Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Osobowość 06-PS-SM-011
semestr zimowy 2018/2019
Ćwiczenia, grupa nr 5

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Osobowość 06-PS-SM-011
Zajęcia semestr zimowy 2018/2019 (2018/2019Z) (zakończony)
Ćwiczenia (C), grupa nr 5 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca:
co drugi czwartek (nieparzyste), 9:45 - 11:15
sala 204
Grażyńskiego jaki jest adres?
co drugi czwartek (parzyste), 9:45 - 11:15
sala 206
Grażyńskiego jaki jest adres?
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 25
Limit miejsc: 28
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Magdalena Hyla
Strona domowa grupy: http://www.ip.us.edu.pl/?fo_id=44785
Literatura:

Obowiązkowa:

Antoszewska, A. (2010). Mechanizmy obronne w ujęciu psychoanalitycznym. Wrocławskie Studia Erazmiańskie, 5, 114-130.

Aronson, E., Wilson, T., D., Akert, R., M. (1997). Psychologia społeczna. Serce i umysł. Poznań: Zysk i Sk-a.

Drat-Ruszczak, K. (2000). Teorie osobowości – podejście psychodynamiczne i humanistyczne. W: J. Strelau (red.). Psychologia. Podręcznik akademicki, tom 2. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.), s. 615 – 617.

Dzwonkowska I. (2013). Współczucie wobec samego siebie a inne wymiary osobowości oraz emocjonalne funkcjonowanie ludzi, Czasopismo Psychologiczne, tom 19, nr 2, 303-313.

Fila-Jankowska, A. (2009). Samoocena autentyczna – co ukrywamy sami przed sobą. Warszawa: Academica Wydawnictwo SWPS. (wybrane fragmenty).

Grzegołowska-Klarkowska, H., J. (2015). Psychoanalityczne teorie rozwoju. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Hall, C., Lindzey, G., Campbell, J. (2004). Teorie osobowości. Wydanie nowe. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Kozielecki, J. (1995). Koncepncje psychologiczne człowieka. Warszawa: Wydawnictwo ŻAK.

Neckar, J. (2018). Ewolucyjna psychologia osobowości: o psychologicznej naturze człowieka w ujęciu darwinowskim. Warszawa: Wydawnictwo SEDNO. (wybrane fragmenty)

Oleś, P. (2011). Wprowadzenie do psychologii osobowości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.

Ostaszewski, P., Malicki, S. (2013). Człowiek – zwierzę werbalne: wprowadzenie do teorii ram relacyjnych. Przegląd Psychologiczny, 56(1), 45-57.

Pervin, L. A. (2005). Psychologia osobowości. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Pilch, I. (2014). Makiawelizm, narcyzm, psychopatia: ciemna triada jako próba opisania osobowości eksploatatora, Chowanna.

Strus, W., Cieciuch, J. (2014). Poza Wielką Piątkę – Przegląd Nowych Modeli Struktury Osobowości. Polskie Forum Psychologiczne, 19, 1, s. 17-49.

Willi, J. (1996). Związek dwojga – psychoanaliza pary. Jacek Santorski & Co. (wybrane fragmenty)

Ziółkowska, A.M. (2008). Osobowość w ujęciu psychologii behawioralnej. W: P. Bąbel, P. Ostaszewski (Red.), Współczesna psychologia behawioralna. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Dodatkowa:

Brytek-Matera, A. (2008). Obraz ciała – obraz siebie. Wizerunek własnego ciała w ujęciu psychospołecznym. Warszawa: Difin.

Buss D. (1991): Evolutionary personality psychology. Annual Review of Psychology. 42. 459-491.

Hayes, S., C., Strosahl, K., D., Willson, K., G. (2013). Terapia akceptacji i zaangażowania. Proces i praktyka uważnej zmiany. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Monbourguette, J. (2002). Oswoić swój cień. Poznań: Wydawnictwo W Drodze.

