Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Propedeutyka psychologii zdrowia i jakości życia 06-PS-SM-032
semestr zimowy 2019/2020
Ćwiczenia, grupa nr 3

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Propedeutyka psychologii zdrowia i jakości życia 06-PS-SM-032
Zajęcia semestr zimowy 2019/2020 (2019/2020Z) (zakończony)
Ćwiczenia (C), grupa nr 3 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy czwartek, 9:45 - 11:15
sala 210
Grażyńskiego jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 33
Limit miejsc: 28
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Łukasz Jach
Literatura:

Bujacz, A., Hornowska, E. (2012). Hedonizm i eudajmonizm w badaniach psychologii pozytywnej. Psychologia jakości życia, 11, 103-121.

Butcher, J.N., Hooley, J.M., Mineka, S. (2017). Psychologia zaburzeń (DSM-5). Sopot: GWP, s. 369-407).

Butcher, J.N., Hooley, J.M., Mineka, S. (2017). Psychologia zaburzeń (DSM-5). Sopot: GWP, s. 335-348.

Czapiński, J. (2005). Psychologiczne teorie szczęścia. W: J. Czapiński (red.). Psychologia pozytywna. Warszawa: PWN, s. 51-102.

Doliński D. (2010). Psychologiczne mechanizmy reklamy. Gdańsk: GWP (s. 240-279).

Fortuna, P. (2013). Pozytywna psychologia porażki. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. Strony 56-102

Gulla, B., Tucholska, K. (2007). Psychologia pozytywna: cele naukowo-badawcze i aplikacyjne oraz sposób ich realizacji. Studia z Psychologii w KUL, 14, 133-152.

Heszen, I., Sęk, H. (2007). Interwencje psychologiczne i rodzaje pomocy w psychologii zdrowia. W: Psychologia zdrowia (s. 274-290). Warszawa: PWN.

Heszen, I., Sęk, H. (2007). Poznawcze uwarunkowania zdrowia i choroby. W: Psychologia zdrowia (106-121). Warszawa: PWN.

Heszen, I., Sęk, H. (2008). Zdrowie i stres. W: J. Strelau, D. Doliński (red.). Psychologia. Podręcznik akademicki, tom 2 (s. 681-734). Gdańsk: GWP.

Hornowska, E., Charytonik, J. (2011). Polska adaptacja Kwestionariusza Stylów Humoru (HSQ) R. Martina, P. Puhlik-Doris, G. Larsena, J.gray i K.Weir. Studia Psychologiczne, 49, 5–22.

Kurlak, I. (2018). Wybrane zagadnienia problematyki kompulsywnego zachowania: Uzależnienie od zakupów (oniomania). Forum Pedagogiczne, 1, 229-249.

Kuś, J., Korotusz, P. (2016). Wirtualna ucieczka: syntetyczny przegląd literatury dotyczącej zjawiska cyberdryfowania. Studia Psychologiczne, 54, 31-40.

Maciuszek, J. (2012). Automatyzmy i bezrefleksyjność w kontekście wpływu społecznego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 45-55.

Markiewicz, K. (2019). Prokrastynacja. O przyczynach i skutkach odkładania spraw na potem. Warszawa: Difin, s. 17-48.

Mateusiak, J., Gwozdecka-Wolniaszek, E., (2013). O zachowaniach zdrowotnych przez pryzmat współczesności. W: M. Górnik-Durose (red.): Kultura współczesna a zdrowie. Aspekty psychologiczne (s. 155-184). Sopot: GWP.

Ogińska-Bulik, N. (2013). Pozytywne skutki doświadczeń traumatycznych, czyli kiedy łzy zamieniają się w perły. Warszawa: Difin, s. 11-92

Pasztak-Opiłka, A., Gałuszka, A., Górnik-Durose, M. (2013). O człowieku chorym we współczesnym świecie. W: M. Górnik-Durose (red.): Kultura współczesna a zdrowie. Aspekty psychologiczne (s. 105-136). Sopot: GWP.

Rynkiewicz, J. (2012). Kognitywne spojrzenie na poczucie humoru. Via Mentis, 1, 85-98.

Rzońca, E., Bień, A., Iwanowicz-Palus, G. (2016). Zaburzenia odżywiania – problem wciąż aktualny. Journal of Education, Health and Sport, 6, 267-273.

Schwartz, B., Ward, A. (2007). Mieć się lepiej, ale czuć się gorzej: paradoks wyboru. W: P.A. Linley i S. Joseph (red.). Psychologia pozytywna w praktyce (s. 50-86). Warszawa: PWN.

Sęk, H., Cieślak R. (2013). Sposoby definiowania, rodzaje i źródła wsparcia, wybrane koncepcje teoretyczne W: H. Sęk i R. Cieślak (red.), Wsparcie społeczne, stres i zdrowie (s. 11-28). Warszawa: PWN.

Strzelecki, W., Cybulski, M., Strzelecka, M., Dolczewska-Samela, A. (2007). Zmiana wizerunku medialnego kobiety a zaburzenia odżywiania we współczesnym świecie. Nowiny Lekarskie, 76, 173-181.

