Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język angielski - poziom średnio zaawansowany wyższy [31-ST-L30-ANG-B2.3] semestr zimowy 2018/2019
lektorat, grupa nr 10

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Język angielski - poziom średnio zaawansowany wyższy [31-ST-L30-ANG-B2.3]
Zajęcia: semestr zimowy 2018/2019 [2018/2019Z] (zakończony)
lektorat [Lekt], grupa nr 10 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 10:00 - 11:30
sala 103a
Budynek dydaktyczny "Żyleta" (Sosnowiec, ul. Będzińska 60) jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 10
Limit miejsc: 22
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu
Prowadzący: Liliana Kałafatiuk
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Hugh Dellar, Andrew Walkley Outcomes upper intermediate, National Geographic Learning, Cengage Learning 2016, Student’s Book, Workbook

Literatura uzupełniająca:

- eWorkbook B2: el.us.edu.pl/spnjo

- dodatkowe materiały przygotowane przez lektora

Zakres tematów:

Rozwijanie struktur leksykalno-gramatycznych oraz umiejętności komunikacyjnych z zakresu języka ogólnego w oparciu o materiał zawarty w rozdziałach 9-12 podręcznika ‘Outcomes’ – upper intermediate ( National Geographic Learning/Cengage Learning):

1. Rozwinięcie zakresu leksyki związanej z pracą i zatrudnieniem (na przykład: „on-the-job training, to be made redundant, to hand in a notice, to delegate responsibility).

Formułowanie wypowiedzi na temat możliwości rozwoju kariery zawodowej oraz pozytywnych i negatywnych aspektów życia zawodowego (użycie zerowego i pierwszego trybu warunkowego).

2. Wyrażanie przeczuć dotyczących przyszłości – do jakiego stopnia jesteśmy pewni, że coś się wydarzy (na przykład: „I doubt it,” „You’re bound to succeed,” „I might,” definitely, hopefully, probably).

3. Wypowiadanie się na temat wykształcenia i pierwszej pracy (użycie drugiego i trzeciego trybu warunkowego). Zastosowanie kolokacji czasownik-rzeczownik (na przykład: to see the benefits, to have a laugh, to set foot on, to put in a good word).

4. Doskonalenie umiejętności przedstawiania krótkich prezentacji. Zastosowanie ustalonej struktury prezentacji oraz charakterystycznego słownictwa (na przykład: to consider, to focus on facts, to highlight, to sum up).

5. Wypowiadanie się na temat uroczystości rodzinnych i towarzyskich, z zastosowaniem słownictwa z zakresu tematu (na przykład: a get-together, a big do, a surprise party, to go clubbing).

6. Formułowanie wypowiedzi na temat wizji własnego życia w odległej przyszłości (użycie czasu Future Perfect).

7. Reakcje językowe w sytuacji planowania spotkania towarzyskiego: proponowanie alternatywnego czasu i miejsca spotkania (na przykład: „Can we make it earlier?” „Would ……. suit you?” „What day works for you?”).

8. Dyskusja na temat niezręcznych sytuacji na styku życia prywatnego i publicznego, na podstawie artykułu „From faux pas to front page news.” Poszerzenie słownictwa z zakresu tematu.

9. Reakcje językowe w sytuacjach towarzyskich: rozpoczynanie i kończenie różnych rodzajów konwersacji. Rozwijanie umiejętności użycia zwrotów typu question tags jako pytań (ze wznoszącą intonacją) i potwierdzeń (z opadającą intonacją). Poszerzenie zakresu słownictwa z tematu (na przykład: to chat up someone, to turn up, to get stuck talking to someone, to pass the salt).

10. Dyskusja na temat doświadczeń i przeżyć w podróży, z zastosowaniem terminologii związanej z tematem (na przykład: backpacking, trekking, a guided tour, a river cruise).

11. Wypowiadanie się na temat problemów związanych z wypożyczaniem różnego rodzaju sprzętu (na przykład samochodu). Poszerzenie słownictwa związanego z tematem (na przykład: rental, deposit, insurance, small print, fuel-efficient, a £100 excess).

