Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie - sem. 1 06-PS-NM-401
semestr zimowy 2019/2020
seminarium, grupa nr 2

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Seminarium magisterskie - sem. 1 06-PS-NM-401
Zajęcia semestr zimowy 2019/2020 (2019/2020Z) (zakończony)
seminarium (S), grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: (brak danych)
Liczba osób w grupie: 11
Limit miejsc: 12
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Małgorzata Górnik-Durose
Literatura:

Czapiński, J. (red.) (2005). Psychologia pozytywna. Nauka o szczęściu, zdrowiu, sile i cnotach człowieka Warszawa: PWN

Czapiński, J. (2017). Psychologia szczęścia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar

Górnik-Durose, M. (2005). Psychologiczne koszty materialnego dobrobytu. Kolokwia Psychologiczne nr 13: Jakość życia w badaniach empirycznych i refleksji teoretycznej (ss. 205-218). Warszawa: Instytut Psychologii PAN.

Górnik-Durose, M. (2009). Żyć godnie i/czy dostatnio. Dobrobyt materialny a godność i podmiotowość człowieka. Czasopismo Psychologiczne, (15), 1, 57-66.

Linley, P.A., Joseph, S. (red.) (2007). Psychologia pozytywna w praktyce. Warszawa: PWN.

Rapley, M. (2003). Quality of Life Research – critical introduction. London: SAGE Publications.

Ruta, D., Camfield, L., Donaldson, C. (2007). Sen and the art of quality of life maintenance: Towards a general theory of quality of life and its causation. The Journal of Socio-Economics, 36, 397–423.

Słaby, T. (2012). Jakość życia – poszukiwanie współczesnego ujęcia. W: M.Górnik-Durose, M., Zawadzka, A.M. (red.). W supermarkecie szczęścia. O różnorodności zachowań konsumenckich w kontekście jakości życia (ss.13-33). Warszawa: Difin

Steuden, S. (2011). Psychologia starzenia się i starości. Warszawa: PWN.

Tatarkiewicz, W. (1979) O szczęściu. Warszawa: PWN

Trzebińska, E. (2008). Psychologia pozytywna. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne

Veenhofen, R. (2000). The four qualities of life. Ordering concepts and measures of the good life. Journal of Happiness Studies, 1, 1-39.

Dodatkowo:

Antonovsky, A. (2005). Rozwikłanie tajemnicy zdrowia. Jak radzic sobie ze stresem i nie zachorować. Warszawa: Instytut Psychiatrii i Neurologii.

Barber, B., R. (2008). Skonsumowani. Jak rynek psuje dzieci, infantylizuje dorosłych i połyka obywateli. Warszawa: Muza

Brzezińska, A.I. (red.) (2013).Psychologiczne portrety człowieka. Sopot: GWP.

Csikszentmihalyi, M. (2000). The Costs and Benefits of Consuming. Journal of Consumer Research, 27, 267-272.

Peasgood, T., White, M. (2008). Do we really know what makes us happy? A review of the economic literature on the factors associated with subjective well-being. Journal of Economic Psychology, 29, 94-122.

• Graham, C. (2009). Happiness around the world. The paradox of happy peasants and miserable millionaires. Oxford: Oxford University Press.

• Hobfoll, S.E. (2006). Stres, kultura i społeczeństwo. Psychologia i filozofia stresu. Gdańsk: GWP.

Kasser T., Ryan R.M., Couchman C.E., Sheldon K.M. (2003). Materialistic Values: Their Causes and Consequences, [w:] T. Kasser, A.D. Kanner (red.), Psychology and Consumer Culture. The Struggle for a Good Life in a Materialistic World (s. 11-28). Washington: APA.

Kitayama, S., Markus, H.R. (2000). The pursuit of Happiness and the Realization of Sympathy: Cultural Patterns of Self, Societal Relations and Well-Being (ss.113-162). W: E.Diener, E.M. Suh (ed.) Culture and Subjective Well-Being. The MIT Press.

Nicolao, L., Irwin, J.R., Goodman, J.K. (2009). Happiness for sale: Do Experiental Purchases Make Consumers Happier than Material Purchases? Journal of Consumer Research, 36, 188-198

Oleś, M. (2010). Jakość życia młodzieży w zdrowiu i chorobie. Lublin: Wydawnictwo KUL (rozdz.1).

Inne publikacje, wybrane przez studentów w związku z ich zainteresowaniami badawczymi

Źródła internetowe:

• http://genuineprogress.net/genuine-progress-indicator

• http://hdr.undp.org/en/statistics/hdi

• http://www.happyplanetindex.org/

• http://diagnoza.pl

Zakres tematów:

Zajęcia mają na celu uporządkowanie i zintegrowanie wiedzy na temat istoty i wyznaczników jakości życia w ramach paradygmatów i teorii wywodzących się z filozofii, psychologii, socjologii, ekonomii i medycyny w oparciu o doniesienia z badań empirycznych. Zajęcia mają przygotować studentów do samodzielnego identyfikowania problemów i podjęcia badań empirycznych w odniesieniu do szeroko rozumianej jakości życia przy uwzględnieniu podejścia interdyscyplinarnego, integrującego czynniki o charakterze psychologicznym, medycznym, ekonomicznym i społecznym. Mają również przygotować do korzystania ze źródeł naukowych i krytycznej ich analizy.

Metody dydaktyczne:

Analiza literatury i doniesień z badań, dyskusje grupowe nad określonymi zagadnieniami, prezentacje referatów przez poszczególnych studentów, formułowanie problemów badawczych wymagających empirycznej penetracji

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową złożą się oceny uzyskane z referatu, ustnej prezentacji zamysłu badawczego oraz pisemnego przedstawienia problemu badań własnych. Będzie ona obliczana na podstawie następującej formuły: 30% oceny referatu + 20% oceny ustnej prezentacji zamysłu badawczego + 50%oceny pisemnego przedstawienia problemu badań własnych.

W trakcie semestru z uczestnikami seminarium zostaną uzgodnione terminy wygłoszenia referatów oraz przedstawienia propozycji problematyki własnych badań. Pisemna praca, prezentująca problem badań własnych powinna zostać dostarczona prowadzącemu seminarium nie później niż na tydzień przed końcem semestru.

Referat samodzielnie przygotowany przez studenta/studentkę ma pokazać jego/jej samodzielność i jakość radzenia sobie z rozpracowaniem zagadnienia teoretycznego oraz umiejętność dokonania krytycznego przeglądu badań na określony temat na podstawie odpowiednio dobranych źródeł naukowych

Student/studentka powinien/powinna być w stanie sformułować i uzasadnić w toku dyskusji grupowych ważność i oryginalność tematu, nad którym zamierza pracować, zaprezentować swoje kompetencje w zakresie krytycznego myślenia oraz wyrażania swoich myśli w sposób komunikatywny i z użyciem odpowiedniej terminologii naukowej

Podsumowując swoje studia literaturowe i dyskusje grupowe, student powinien/powinna przedstawić na piśmie problematykę planowanej przez siebie pracy badawczej wraz z odwołaniem się w prawidłowy sposób (zgodnie ze standardami APA) do odpowiedniej literatury naukowej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.