Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Polityka zagraniczna Stanów Zjednoczonych w okresie pozimnowojennym [05-PO-WS-S1-PZSZ12] semestr letni 2018/2019
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Polityka zagraniczna Stanów Zjednoczonych w okresie pozimnowojennym [05-PO-WS-S1-PZSZ12]
Zajęcia: semestr letni 2018/2019 [2018/2019L] (zakończony)
Ćwiczenia [C], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy czwartek, 12:45 - 14:15
sala 338
Wydział Nauk Społecznych oraz Wydział Humanistyczny (Katowice, ul. Bankowa 11) jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 20
Limit miejsc: 16
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Prowadzący: Monika Szynol
Literatura:

literatura obowiązkowa

- Czornik K., Bliski Wschód w polityce zagranicznej Stanów Zjednoczonych w latach 1945-2012, Katowice 2012.

- Kiwerska J., Rozchodzenie się dwóch światów? Stany Zjednoczone i relacje transatlantyckie 1989-2012, Poznań 2013.

- Kiwerska J., Światowe przywództwo Ameryki w XXI wieku Poznań 2015.

- Pastusiak L., Prezydenci Stanów Zjednoczonych Ameryki, Warszawa 2005.

- Polityka zagraniczna USA po zimnej wojnie, red. J. Zając, Toruń 2006.

- Roczniki Strategiczne, Wydawnictwo SCHOLAR (od 1995/96).

- Soros G., Bańka amerykańskiej supremacji, Kraków 2004.

- Stachura J., Stany Zjednoczone jako supermocarstwo. Proces kształtowania strategii polityki zagranicznej, „Sprawy Międzynarodowe” 2006, nr 4.

- Stachura J., Stany Zjednoczone w epoce pozimnowojennej, „Sprawy Międzynarodowe” 1995, nr 2.

- Stany Zjednoczone. Obrona hegemonii w XXI wieku, red. K. A. Kłosiński, Lublin 2009.

- Szabo S. F., Na rozstaju dróg. Kryzys w stosunkach niemiecko-amerykańskich, Warszawa 2006.

- Szymborski W., Doktryna Busha, Bydgoszcz 2004.

- Wiśniewski J., Żodź-Kuźnia K., Mocarstwa współczesnego świata. Problem przywództwa światowego, Poznań 2008.

literatura uzupełniająca

- Waśko-Owsiejczuk E., Polityka bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych Ameryki w latach 2001-2009, Avalon 2014.

- Zając J., Środki i metody oddziaływania USA w bliskowschodnim procesie pokojowym (1991-2000), Warszawa 2005.

- Szymborski W., Zatoka Perska. Problemy stabilizacji, Bydgoszcz 1999.

- Todd E., Schyłek imperium. Rozważania o rozkładzie systemu amerykańskiego, Warszawa 2003.

Zakres tematów:

1. Zajęcia organizacyjne.

2. Uwarunkowania polityki zagranicznej USA.

3. Koncepcja polityki zagranicznej USA po zimnej wojnie.

4. Polityka USA wobec Sojuszu Północnoatlantyckiego oraz Unii Europejskiej. Stosunki transatlantyckie.

5. Polityka USA wobec Rosji i strefy poradzieckiej.

6. Polityka USA wobec Bałkanów.

7. Kolokwium zaliczeniowe.

8. Polityka USA wobec Ameryki Łacińskiej i Karaibów.

9. Polityka USA wobec Bliskiego Wschodu.

10. Polityka USA wobec Azji Wschodniej.

11. Polityka USA wobec Azji Południowej.

12. Polityka USA wobec Afryki.

13. Perspektywy i wyzwania polityki zagranicznej USA w końcu drugiej dekady XXI wieku.

14. USA – światowy przywódca w XXI wieku?

15. Kolokwium zaliczeniowe.

Metody dydaktyczne:

metody prowadzenia zajęć

Zajęcia prowadzone są z użyciem następujących metod:

- dyskusja moderowana,

- opis wyjaśniający,

- dyskusja piramidowa,

- dyskusja dydaktyczna,

- dyskusja okrągłego stołu,

- metoda „burzy mózgów”

- aranżowanie debat,

- analizowanie i rozwiązywanie problemów praktycznych i teoretycznych.

liczba godzin dydaktycznych (kontaktowych) 30

liczba godzin pracy własnej studenta 60

opis pracy własnej studenta

Praca własna studenta obejmuje:

- zapoznanie się z literaturą przedmiotu,

- zapoznanie się i zdanie lektur obowiązkowych,

- przygotowywanie wystąpień ustnych,

- przygotowania do sprawdzianów i kolokwium zaliczeniowego

Metody i kryteria oceniania:

Pisemne sprawdziany wiedzy

wymagania merytoryczne

1. Przyswojenie podstawowej wiedzy z tematów podejmowanych w ramach jednostek kontaktowych.

2. Przyswojenie podstawowej wiedzy z wyszczególnionej literatury obowiązkowej.

3. Student posiada wiedzę z zakresu polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych w okresie pozimnowojennym.

kryteria oceny

Akcent w ramach pisemnych sprawdzianów wiedzy zostanie położony na wiedzę z zakresu polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych w okresie pozimnowojennym.

