Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język angielski - poziom średnio zaawansowany [31-ST-L30-ANG-B1.2] semestr letni 2018/2019
lektorat, grupa nr 30

To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Język angielski - poziom średnio zaawansowany [31-ST-L30-ANG-B1.2]
Zajęcia: semestr letni 2018/2019 [2018/2019L] (zakończony)
lektorat [Lekt], grupa nr 30 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 9:45 - 11:15
sala 216 (SALA WYKL.)
Wydział Nauk Przyrodniczych (Katowice, ul. Bankowa 9) jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 19
Limit miejsc: 22
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu
Prowadzący: Marzena Maciejko
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

- Latham-Koenig C., Oxenden C. English File Intermediate - third edition Student’s Book, Oxford University Press 2013

- Latham-Koenig C., Oxenden C. English File Intermediate – third edition Workbook, Oxford University Press 2013

Literatura uzupełniająca:

- Vince M., Intermediate Language Practice, Macmillan 2010

Zakres tematów:

Rozwijanie struktur leksykalno-gramatycznych oraz umiejętności komunikacyjnych z zakresu języka ogólnego w oparciu o materiał zawarty w rozdziałach 3-4 podręcznika podstawowego (English File 3rd edition Intermediate, Oxford)

1. Porównywanie odległości, częstotliwości, szybkości (przymiotniki-stopień wyższy)

2. Wskazywanie jednej konkretnej osoby/rzeczy (przymiotniki-stopień najwyższy)

3. Opisywanie umiejętności w teraźniejszości i przeszłości (can, could, be able to)

4. Opisywanie stanów emocjonalnych oraz osób i zjawisk, które je wywołują (przymiotniki zakończone na -ed/-ing)

5. Wyrażanie powinności, obowiązku i przymusu (should, must, have to)

6. Wyrażanie krytyki zdarzeń i czynności przeszłych (should have done)

7. Użycie rzeczowników w zdaniu (przedimki określone i nieokreślone)

8. Użycie przyimków po czasownikach i przymiotnikach

9. Wyrażanie opinii własnej, reagowanie na opinie (zgadzanie i nie zgadzanie się), udowadnianie własnej racji

10. Ćwiczenia komunikacyjne (w parach i małych grupach): wypowiadanie się na tematy związane z przeczytanymi/wysłuchanymi tekstami, zabieranie głosu w dyskusji

11. Poszerzenie słownictwa z zakresu: środki transportu, telefony i posługiwanie się nimi

12. Pogłębianie umiejętności czytania ze zrozumieniem (w oparciu o teksty zawarte w podręczniku)

13.Rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem (tekst narracyjny, wywiad, dialog)

14. Doskonalenie umiejętności pisania w języku angielskim (pisanie krótkiego tekstu do czasopisma)

15. Doskonalenie wymowy, intonacja i akcent zdaniowy, łączenie słów

•Doskonalenie umiejętności wypowiadania się w formie pisemnej i/lub ustnej na tematy poruszane na zajęciach.

•Rozwijanie umiejętności rozumienia tekstu pisanego oraz słuchanego, z wykorzystaniem materiałów audio i video.

Metody dydaktyczne:

Rozwijanie struktur leksykalno-gramatycznych oraz umiejętności komunikacyjnych z zakresu języka ogólnego w oparciu o materiał zawarty w rozdziałach 3-4 podręcznika podstawowego (English File 3rd edition Intermediate, Oxford)

1. Porównywanie odległości, częstotliwości, szybkości (przymiotniki-stopień wyższy)

2. Wskazywanie jednej konkretnej osoby/rzeczy (przymiotniki-stopień najwyższy)

3. Opisywanie umiejętności w teraźniejszości i przeszłości (can, could, be able to)

4. Opisywanie stanów emocjonalnych oraz osób i zjawisk, które je wywołują (przymiotniki zakończone na -ed/-ing)

5. Wyrażanie powinności, obowiązku i przymusu (should, must, have to)

6. Wyrażanie krytyki zdarzeń i czynności przeszłych (should have done)

7. Użycie rzeczowników w zdaniu (przedimki określone i nieokreślone)

8. Użycie przyimków po czasownikach i przymiotnikach

9. Wyrażanie opinii własnej, reagowanie na opinie (zgadzanie i nie zgadzanie się), udowadnianie własnej racji

10. Ćwiczenia komunikacyjne (w parach i małych grupach): wypowiadanie się na tematy związane z przeczytanymi/wysłuchanymi tekstami, zabieranie głosu w dyskusji

11. Poszerzenie słownictwa z zakresu: środki transportu, telefony i posługiwanie się nimi

12. Pogłębianie umiejętności czytania ze zrozumieniem (w oparciu o teksty zawarte w podręczniku)

13.Rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem (tekst narracyjny, wywiad, dialog)

14. Doskonalenie umiejętności pisania w języku angielskim (pisanie krótkiego tekstu do czasopisma)

15. Doskonalenie wymowy, intonacja i akcent zdaniowy, łączenie słów

•Doskonalenie umiejętności wypowiadania się w formie pisemnej i/lub ustnej na tematy poruszane na zajęciach.

•Rozwijanie umiejętności rozumienia tekstu pisanego oraz słuchanego, z wykorzystaniem materiałów audio i video.

Metody i kryteria oceniania:

Uczestnictwo w zajęciach jest warunkiem uzyskania zaliczenia. Nieobecność studenta na zajęciach w wymiarze 60% i więcej skutkuje nieuzyskaniem zaliczenia i koniecznością powtórzenia modułu.

Oceną końcową jest średnia ważona ocen:

- z minimum 3 testów śródsemestralnych na semestr (umiejętnościowych i wiedzowych) ( waga 2),

- z wypowiedzi ustnych i prac pisemnych ( waga 1),

- innych form pracy własnej studenta.

Skala ocen:

90 - 100 % = bdb (bardzo dobry)

84 - 89 % = db+ (dobry plus)

75 – 83 % = db (dobry)

69 - 74% = dst+ (dostateczny plus)

60 - 68% = dst (dostateczny)

Uwagi:

PASMO MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZE; I ROK

[WYDZIAŁ BIOLOGI I OCHRONY ŚRODOWISKA: Biotechnologia II rok]

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)