12. Reagowanie na wypowiedzi rozmówcy: wyrażanie zdziwienia i zaszokowania – powtórzenie zaskakującej informacji jako pytania i dodanie następnego pytania, czy komentarza (na przykład: „The price is £100.” „£100? I can’t afford it.”).

13. Rozmowa na temat podróży życia, na podstawie tekstów opisujących przeżycia w czasie podróży. Poszerzenie słownictwa z zakresu tematu. Użycie rzeczowników niepoliczalnych.

14. Formułowanie wypowiedzi na temat doświadczeń związanych z jazdą samochodem, z zastosowaniem słownictwa z zakresu tematu (na przykład: to flash your lights, to overtake, to get cut up by someone, to get a fine and 3 points on your licence, to swerve to avoid something). Wypowiadanie się na temat komunikacji miejskiej

15. Formułowanie wypowiedzi emfatycznych: użycie „What ………….” oraz „The thing that………” do wyrażania emocjonalnego nastawienia do zjawisk.

16. Opisywanie symptomów chorobowych i reagowanie na informacje o problemach ze zdrowiem. Poszerzenie obszaru leksykalnego.

Doskonalenie umiejętności przekazywania współczucia i życzeń: użycie trybu rozkazującego w uprzejmym przekazywaniu wiadomości (na przykład: „Send her my love,” „Give them my best regards,” „Give her a hug from me”).

17. Dyskusja na temat turystyki medycznej i problemów związanych z systemem ochrony zdrowia. Poszerzenie słownictwa z zakresu: części ciała i operacje. Rozwijanie umiejętności użycia określników (determiners) przed rzeczownikami (na przykład: a, the, each, every, much, many, a few, a little, none), do wskazywania, o które rzeczy czy osoby chodzi (na przykład: those shoes, these people, both patients, several accidents).

18. Formułowanie wypowiedzi na temat związku humoru ze zdrowiem, na podstawie tekstu „Just clowning around.” Zastosowanie terminologii związanej z badaniami naukowymi (na przykład: the study showed, the study provided evidence, to have a positive effect on something, to confirm hypotheses). Rozwijanie umiejętności opowiadania i rozumienia dowcipów.

• Doskonalenie umiejętności wypowiadania się w formie pisemnej i/lub ustnej na tematy poruszane na zajęciach.

• Rozwijanie umiejętności rozumienia tekstu pisanego oraz słuchanego, z wykorzystaniem materiałów audio i video.

Metody dydaktyczne:

Metody prowadzenia zajęć:

Ćwiczenia przedmiotowe przy zastosowaniu komunikacyjnej metody nauczania, z elementami dyskusji, z pisemną lub ustną informacja zwrotną, z udziałem pracy własnej studenta; ćwiczenia prowadzone są z wykorzystaniem metody aktywizującej (w tym np. projektowej, webquest, case study) oraz metod i technik kształcenia na odległość i zastosowaniem TIK.

Liczba godzin pracy własnej studenta: 30

Opis pracy własnej studenta:

Praca z podręcznikiem, słownikiem, ćwiczeniami, literaturą uzupełniającą, źródłami internetowymi. Przyswajanie i utrwalanie kompetencji językowych nabytych w trakcie zajęć. Przygotowywanie form ustnych i pisemnych (na przykład projekt, prezentacja, dialog, list ). Przygotowywanie do testów sprawdzających.

Metody i kryteria oceniania:

Uczestnictwo w zajęciach jest warunkiem uzyskania zaliczenia. Nieobecność studenta na zajęciach w wymiarze 60% i więcej skutkuje nieuzyskaniem zaliczenia i koniecznością powtórzenia modułu.

Oceną końcową jest średnia ważona ocen:

- z minimum 3 testów śródsemestralnych na semestr (umiejętnościowych i wiedzowych) ( waga 2),

- z wypowiedzi ustnych i prac pisemnych ( waga 1),

- innych form pracy własnej studenta.

Skala ocen:

90 - 100 % = bdb (bardzo dobry)

84 - 89 % = db+ (dobry plus)

75 – 83 % = db (dobry)

69 - 74% = dst+ (dostateczny plus)

60 - 68% = dst (dostateczny)

Uwagi:

PASMO MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZE; II ROK

[WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI: Geografia]

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)