Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej [12-PE-AR-S1-6PMPO] semestr zimowy 2018/2019
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Podstawy metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej [12-PE-AR-S1-6PMPO]
Zajęcia: semestr zimowy 2018/2019 [2018/2019Z] (zakończony)
Ćwiczenia [C], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy poniedziałek, 10:30 - 12:00
sala 103
Budynek B (Cieszyn, ul. Bielska 62) jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 13
Limit miejsc: 12
Prowadzący: Sylwia Ryszawy
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Gajewska G.: Pedagogika opiekuńcza. Elementy metodyki. Zielona Góra, Wyd. PEKW „GAJA”.

Górnicka B.: Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej – wybrane zagadnienia. Opole 2015, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego.

Matyjas B., Stolecka-Zuber R. (red.): Opieka i wychowanie w rodzinie, szkole i środowisku. Kielce 2007, Wyd. Akademii Świętokrzyskiej.

Pietruszka L. (red.): Opieka, wychowanie, wsparcie. Współczesne wyzwania dla teorii i praktyki pedagogicznej. Lublin 2016, Wyd. KUL.

Szczepańska M. (red.): Praca opiekuńczo-wychowawcza. Kontekst teoretyczny. Tom I. Gdynia 2015. Akademia Marynarki Wojennej.

Literatura uzupełniająca:

Apel D. (red.): Opieka i wychowanie – tradycja i problemy współczesne. Kraków 2009, Wyd. Impuls.

Badora S.: Z zagadnień pedagogiki opiekuńczej. Tarnobrzeg 2009, Wyd. PWSZ.

Brańka Z. (red.): Podmioty opieki i wychowania. Kraków 2002, Wyd. Naukowe Akademii Pedagogicznej.

Piekarski J., Pilch T., Theiss W., Urbaniak-Zając D. (red.): Edukacja społeczna wobec problemów współczesnego człowieka i społeczeństwa. Łódź 2010, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Wosik-Kawala D. (red.): Rodzinne i instytucjonalne środowiska opiekuńczo-wychowawcze. Lublin 2011, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej.

Zakres tematów:

1-2. Rodzina i dziecko w systemie wsparcia – trudności i rozwiązania

3. Warsztat pracy opiekuna-wychowawcy

4.Planowanie (projektowanie) działalności opiekuńczo-wychowawczej

5. Poznawanie wychowanków i diagnoza ich sytuacji wychowawczej

6. Opiekun-wychowawca w placówce realizującej funkcje opiekuńczo-wychowawcze

7-12. Przygotowanie i przedstawienie planów pracy (np. małe dziecko, osoby starsze, dzieci pozbawione opieki rodziców, dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi)

13-14. Innowacje w działalności opiekuńczo-wychowawczej

15. Wybrane metody pracy opiekuńczo-wychowawczej

Metody dydaktyczne:

metody poszukujące, burza mózgów, dyskusja, praca z tekstem, analiza przypadków

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium:

Sprawdzenie stopnia znajomości treści prezentowanych podczas ćwiczeń i literatury podstawowej i uzupełniającej z zakresu warsztatu pracy opiekuna-wychowawcy, planowania działalności opiekuńczo-wychowawczej, poznawania wychowanków i diagnozy sytuacji wychowawczej, wsparcia rodziny i dziecka.

Ocenie podlega znajomości treści ćwiczeniowych oraz terminologii związanej z metodyką pracy opiekuńczo-wychowawczej.

Kolokwium w formie pisemnej. Zawierające pytania otwarte.

Ocena prezentacji referatów przez studentów.

• przygotowanie i przedstawienie planu pracy – zajęcia warsztatowe z zastosowaniem metod poszukujących, burzy mózgów, dyskusji

• przygotowanie referatu na podstawie literatury przedmiotu

• przygotowanie projektu – planu pracy

Kryteria oceny:

- merytoryczność projektu

- pomysłowość i kreatywność studenta,

- poziom wykorzystania wiedzy z zajęć,

- zaangażowanie,

- sposób komunikacji,

- klarowność i przejrzystość prezentowanych treści

• wymagania edytorskie: czcionka 12-Times New Roman, interlinia 1,5, marginesy o szerokości 2,5 cm ze wszystkich stron. Tekst wyjustowany. Piśmiennictwo umieścić w przypisie. Pełną treść piśmiennictwa zawierającą nazwisko autora (autorów) z pierwszą literą imienia, tytuł publikacji, miejsce i rok wydania, wydawnictwo, należy sporządzić w bibliografii na końcu tekstu.

Uwagi:

mgr S. Ryszawy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)