Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język angielski - poziom średnio zaawansowany [31-NS-L30-AG-B1.1] semestr zimowy 2018/2019
lektorat, grupa nr 2

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Język angielski - poziom średnio zaawansowany [31-NS-L30-AG-B1.1]
Zajęcia: semestr zimowy 2018/2019 [2018/2019Z] (zakończony)
lektorat [Lekt], grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
wielokrotnie, piątek (niestandardowa częstotliwość), 18:10 - 19:40
sala 3.50
Wydział Prawa i Administracji (Katowice, ul. Bankowa 11b) jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 18
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu
Prowadzący: Liliana Kałafatiuk
Strona domowa grupy: http://el.us.edu.pl/spnjo
Literatura:

Literatura obowiązkowa: Antonia Clare, J.J Wilson „TOTAL ENGLISH”(poziom intermediate), Pearson/Longman 2006, Students’ Book, Workbook

Zakres tematów:

Rozwijanie struktur leksykalno-gramatycznych oraz umiejętności komunikacyjnych z zakresu języka ogólnego w oparciu o materiał zawarty w rozdziałach 1-4 podręcznika podstawowego (Total English Intermediate)

Zagadnienia leksykalne i gramatyczne:

1. Omawianie różnych form relacji międzyludzkich, wykazywanie podobieństw i różnic, tworzenie uogólnień ( leksyka z zakresu związków międzyludzkich, czasowniki z przyimkami, czasowniki posiłkowe).

2. Wypowiadanie się na temat roli internetu w poznawaniu ludzi i podtrzymywaniu znajomości ( słownictwo z zakresu obsługi internetu, porównanie czasów Present Simple i Present Continuous)

3. Rozmowy na temat miłości braterskiej na podstawie przeczytanego tekstu (zastosowanie czasów Present Perfect Simple i Past Simple, czasowniki frazowe)

4. Wypowiadanie się na temat roli środków masowego przekazu we współczesnym świecie (leksyka dotycząca środków masowego przekazu, zastosowanie strony biernej).

5. Omawianie popularnych programów telewizyjnych i problemów, które mogą pojawić się na wizji ( słownictwo z dziedziny telewizji, zdania przydawowe).

6. Dyskusja na temat wiarygodności informacji prasowych (język nagłówków prasowych, porównanie czasów Past Simple i Past Continuous).

7. Prezentowanie różnych stylów życia związanych z miejscem zamieszkania (słownictwo służące do opisu domów i mieszkań oraz stylów życia, formy gramatyczne wyrażające przyszłość).

8. Porównywanie kilku sławnych miast na podstawie tekstów (przymiotniki opisujące miejsca i ich stopniowanie).

9. Wyrażanie opinii na temat zastosowania nowoczesnych technologii

w gospodarstwie domowym (rzeczowniki złożone, słowotwórstwo: przyrostki

i przedrostki, sposoby wyrażania przyszłych możliwości).

10. Dyskusja na temat bogactwa, pieniędzy i ich zdobywania (leksyka związana

z finansami, nielegalnymi procederami, czasowniki frazowe, doczepki pytaniowe).

11. Wypowiadanie się na temat sposobów szybkiego bogacenia się, słuchanie seminarium dającego wskazówki jak zostać dobrym przedsiębiorcą (wyrażenia określające cechy charakteru, czasowniki modalne wyrażające przymus i zakaz).

12. Zabieranie głosu na temat wpływu reklam na nasze wydatki na podstawie tekstu i własnych doświadczeń (słowa o przeciwstawnych znaczeniach, słowa

o podobnych znaczeniach ale różnym zastosowaniu, pierwszy okres warunkowy).

Metody dydaktyczne:

Metody prowadzenia zajęć: Ćwiczenia przedmiotowe przy zastosowaniu komunikacyjnego podejścia w nauczaniu języka obcego z udziałem pracy własnej studenta. Ćwiczenia prowadzone są z wykorzystaniem metody aktywizującej (w tym np. pracy w grupach, metody projektowej, prezentacji, webquest, case study) oraz przede wszystkim z zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Liczba godzin pracy własnej studenta: 30

Opis pracy własnej studenta: Realizacja kursu zdalnego na platformie elearningowej http://el2.us.edu.pl/spnjo

(kurs: „ANG ADM B1 KURS 4 moduł 1”) w trybie asynchronicznym i synchronicznym: wykonywanie ćwiczeń gramatyczno-leksykalnych, przyswajanie i utrwalanie kompetencji językowych, przygotowywanie form pisemnych: esej i/lub list, wypowiedzi ustnych w formie nagrania, prowadzenie rozmów w formie „czatu” oraz wypowiedzi na „forum”.

Praca z zalecanym podręcznikiem Antonia Clare, J.J Wilson „TOTAL ENGLISH”(poziom intermediate) i inną literaturą uzupełniającą wskazaną przez lektora.

Przygotowanie do testu końcowego z zakresu leksykalno-gramatycznego.

Metody i kryteria oceniania:

Skala ocen:

91-100% = bdb ( bardzo dobry)

81-90% = db+ ( dobry plus)

71-80% = db ( dobry)

61-70% = dst+ ( dostateczny plus)

51-60% = dst ( dostateczny)

Na ocenę dostateczną student musi uzyskać minimum 51% punktów za wszystkie zadania na platformie elearningowej oraz zaliczyć test końcowy obejmujący zagadnienie leksykalno-gramatyczne zgodnie z treściami w podręczniku (units 1-4).

Uwagi:

Administracja

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)