Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Propedeutyka psychologii klinicznej 06-PS-SM-030
semestr letni 2018/2019
Ćwiczenia, grupa nr 2

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Propedeutyka psychologii klinicznej 06-PS-SM-030
Zajęcia semestr letni 2018/2019 (2018/2019L) (zakończony)
Ćwiczenia (C), grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każda środa, 11:30 - 13:00
sala 105
Grażyńskiego jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 32
Limit miejsc: 29
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Lidia Baran
Strona domowa grupy: https://el.us.edu.pl/wpip/course/view.php?id=137
Literatura:

Podstawowa:

Sęk, H. (2008). Psychologia kliniczna. Tom 1. Tom 2. Warszawa: PWN.

Dodatkowa:

a) Załuska, M., Żurko, R., Kuroń, M., Jakiel, G., Dudel, A. (2011). Fuga dysocjacyjna u pacjentki oddziału położniczego – studium przypadku. Psychiatria Polska, 45(4), 599-609.

b) Trzebińska, E., Filipiak, M. (2017). Rola doświadczenia klinicznego w diagnozie zdrowia psychicznego. Roczniki Psychologiczne, 18(1), 61-78.

c) Fornal-Pawłowska, M., Szelenberger, W. (2013). Terapia poznawczo-behawioralna w leczeniu bezsenności przewlekłej. Psychiatria Polska, 47(2), 269-279.

d) Suwalska, A., Abramowicz, M., Rybakowski J. (2012). Długoterminowa ocena nastroju w chorobie afektywnej dwubiegunowej. Psychiatria Polska, 46(5), 771-780.

e) Sęk, H., Brzezińska, A. I. (2011). Cele zdrowotne a rodzaje pomocy psychologicznej. W: J. Strelau, D. Doliński (red.), Psychologia akademicka. Podręcznik. Tom 2 (s. 746-756). Gdańsk: GWP.

f) Ciepliński, K. (2018). Wskazania, zasady i możliwości korzystania z pomocy psychoterapeutycznej. Roczniki Nauk o Rodzinie, 2, 95-108.

g) Czarnecka-Iwańczuk, M., Bukowska, A., Konofalska, N., Łuczak—Wawrzyniak, J. (2010). Zakres i charakter pomocy psychologicznej udzielanej pacjentkom Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. W: M. Cybulski, W. Strzelecki (red.), Psychologia w naukach medycznych (s. 97-104). Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

h) Marczyńska-Wdówik, A. M. (2009). Praca psychologa w Klinice Ostrych Zatruć. Psychiatria Polska, 43(3), 323-328.

i) Holas, P., Żołnierczyk-Zreda, D. (2018). Terapia poznawcza oparta na uważności w leczeniu i zapobieganiu depresji. Psychiatria i Psychologia Kliniczna, 18(1), 49-55.

j) Chodkiewicz, J., Miniszewska, J., Strzelczyk, D., Gąsior, K. (2017). Polska adaptacja Skali Bólu Psychicznego Ronalda Holdena i współpracowników. Psychiatria Polska, 51(2), 369-381.

k) Antosik-Wójcińska, A., Chojnacka, M., Święcicki, Ł. (2017). Objawy psychotyczne jako powikłanie przebiegu leczenia elektrowstrząsowego –opis przypadku. Psychiatria Polska, 51(1), 23-27.

l) Juśkiewicz-Swaczyna, B., Białkowska, J. (2015). Rola terapii zajęciowej w rehabilitacji. Szkice Humanistyczne, 15(3-4), 223-228.

ł) Mielnik, A. (2018). Rola psychologa w procesie diagnozy i rehabilitacji osób chorych na stwardnienie rozsiane. Aktualności Neurologiczne, 18(1), 27-33.

m) Sobczak, M., Kasprzak, J. D., Drygas, W. (2011). Psychokardiologia – wprowadzenie do nowej dziedziny naukowej. Kardiologia Polska, 69(8), 838-843.

n) Mokrzyńska, K., Dolińska-Zygmunt, G. (2013). Rola psychologa na oddziale geriatrycznym. Psychogeriatria Polska, 10(4), 137-144.

o) McWilliams, N. (2011). Psychoterapia psychodynamiczna (s. 306-354). Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia.

p) Cierpiałkowska, L., Sęk, H. (2015). Wyzwania dla psychologii klinicznej w XXI wieku. Nauka, 2, 69-85.

Materiały video (prezentacje z platformy TED):

a) Twoje słowa a przyszły stan zdrowia psychicznego.

b) Ku nowemu postrzeganiu chorób psychicznych.

c) Jak trauma z dzieciństwa wpływa na zdrowie w ciągu całego życia.

d) Jak porozumiewać się z przyjaciółmi z depresją.

e) Nowy sposób diagnozowania autyzmu.

f) Między muzyką a medycyną.

O terapii elektrowstrząsowej.

Elastyczność psychologiczna: Jak miłość przekształca ból w cel.

g) Dzięki, ale nie jestem waszą inspiracją.

h) Jak mój umysł powrócił do życia - i nikt o tym nie wiedział.