Pracka, J. (2012). Inteligencja emocjonalna a poznawczo-doświadczeniowa teoria „Ja” Seymoura Epsteina. Studia Psychologica UKSW, 12(1), s. 47-66.

Spendel, Z. (2010). Niektóre metodologiczne aspekty poznawania osobowości. W: A. Tokarz (red.). Wielkie teorie osobowości: koniec czy początek? Lublin/Nowy Sącz: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II/Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University.

Szarota, P., Ashton, M., Lee, K. (2007). Taxonomy and structure of the Polish personality lexicon. European Journal of Personality, 21, 823-852.

Wilber, K. (2014). Niepodzielone. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-KA.

Zakres tematów:

1. Zajęcia organizacyjne, zagadnienia wprowadzające. Pojęcie osobowości i tożsamości.

2. Cechy jako składniki osobowości. Psychologia cech w ujęciu Allporta, Cattela, Eysencka oraz Pięcioczynikowy Model Osobowości

3. Najnowsze czynnikowe koncepcje osobowości na przykładzie „Wielkiej Szóstki“ HEXACO.

4. Osobowość w klasycznych koncepcjach psychoanalitycznych na przykładzie koncepcji Freuda, Junga i Horney.

5. Osobowość w nowszych koncepcjach psychodynamicznych na przykładzie koncepcji Melanie Klein, teorii przywiązania Ainsworth i Bowlby’ego oraz koncepcji Jürga Williego.

6. Osobowość w ujęciu klasycznego behawioryzmu – poglądy Watsona i Skinnera, teorie Dollarda i Millera, Rottera i Bandury

7. Osobowość w najnowszych koncepcjach behawioralnych na przykładzie Staatsa, Teorii Ram Relacyjnych oraz modelu elastyczności psychologicznej.

8. Psychologia „Ja“ - osobowość w koncepcjach humanistycznych oraz poznawczych.

9. Samoocena.

10. Biologiczne i ewolucyjne koncepcje osobowości.

11. Ciemna Triada osobowości.

12. Osobowość w świetle najnowszych badań.

13. Perspektywa integracji nauki o osobowości.

14. Kolokwium.

15. Podsumowanie materiału. Zaliczenie przedmiotu.

Metody dydaktyczne:

Praca warsztatowa w grupach, omawianie studiów przypadków, dyskusja nad zagadnieniami poruszanymi w literaturze

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem uzyskania zaliczenia z przedmiotu jest uzyskanie nie mniej niż 51% punktów z kolokwium, które odbędzie się na przedostatnich zajęciach w semestrze i weryfikowało będzie opisane powyżej wymagania merytoryczne dotyczące oczekiwanych efektów kształcenia. Ocena uzyskana z kolokwium stanowić będzie ocenę końcową z ćwiczeń.

Ze względu na wyróżniającą się merytoryczną aktywność studenta w trakcie zajęć (formy aktywności ustalane na bieżąco z prowadzącym, np. przygotowanie krótkiego raportu z badań) prowadzący może podwyższyć ocenę końcową studenta o pół oceny w górę.

Warunkiem uzyskania zaliczenia z przedmiotu jest także obecność na co najmniej 50% zajęć oraz odrobienie każdej nieobecności (w ramach konsultacji) wykraczającej poza 2 dozwolone nieobecności.

Uwagi:

Prowadzący zastrzega sobie prawo do wyrywkowego ustnego odpytania studentów na zajęciach. Odpowiedź podlega ocenie na tradycyjnej skali (2-5). W przypadku dwukrotnego uzyskania przez studenta oceny niedostatecznej (2), ocena końcowa studenta zostanie obniżona o połowę.

Praca własna studentów w trakcie zajęć często może mieć charakter analizy studiów przypadków i pisemnego formułowania (indywidualnie lub w grupach) odpowiedzi na pytania problemowe. Prowadzący zastrzega sobie prawo do gromadzenia odpowiedzi studentów; nie będą miały one jednak wpływu na ocenę końcową z przedmiotu.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.