Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy i metodyka edukacji matematycznej dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym 12-PE-WIP-N1-2PMEM
semestr letni 2018/2019
Wykład, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Podstawy i metodyka edukacji matematycznej dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym 12-PE-WIP-N1-2PMEM
Zajęcia semestr letni 2018/2019 (2018/2019L) (zakończony)
Wykład (W), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
wielokrotnie, niedziela (niestandardowa częstotliwość), 12:00 - 13:30
sala 019
Bielska 62 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 20
Limit miejsc: 26
Prowadzący: Renata Raszka
Literatura:

E. Gruszczyk-Kolczyńska, E. Zielińska, Dziecięca matematyka – dwadzieścia lat później. Książka dla rodziców i nauczycieli starszych przedszkolaków, Wydawnictwo Bliżej Przedszkola, Kraków 2015.

E. Gruszczyk-Kolczyńska, Edukacja matematyczna w klasie I. Książka dla nauczycieli i rodziców. Cele i treści kształcenia, podstawy psychologiczne i pedagogiczne oraz opisy zajęć, Wydawnictwo CEBP, Kraków 2014.

E. Gruszczyk-Kolczyńska (red.), Wspomaganie rozwoju umysłowego oraz edukacja matematyczna dzieci w ostatnim roku wychowania przedszkolnego i w pierwszym roku szkolnej edukacji. Wydawnictwo Edukacja Polska, Warszawa 2009.

D. Klus-Stańska, M. Nowicka, Sensy i bezsensy edukacji wczesnoszkolnej, WSiP, Warszawa 2005.

M. Kupisiewicz, Edukacja ekonomiczna dzieci. Z badań nad rozumieniem wartości pieniądza i obliczeniami pieniężnymi. Wydawnictwo APS, Warszawa 2004.

M. Kupisiewicz, Jak kształtuje się u dzieci rozumienie wartości pieniądza. Wydawnictwo APS, Warszawa 2004.

J. Nowik, Kształcenie matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej, Wydawnictwo NOWIK, Opole 2009.

Z. Semadeni (red.), Nauczanie początkowe matematyki, T. 1-4, WSiP, Warszawa 1981-1985.

H. Siwek, Kształcenie zintegrowane na etapie wczesnoszkolnym. Rola edukacji matematycznej, Wyd. Naukowe AP, Kraków 2004.

E. Stucki, Nauczanie matematyki w klasach niższych, Wydawnictwo uczelniane WSP, Bydgoszcz cz. I – 1998, cz. II – 1993, cz. III – 2000.

Teoretyczne podstawy edukacji matematycznej w: „Nauczanie Początkowe”, 2007/2008, nr 4.

Literatura będzie wzbogacana w razie potrzeby o kolejne propozycje.

R. Raszka, Komputerowe wspomaganie procesu zintegrowanej edukacji matematycznej uczniów klas pierwszych w zakresie arytmetyki, Toruń 2008.

H. Siwek, Czynnościowe nauczanie matematyki, WSiP, Warszawa 1998.

B.J. Wadsworth, Teoria Piageta. Poznawczy i emocjonalny rozwój dziecka, WSiP, Warszawa 1998.

D. Zaremba, Jak tłumaczyć dzieciom matematykę. Poradnik nie tylko dla rodziców, Wydawnictwo HELION, Gliwice 2014.

Zakres tematów:

1. Wspomaganie rozwoju umysłowego dziecka wraz z jego edukacją matematyczną

2. Gotowość do uczenia się matematyki w warunkach szkolnych

3. Koncepcje kształcenia matematycznego (metoda czynnościowa, realistyczna, problemowa)

4. Poziomy języka matematyki – reprezentacje J. Brunera (enaktywna, ikoniczna, symboliczna)

5. Poziomy rozumienia pojęć matematycznych wg P.H. van Hiele’a (poziom wzrokowy, opisowy i logiczny) a stadia rozwoju intelektualnego J. Piageta (stadium inteligencji sensoryczno-motorycznej, s. inteligencji przedoperacyjnej, s. inteligencji konkretno-operacyjnej, s. inteligencji formalno-operacyjnej)

6. Strefa najbliższego rozwoju L.S. Wygotskiego (aktualne możliwości dziecka i kres możliwości dziecka)

7. Konstruktywizm w nauczaniu matematyki (proces interioryzacji i eksterioryzacji)

8. Specyfika procesu kształtowania pojęć matematycznych i geometrycznych u dzieci.

9. Aspekty działalności matematycznej (techniczny, standardowy i systemowo-twórczy)

10. Proste i złożone zadania tekstowe. Układanie i rozwiązywanie zadań arytmetycznych

11. Rozwiązywanie zadań problemowych. „Zadania z kangurkiem”

12. Komputerowe wspomaganie procesu zintegrowanej edukacji matematycznej

13. Trudności zwykłe, nadmierne i specyficzne w uczeniu się matematyki

14. Diagnoza i ewaluacja osiągnięć z zakresu edukacji matematycznej

Metody dydaktyczne:

Wykład wybranych zagadnień z zakresu metodyki nauczania matematyki dzieci z wykorzystaniem pomocy audiowizualnych

Metody i kryteria oceniania:

Zagadnienia do egzaminu z „Podstaw i metodyki edukacji matematycznej dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym” odpowiadają tematom wykładów oraz ćwiczeń.

Celem egzamin pisemnego w formie testu jest sprawdzenie wiedzy studenta z zakresu teoretycznych podstaw nauczania matematyki dzieci oraz wspomagania rozwoju dziecka w jego osiąganiu dojrzałości do uczenia się matematyki.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu pisemnego w formie testu jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń i wykładów. Test zawiera różne typy zadań testowych (niektóre łącznie z uzasadnieniem), które student rozwiązuje zgodnie z zaleconym lub własnym tempem pracy.

Od studenta wymaga się samodzielnej pracy z tekstem obowiązkowej i uzupełniającej literatury, dotyczącej teoretyczno-metodycznych podstaw nauczania matematyki dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym.

Uwagi:

ZEWiWP

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.