Materiały online:

1. Projekty badawcze w Narodowym Centrum Nauki przykład z psychologii klinicznej: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium16, https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/przyklady-projektow/rydlewska, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3666548/

2. Materiały o terapii ACT: http://uczesieact.pl/

Zakres tematów:

1. Przedmiot psychologii klinicznej.

2. Zaburzenia psychiczne: czynniki ryzyka i zasoby odpornościowe.

3. Diagnoza kliniczna: rozmowa z pacjentem.

4. Diagnoza kliniczna: omówienie pracy własnej.

5. Badania kliniczne: narzędzia badawcze.

6. Oddziaływania kliniczne: interwencja kryzysowa, pomoc psychologiczna, psychoterapia.

7. Psychoterapia: modele i zastosowanie.

8. Terapia: zajęcia warsztatowe.

9. Terapia: zajęcia warsztatowe.

10. Badania kliniczne: projekty badawcze.

11. Obszary pracy klinicznej: rehabilitacja i niepełnosprawność.

12. Psycholog kliniczny: specyfika pracy.

13. Kolokwium.

14. Projekty grupowe: prezentacja.

15. Projekty grupowe: prezentacja.

Metody dydaktyczne:

Dyskusja na temat obszarów i zastosowania psychologii klinicznej. Prezentacja studiów przypadku – omawianie ich specyfiki, wyjaśnianie przyczyn, ustalanie metod analizy i możliwych interwencji klinicznych. Ćwiczenia warsztatowe dotyczące umiejętności praktycznych psychologa klinicznego. Analiza nagrań audiowizualnych.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie pisemnego kolokwium, prezentacja indywidualnego i grupowego projektu oraz obecność na zajęciach.

Na ocenę końcową z ćwiczeń składają się oceny cząstkowe z kolokwium i projektów. Waga ocen wynosi: 0,50 dla kolokwium, 0,30 dla projektu grupowego i 0,20 dla projektu indywidualnego.

Skala dla oceny końcowej:

3,00 do 3,25 - dostateczny

3,26 do 3,75 - dostateczny plus

3,76 do 4,25 - dobry

4,26 do 4,60 - dobry plus

4,61 do 5,00 - bardzo dobry

Kolokwium

Kolokwium pisemne z pytaniami otwartymi i zamkniętymi odbywa się na przedostatnich zajęciach. Nieobecność na kolokwium skutkuje oceną niedostateczną, poza sytuacjami, w których przedłożone zostanie zwolnienie lekarskie. W momencie zaliczenia kolokwium w drugim terminie obie oceny wliczane są do średniej ważonej. W przypadku niezaliczenia kolokwium w pierwszym terminie studentowi przysługuje dodatkowy termin zaliczenia, wyznaczany przez prowadzącego zajęcia w porozumieniu ze studentem. Nie zaliczenie kolokwium w drugim terminie skutkuje oceną niedostateczną, którą można poprawić w sesji poprawkowej w terminie wyznaczonym przez prowadzącego.

Skala ocen:

0 – 59% - ocena niedostateczna (2.0)

60 - 67% - ocena dostateczna (3.0)

68 – 75% - ocena dostateczna plus (3.5)

76 - 83% - ocena dobra (4.0)

84 – 91% - ocena dobry plus (4.5)

92 – 100% - ocena bardzo dobra (5.0)

Projekt indywidualny

Celem projektu jest przeprowadzenia rozmowy psychologicznej zgodnie z określonymi wytycznymi oraz przygotowanie raportu z jej przebiegu zgodnie ze wzorem udostępnianym przez prowadzącego. Raport zamieszczany jest w formie dokumentu pdf na platformie Moodle w terminie wyznaczonym przez prowadzącego i oceniany punktowo. Projekty przesłane po terminie nie będą oceniane. W przypadku przedstawienia pracy będącej plagiatem zgodnie z Regulaminem Studiów w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (§23, pkt 6) student otrzymuje ocenę niedostateczną. Treść raportu prezentowana jest na wyznaczonych zajęciach (obecność obowiązkowa). W razie nieobecności treść raportu należy przedstawić na konsultacjach.

Skala ocen:

0 – 14 punktów: 2.0

15 – 16 punktów: 3.0

17 – 18 punktów: 3.5

19 – 20 punktów: 4.0

21 – 22 punktów: 4.5

23 – 25 punktów: 5.0

Projekt grupowy

Celem projektu jest przygotowanie w kilkuosobowych grupach analizy przypadku na podstawie danych udostępnionych przez prowadzącego. Analiza przygotowana jest w formie opisu zgodnie z udostępnionym wzorem i zamieszczana w formie dokumentu pdf na platformie Moodle w terminie wyznaczonym przez prowadzącego. Opis oceniany jest punktowo. Projekty przesłane po terminie nie będą oceniane. W przypadku przedstawienia pracy będącej plagiatem zgodnie z Regulaminem Studiów w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (§23, pkt 6) student otrzymuje ocenę niedostateczną. Treść opisu prezentowana jest na wyznaczonych zajęciach (obecność obowiązkowa). W razie nieobecności treść raportu należy przedstawić na konsultacjach.

Skala ocen:

0 – 8 punktów: 2.0

9 – 10 punktów: 3.0

11 – 12 punktów: 4.0

13 – 15 punktów: 5.0

Nieobecności:

Warunkiem uzyskania zaliczenia z przedmiotu jest obecność, na co najmniej 50% zajęć (IOS – 40%). Dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności. Nadliczbowe nieobecności należy odrobić na konsultacjach. W przypadku nieodrobienia przez studenta nieobecności przekraczających dopuszczony limit, każda nieodrobiona nieobecność ponad limit będzie skutkować obniżeniem oceny końcowej z ćwiczeń o pół stopnia.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.