Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Komunikacja międzykulturowa [12-PE-RM-S2-KM] semestr letni 2018/2019
Ćwiczenia, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Komunikacja międzykulturowa [12-PE-RM-S2-KM]
Zajęcia: semestr letni 2018/2019 [2018/2019L] (zakończony)
Ćwiczenia [C], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każda środa, 14:00 - 15:30
sala 21
Budynek B (Cieszyn, ul. Bielska 62) jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 6
Limit miejsc: 9
Prowadzący: Sylwia Ryszawy
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Glebova O., Niemiec-Knaś M.: Zrozumieć innego: współczesne problemy komunikacji międzykulturowej. Czestochowa 2010, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie.

2. Mikułowski Pomorski J.: Komunikacja międzykulturowa: wprowadzenie . Kraków 2003.

3. Szopski M.: Komunikowanie międzykulturowe. Warszawa 2005.

4. Golka M.: Imiona wielokulturowości. Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA SA, Warszawa 2010.

5. Kominarec I.: Komunikacyjne wymiary wielokulturowości. Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu, 2013.

6. Ratajczak M.: Pomiędzy kulturami: szkice z komunikacji międzykulturowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2006.

7. Maliszewski W., Korczyński M., Czerwiński K.: Komunikacja społeczna w i dla multikulturowości. Perspektywa edukacyjna.

8. Januszekwska E., Markowska-Manista U.: Dziecko „inne” kulturowo w Polsce. Z badań nad edukacją szkolną.Warszawa 2017, Wyd. Akademii pedagogiki Specjalnej.

Literatura uzupełniająca:

1. Benedyktowicz Z.: Portrety „obcego”. Od stereotypu do symbolu, Kraków 2000.

2. Błuszkowski J.: Stereotypy a tożsamość narodowa. Warszawa 2005.

3. A. Zaporowski: Czy komunikacja międzykulturowa jest możliwa? Strategia kulturoznawcza . Poznań 2006, Wydaw. Naukowe UAM.

4. Kapciak, A., L. Korporowicz, A. Tyszko (red.): Komunikacja międzykulturowa: zbliżenia i impresje. Warszawa 1995, Instytut Kultury.

5. Kapciak, A., L. Korporowicz, A. Tyszko (red.): Komunikacja międzykulturowa: zderzenia i spotkania. Warszawa 1996, Instytut Kultury.

6. Nęcki Z.: Komunikacja międzyludzka. Kraków 1996, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu.

7. Nikitorowicz J., Sadowski A., Sobecki M.: Kompetencje do komunikacji międzykulturowej. Białystok 2013Uniwersytet w Białymstoku.

Zakres tematów:

1-2. Język, komunikacja werbalna i niewerbalna.

3. Pojęcia: inny, obcy, tożsamość oraz obcość kulturowa, stereotyp kulturowy, uprzedzenia, szok kulturowy, adaptacja kulturowa.

4. Postrzeganie i doświadczenia interpersonalne innego w warunkach wielokulturowości. Stereotypy dotyczące innych kultur.

5. Uczeń „inny” kulturowo w wybranych krajach Unii Europejskiej. Uczeń „inny” kulturowo w Polskiej szkole.

6-7. Warsztaty dotyczące zróżnicowania kulturowego, pozwalające zdobyć wiedzę o innych kulturach. Charakterystyka kręgów kulturowych (cyw. latynoamerykańska, islamska, hinduistyczna itp.).

8. Płeć jako wyznacznik zróżnicowania społeczno-kulturowego.

9. Warsztaty rozwijające umiejętności komunikacyjne w relacjach międzyludzkich. Sposoby przełamywania barier międzykulturowych w porozumiewaniu się.

10-11. Warsztaty antydyskryminacyjne (modyfikacja stereotypów i uprzedzeń)

12. Warsztaty rozwijające wrażliwość kulturową.

13. Środki masowego przekazu i ich znaczenie w postrzeganiu „innego”. Znaczenie i wpływ społeczny przekazów reklamowych.

14. Festiwale międzynarodowe i lokalne jako miejsca spotkań, komunikacji i integracji międzykulturowej.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia w formie warsztatów komunikacji międzykulturowej, antydyskryminacyjnych i wrażliwości kulturowej. Stosowane metody: podające (pogadanka); problemowe (dyskusja, burza mózgów), eksponujące (ekspozycja); treningowe, warsztatowe. Metoda projektów – praca własna studentów, konsultacje, omówienie.

Metody i kryteria oceniania:

Portfolio:

sprawdzenie czy student potrafi w oparciu o wiedzę i zdobyte umiejętności samodzielnie poszukiwać i wybierać wartościowe przykłady ćwiczeń, zadań warsztatów antydyskryminacyjnych, wrażliwości kulturowej, treningu umiejętności interpersonalnych przydatnych do przyszłej pracy zawodowej; sprawdzenie czy student odpowiednio dokumentuje zebrane przykłady, poddaje krytycznej analizie i ocenie (pisemny komentarz) oraz umie zaprezentować wyniki pracy własnej na ćwiczeniach.

Projekt:

Przygotowanie i przedstawienie projektu związanego z tematyką zajęć dostosowaną do wybranej grupy. Projekt powinien zawierać: grupę docelową, temat, cel/e ogólne, cele szczegółowe, metody prowadzenia zajęć, formy prowadzenia zajęć, środki dydaktyczne, przebieg zajęć. Powinien być dostosowany do zajęć trwających 1.5h

Kryteria oceny:

sprawdzenie czy student umie pracować zarówno indywidualnie, jak i współpracować w grupie, podejmując działania zespołowe, czy angażuje się we współpracę, potrafi dostrzegać potrzeby i oczekiwania indywidualne i społeczne, istniejące problemy i projektować działania w środowisku sprzyjające ich rozwiązywaniu, czynnie i twórczo uczestniczy w opracowaniu projektu, prezentacji oraz próbnej realizacji jego elementów w ramach ćwiczeń.

• przygotowanie projektu

- merytoryczność projektu

- pomysłowość i kreatywność studenta

- poziom wykorzystania wiedzy z zajęć

• ocenie podlega zaangażowanie, sposób komunikacji, klarowność i przejrzystość prezentowanych treści

wymagania edytorskie: czcionka 12-Times New Roman, interlinia 1,5, marginesy o szerokości 2,5 cm ze wszystkich stron. Tekst wyjustowany. Piśmiennictwo umieścić w przypisie. Pełną treść piśmiennictwa zawierającą nazwisko autora (autorów) z pierwszą literą imienia, tytuł publikacji, miejsce i rok wydania, wydawnictwo, należy sporządzić w bibliografii na końcu tekstu.

Uwagi:

REM

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)