Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język angielski - poziom średnio zaawansowany [31-ST-L30-ANG-B1.2] semestr letni 2018/2019
lektorat, grupa nr 48

To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Język angielski - poziom średnio zaawansowany [31-ST-L30-ANG-B1.2]
Zajęcia: semestr letni 2018/2019 [2018/2019L] (zakończony)
lektorat [Lekt], grupa nr 48 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy poniedziałek, 11:30 - 13:00
sala 212
Plac Sejmu Śląskiego jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 13
Limit miejsc: 22
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu
Prowadzący: Marzena Tofilska
Literatura:

English File Intermediate 3rd edition, Ch. Latham-Koenig, C. Oxenden, Wyd. Oxford. 2013

Literatura uzupełniająca R.Stuart, Vocabulary in Use . Intermediate , Cambridge University Press 2000, Destination B2, M.Mann, St.Taylore-Knowles, MacMillan 2008

Słowniki językowe i zasoby Internetu

Dodatkowe materiały przygotowane przez lektora

Zakres tematów:

1. Porównywanie odległości, częstotliwości, szybkości; opisywanie podróży

w mieście z wykorzystaniem różnych środków transportu - analiza tekstu ‘Top Gear Challenge’ (użycie przymiotników w stopniu wyższym i najwyższym).

2. Rozwijanie leksyki z zakresu środków transportu, transport publiczny, wykorzystanie czasowników złożonych związanych z tym tematem np. set off, end up.

3. Wypowiadanie się na temat bezpieczeństwa na drodze, wysłuchanie opinii eksperta.

4. Powtórzenie wiadomości na temat stopniowa przymiotników Porówniania

5. Zabieranie głosu w dyskusji na temat stereotypów dotyczących roli kobiet i mężczyzn na podstawie tekstu ‘Commando dad’ (wykorzystanie kolokacji: czasowniki i przymiotniki z przyimkami zależnymi ).

użycie języka sytuacyjnego: wyrażanie własnej opinii, pytanie

o opinie i reagowanie na nie, zgadzanie i nie zgadzanie się z argumentami.

7. Usystematyzowanie wiadomości na temat przedimków (przedimek określony, nieokreślony, zerowy).

8. Wypowiadanie się na temat doskonalenia umiejętności (np. nauki języków obcych) i napotykanych problemów, w teraźniejszości i przeszłości (wykorzystanie czasowników modalnych can, could i wyrażenia be able to).

9. Opisywanie stanów emocjonalnych oraz osób i zjawisk, które je wywołują (przymiotniki zakończone na -ed/-ing).

10. Wzbogacenie leksyki w zakresie telefonii komórkowej (wykorzystanie czasowników i rzeczowników złożonych). Lektura artykułu dotyczącego zasad

i dobrych zwyczajów w kwestii używania telefonów komórkowych w miejscach publicznych (zastosowanie czasowników modalnych: must, should, have to).

11. Doskonalenie wymowy, nabywanie umiejętności rozpoznawania głosek niemych w wyrazach (tzw. silent consonants).

12. Zabieranie głosu w dyskusji na temat różnic międzykulturowych w kwestii etykiety i dobrych manier w różnych krajach.

• Doskonalenie umiejętności wypowiadania się w formie pisemnej i/lub ustnej na tematy poruszane na zajęciach.

• Rozwijanie umiejętności rozumienia tekstu pisanego oraz słuchanego

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia przedmiotowe przy zastosowaniu komunikacyjnego podejścia w nauczaniu języka obcego z udziałem pracy własnej studenta. Ćwiczenia prowadzone są z wykorzystaniem metody aktywizującej (w tym np. pracy w grupach, metody projektowej, prezentacji, webquest, case study).

Liczba godzin pracy własnej studenta 30

Opis pracy własnej studenta

Praca ze słownikiem, ćwiczeniami, literaturą uzupełniającą, źródłami internetowymi. Przyswajanie i utrwalanie kompetencji językowych nabytych w trakcie zajęć. Przygotowywanie form ustnych i pisemnych (na przykład projekt, prezentacja, dialog). Przygotowywanie do egzaminu/zaliczenia.

Metody i kryteria oceniania:

czestnictwo w zajęciach jest warunkiem uzyskania zaliczenia. Nieobecność studenta na zajęciach w wymiarze 60% i więcej skutkuje nieuzyskaniem zaliczenia i koniecznością powtórzenia modułu.

Oceną końcową jest średnia ważona ocen:

- z minimum 3 testów na semestr (waga 2),

- z wypowiedzi ustnych i prac pisemnych (waga 1),

- z innych form pracy własnej studenta ( np. projekty i prezentacje).

Skala ocen:

90 - 100 % = bdb (bardzo dobry)

84 - 89 % = db+ (dobry plus)

75 – 83 % = db (dobry)

69 - 74% = dst+ (dostateczny plus)

60 - 68% = dst (dostateczny)

Uwagi:

PASMO HUMANISTYCZNO - SPOŁECZNE; I ROK

[WYDZIAŁ FILOLOGICZNY: Kulturoznawstwo]

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)