Maksymalna liczba punktów w ramach sprawdzianu: 20.

5 pytań otwartych – maksymalnie 4 punkty za pytanie.

Kryteria oceny:

 Bardzo dobry – 19-20,

 Dobry+ – 18-17,

 Dobry – 16-15,

 Dostateczny+ – 14-13,

 Dostateczny – 12-11,

 Niedostateczny – 10 i mniej punktów.

W uzasadnionych przypadkach prowadzący może przyjąć inną formę pisemnych sprawdzianów wiedzy.

przebieg procesu weryfikacji

Sprawdzian przeprowadzany w formie pisemnej. Zawiera pięć pytań opisowych. W związku z tym prowadzący nie wyznacza minimalnej objętości pracy.

Czas trwania: 30 minut. Czas sprawdzianu liczony jest od momentu podania wszystkich pytań. Sprawdzian przeprowadzany jest fakultatywnie przez prowadzącego w trakcie jednostek kontaktowych.

Kolokwium zaliczeniowe

wymagania merytoryczne

1. Przyswojenie podstawowej wiedzy z tematów podejmowanych w ramach jednostek kontaktowych.

2. Przyswojenie podstawowej wiedzy z wyszczególnionej literatury obowiązkowej.

3. Student posiada wiedzę z zakresu polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych w okresie pozimnowojennym.

kryteria oceny

Akcent w ramach kolokwium zaliczeniowego zostanie położony na wiedzę z zakresu polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych w okresie pozimnowojennym.

Maksymalna liczba punktów w ramach sprawdzianu: 60.

Kolokwium zawiera 30 pytań złożonych.

Kryteria oceny:

 Bardzo dobry – 60-55,

 Dobry+ – 54-49,

 Dobry – 48-43,

 Dostateczny+ – 42-37,

 Dostateczny – 36-31 ,

 Niedostateczny – 30 i mniej punktów.

W uzasadnionych przypadkach prowadzący może przyjąć inną formę kolokwium zaliczeniowego. Wymagania merytoryczne oraz kryteria oceny zostaną wówczas podane po konsultacji między prowadzącym i studentami.

przebieg procesu weryfikacji

Kolokwium przeprowadzone w formie pisemnej. Zawiera 30 pytań złożonych.

Czas trwania: 80 minut. Czas kolokwium liczony jest od momentu podania wszystkich pytań. Kolokwium odbywa się jednokrotnie w trakcie semestru.

Dyskusja moderowana

wymagania merytoryczne

1. Przyswojenie podstawowej wiedzy z tematów podejmowanych w ramach jednostek kontaktowych.

2. Przyswojenie podstawowej wiedzy z wyszczególnionej literatury obowiązkowej.

3. Student posiada wiedzę z zakresu polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych w okresie pozimnowojennym.

kryteria oceny

W ramach dyskusji moderowanej nacisk zostanie położony na wykształcenie u studenta wskazanych w opisie modułu umiejętności oraz kompetencji społecznych.

Aktywność:

 7 zajęć i więcej – ocena bardzo dobra,

 6 zajęć – dobra plus,

 5 zajęć – dobra,

 3-4 zajęcia – dostateczna plus,

 2 zajęcia – dostateczna,

 0-1 zajęcia – niedostateczna.

przebieg procesu weryfikacji

Na każdych zajęciach (z wyjątkiem zajęć przewidzianych na kolokwium) będzie wykorzystana metoda dyskusji moderowanej, w trakcie której student będzie miał możliwość zabrania głosu.

Na ostateczną ocenę z dyskusji moderowanej wpływa aktywność studenta na poszczególnych zajęciach w czasie całej realizacji modułu.

Nacisk w trakcie zajęć zostanie położony na wykształcenie u studentów pożądanych umiejętności i kompetencji społecznych, wskazanych w opisie modułu.

Uwagi:

4 semestr politologii spec. współczesne stosunki międzynarodowe stacjonarne I stopnia

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)