Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język angielski - poziom średnio zaawansowany [31-ST-L30-ANG-B1.2] semestr letni 2018/2019
lektorat, grupa nr 12

To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Język angielski - poziom średnio zaawansowany [31-ST-L30-ANG-B1.2]
Zajęcia: semestr letni 2018/2019 [2018/2019L] (zakończony)
lektorat [Lekt], grupa nr 12 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy czwartek, 11:10 - 12:40
sala 362
Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych (Katowice, ul. Bankowa 14) jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 23
Limit miejsc: 22
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu
Prowadzący: Małgorzata Gępka
Literatura:

literatura obowiązkowa Podręcznik ‘English File’ B1, Christina Latham-Koenig, Clive Oxenden, wyd. 3rd edition Oxford University Press 2013;

literatura uzupełniająca ‘MyGrammarLab’ B1/B2, Mark Foley, Diane Hall, wyd. Pearson, 2012

‘English Grammar in Context’, Michael Vince, wyd. MacMillan Heinemann, 2012

‘Gramatyka Angielska’, Janusz Siuda, wyd. Angloman, 1992

`English Grammar in Use`, R. Murphy, wyd. Cambridge University Press, 2010

`A Practical English Grammar` A. J.Thomson, A.V.Martinet, wyd. Oxford University Press, 1994

dodatkowe materiały przygotowane przez lektora;

Kurs językowy zamieszczony na platformie UPGOW:

http://el.us.edu.pl/spnjo/course/ (kurs wspomagający lektorat 2)

http://el.us.edu.pl/upgow/course/index.php?categoryid=33

E-lektorat – język angielski: http://el.us.edu.pl/upgow/course/view.php?id=134

Leksyka: Appearance and Personality

Platforma e-learningowa Moodle(opcjonalnie)

Zakres tematów:

*Wypowiadanie się na temat podróżowania różnymi środkami transportu w dużych aglomeracjach miejskich; rozmowa o przestrzeganiu przepisów drogowych i zachowaniu zasad bezpieczeństwa; przedstawianie stereotypów dotyczących mężczyzn i kobiet ( ich zainteresowania, zachowania, rozmowy); przeprowadzanie wywiadu; opisywanie porażek i odniesionych sukcesów - pokonywanie barier psychologicznych; wspólne rozważanie, jakie są sposoby skutecznego uczenia się języków obcych; dyskusja na temat używania telefonów komórkowych; analiza dobrych i złych manier w różnych sytuacjach i kulturach;

*Opisywanie zdarzeń posługując się stopniowaniem przymiotników, zgadzanie się lub nie z przedmówcą, ćwiczenie zastosowania zaimków określonych i nieokreślonych; ćwiczenie w dialogach użycia: can, could, be able to, must, have to, should;

*Leksyka zgodnie z zagadnieniami tematycznymi dyktowanymi podręcznikiem dla studentów:

3A – transport, 3B – kolokacje: czasowniki/przymiotniki + przyimki, 4A – przymiotniki kończące się na –ed i –ing, 4B - rozmowy telefoniczne.

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia przedmiotowe przy zastosowaniu komunikacyjnego podejścia w nauczaniu języka obcego z udziałem pracy własnej studenta. Ćwiczenia prowadzone są z wykorzystaniem metody aktywizującej (w tym np. pracy w grupach, metody projektowej, prezentacji) oraz z zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość.

30 h pracy własnej studenta

Praca z podręcznikiem, słownikiem, ćwiczeniami, literaturą uzupełniającą, źródłami internetowymi, materiałami na platformie e-learningowej (opcjonalnie). Przyswajanie i utrwalanie kompetencji językowych nabytych w trakcie zajęć. Przygotowywanie form ustnych i pisemnych (na przykład projekt, prezentacja, dialog, e-mail). Przygotowywanie do testów sprawdzających.

Metody i kryteria oceniania:

Opanowanie materiału gramatyczno-leksykalnego oraz nabycie sprawności językowych określonych w treściach zajęć.

Uczestnictwo w zajęciach jest warunkiem uzyskania zaliczenia. Nieobecność studenta na zajęciach w wymiarze 60% i więcej skutkuje nieuzyskaniem zaliczenia i koniecznością powtórzenia modułu.

Oceną końcową jest średnia ważona ocen:

Oceną końcową jest średnia ważona ocen:

- z minimum 3 testów na semestr ( waga 2),

- z wypowiedzi ustnych i prac pisemnych ( waga 1),

- praca studenta na platformie e-learningowej ( waga 1),

- innych form pracy własnej studenta ( np. projekt);

Skala ocen:

90 - 100 % = bdb (bardzo dobry)

84 - 89 % = db+ (dobry plus)

75 – 83 % = db (dobry)

69 - 74% = dst+ (dostateczny plus)

60 - 68% = dst (dostateczny)

Uwagi:

PASMO HUMANISTYCZNO - SPOŁECZNE; I ROK

[WYDZIAŁ NAUK SOPŁECZNYCH: Socjologia, Praca socjalna]

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)