodowych 1945-2001, Warszawa 2002.

Pajewski J., Historia powszechna 1871 -1918, Warszawa 1994.

literatura uzupełniająca

Cziomer E., Historia Niemiec 1945-1991. Zarys problemu niemieckiego od podziału do jedności, Kraków 1993.

Dobraczyński M., Stany Zjednoczone i Związek Radziecki w światowych stosunkach mocarstwowych, Warszawa 1992.

Historia powszechna 1919-1991. Wybór tekstów źródłowych, oprać. L. Mularska-Andziak, Pułtusk 1999.

Historia powszechna 1879-1990. Wybór dokumentów, (red.) M. Nadolski. Warszawa 1991.

Kitchen M., Historia Europy 1919-1939, wyd. I, Wrocław 1992, s. 4. 5-27, 55-86.

Kwilecki A., Idea zjednoczenia europy, Poznań 1969.

Radzikowski P., Historia powszechna 1945-1996, Kielce 1998.

Rotfeld A.D. (red.), Od Helsinek do Madrytu. Dokumenty Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie 1973-1983. Warszawa 1983.

Smoleń M., Stracone dekady. Historia ZSRR 1917-1991, Warszawa-Kraków 1994.

Terlecki O., Najkrótsza historia II wojny światowej, Kraków 1984.

Teheran - Jałta - Poczdam. Dokumenty konferencji szefów rządów trzech wielkich mocarstw, Warszawa 1972.

Wiek XX w źródłach, oprać. M.Sobańska-Bondaruk, S.B.Lenard, Warszawa 1998.

Zakres tematów:

1. Zajęcia organizacyjne – omówienie podstawowej i uzupełniającej literatury przedmiotu. Typowe periodyzacje historii politycznej XX w.

2. System wersalski, jego najważniejsze podstawy prawne i instytucjonalne.

3. Blokowy system bezpieczeństwa w okresie międzywojennym – powstanie i istota.

4. System społeczno-polityczny ZSRR.

5. System społeczno-polityczny Włoch i III Rzeszy – analiza porównawcza.

6. II wojna światowa: przebieg najważniejszych działań wojskowo-politycznych.

7. Ład jałtańsko-poczdamski – zmiana układu sił między mocarstwami

8. Narodziny i konsekwencje zimnej wojny: podział świata na dwa bloki polityczno-militarne.

9. USA i najważniejsze państwa Zachodu po II wojnie światowej

10. ZSRR oraz blok wschodni: najważniejsze procesy i ich konsekwencje.

11. Problem „niemiecki” w powojennej Europie.

12. Narodziny „Trzeciego Świata” – przyczyny i skutki procesu dekolonizacji.

13. Jedność i konflikty w świecie islamskim po II wojnie światowej.

14. Jedność i konflikty w świecie latynoamerykańskim po II wojnie światowej.

15. Rozpad komunizmu u schyłku XX wieku, jego geneza i konsekwencje

Metody dydaktyczne:

metody prowadzenia zajęć

Metoda wykładowa

Wykład problemowy: wykład z prezentacją multimedialną.

liczba godzin dydaktycznych (kontaktowych) 30

liczba godzin pracy własnej studenta 60

opis pracy własnej studenta

Praca własne studenta obejmuje przygotowanie do egzaminu.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin

wymagania merytoryczne

 Zna główne problemy społeczne, gospodarcze i polityczne świata na przełomie XX i XXI w.

 Ma wiedzę na temat mechanizmów funkcjonowania współczesnych systemów politycznych oraz dynamiki ich zmian

 Potrafi prawidłowo interpretować źródła historyczne z zakresu historii najnowszej.

 Student docenia rolę przemian i ewolucji kształtujących przeszłość, teraźniejszość i przyszłość Europy i świata.

kryteria oceny

- pięć pytań opisowych: - za odpowiedź na każde z pytań student może uzyskać od 0 do 2 pkt.

Maksymalna liczba punktów 10

- kryteria oceny:

10 pkt. – ocena bardzo dobra

9 pkt. – ocena dobra plus

8 pkt. – ocena dobra

7 pkt. – ocena dostateczna plus

5 pkt. – ocena dostateczna

4 pkt. i mniej – ocena niedostateczna

przebieg procesu weryfikacji

- egzamin zostanie przeprowadzony w formie pisemnej:

- egzamin zawiera pięć pytań opisowych, dlatego też nie ma wyznaczonej minimalnej objętości pracy:

- czas trwania: 90 minut, liczony od momentu podania wszystkich pytań.

- egzamin zostanie przeprowadzony w uzgodnionym ze studentami terminie w ramach harmonogramu zimowej sesji egzaminacyjnej

W uzasadnionych przypadkach prowadzący może przyjąć inną formę egzaminu. Wymagania merytoryczne oraz kryteria oceny zostaną wówczas podane po konsultacji między prowadzącym i studentami.

Uwagi:

1 semestr politologii stacjonarne I stopnia

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)