Zakres tematów:

1. Zajęcia organizacyjno-wprowadzające. Wprowadzenie i zapoznanie studentów z tematyką zajęć, przegląd literatury przedmiotu oraz rygorów koniecznych do zaliczenia ćwiczeń

2. Pojęcia szczęścia i dobrostanu psychicznego w różnych koncepcjach

3. Możliwość wyboru a poczucie szczęścia. Poczucie humoru. Pojęcia refleksyjności i bezrefleksyjności

4. Wsparcie społeczne. Pojęcie traumy i zjawisko wzrostu potraumatycznego

5. Jak ciało/organizm wpływa na psychikę. Zależności somatopsychiczne. Jak choroba zmienia nasze życie.

6. Kolokwium

7. Obraz siebie/wizerunek ciała a wymagania kultury masowej. Kult piękna, szczupłej sylwetki jako wyznacznik szczęścia i powodzenia. Zaburzenia odżywiania – anoreksja i bulimia nervosa a uwarunkowania kulturowe

8. Wybrane aspekty uzależnień behawioralnych. Pojęcie prokrastynacji

9. Jak umysł/psychika wpływa na ciało/organizm. Zależności psychosomatyczne. Psychologia porażki

10. Promocja zdrowia – jak wygląda w teorii, a jak w praktyce? Co robić aby być zdrowym – zdrowotna promocja, profilaktyka i prewencja w przekazach społecznych

11-12 Projektowanie gier

13-14 Prezentacje studentów

15 Zajęcia podsumowujące

Metody dydaktyczne:

Dyskusja problemów, analiza literatury i źródeł dotyczących znaczenia tematyki zajęć w życiu codziennym, prace w grupach i w parach, quizy, elementy gamifikacji, prezentacje.

Metody i kryteria oceniania:

UWAGI WSTĘPNE:

• Końcowa ocena z przedmiotu jest średnią ocen z kolokwium, pracy semestralnej oraz prezentacji semestralnej. Do uzyskania zaliczenia przedmiotu niezbędne jest otrzymanie pozytywnych ocen z każdej wymienionej wyżej części.

• Opisy pracy semestralnej oraz prezentacji semestralnej zostały przedstawione przy odpowiadającej im jednostce zajęciowej.

• Istnieje możliwość podwyższenia końcowej oceny z przedmiotu o ½ stopnia w przypadku uzyskania liczby „plusów” za aktywność w czasie zajęć równą co najmniej 50%+1 wszystkich „plusów” możliwych do zdobycia.

• Zaliczenie przedmiotu uzależnione jest również od obecności na zajęciach – każdy z Państwa ma do wykorzystania dwie nieobecności, w przypadku większej liczby nieobecności materiał omawiany na zajęciach należy zdać indywidualnie podczas konsultacji. Nieobecności należy odrabiać nawet wówczas, gdy Student posiada zwolnienie lekarskie obejmujące okres nieobecności.

KOLOKWIUM:

• Kolokwium przyjmuje postać wypowiedzi pisemnej na zadany, „życiowy” temat. Zadaniem studentów jest przygotowanie opartej o posiadaną wiedzę psychologiczną wypowiedzi mogącej stanowić np. profesjonalną odpowiedź na pytanie zadane przez dziennikarzy czy głos z publiczności w czasie prelekcji.

• Tematy dotyczyć będą kwestii związanych z zagadnieniami poruszanymi w czasie czterech wcześniejszych jednostek zajęciowych.

• Na kolokwium każdy student może przynieść ze sobą notatki obejmujące maksimum dwie strony A4 napisane czcionką „12” z odstępem pojedynczym i marginesami szerokości 2,5 cm.

• Całość pracy powinna zmieścić się w maksymalnie 30 zdaniach.

• Na napisanie pracy studenci mają 45 minut.

• Ocena końcowa uzależniona będzie od umiejętności powiązania znanych koncepcji psychologicznych z praktyką życia codziennego oraz zdolności do opracowywania na podstawie znanych koncepcji psychologicznych konkretnych oddziaływań.

PRACA SEMESTRALNA - PROJEKTOWANIE GIER:

• studenci w 4-5 osobowych grupach będą projektowali i przygotowywali edukacyjną lub aplikacyjną (np. prewencyjną, profilaktyczną, terapeutyczną) grę planszową, karcianą lub inną (np. seria łamigłówek typu escape room pocket) powiązaną z wybranym tematem zajęć mających miejsce w trakcie semestru;

• w czasie zajęć nr 11 zadaniem studentów będzie zdefiniowanie grupy odbiorców danej gry oraz problematyki, jaką ma się ona zajmować oraz grupowe omówienie pomysłów mechaniki gry, jej treści, warunków wygranej, a także zaprojektowanie kluczowych elementów gry (np. plansza, karty, inne rekwizyty);

• w czasie zajęć nr 12 poszczególne grupy będą prezentowały swoje propozycje pozostałym uczestnikom zajęć oraz omówione zostaną mocne i słabe strony poszczególnych projektów.

PREZENTACJA SEMESTRALNA:

• praca semestralna przyjmuje postać omówienia wybranego artykułu naukowego o tematyce powiązanej z psychologią zdrowia i jakości życia (np. Health Psychology Report, Journal of Happiness Studies), opublikowanego w ciągu dwóch ostatnich lat,

• omówienie powinno przyjąć postać prezentacji multimedialnej z ustnym komentarzem,

• pracę semestralną przygotowywać można w 4-5 osobowych zespołach,

• maksymalny czas na jedną prezentację to 20 minut + 5 minut na pytania,

• prelegenci powinni być przygotowani na pytania słuchaczy oraz prowadzącego zajęcia,

• po wybraniu artykułu proszę o przesłanie informacji na jego temat jeszcze przed prezentacją semestralną w celu ustalenia, czy jego treść faktycznie wpisuje się w tematykę zajęć; proszę również o dostarczenie samego artykułu w formie PDF lub skanu najpóźniej 7 dni przed prezentacją na jego temat,

• najwyższe oceny mogą być przyznane pracom wykonanym poprawnie pod względem merytorycznym oraz formalno-stylistycznym, w których oprócz informacji na temat treści artykułu widoczne są dokonane przez studentów rozwinięcia treści oraz ich własny komentarz/stanowisko odnośnie recenzowanego tekstu,

• praca zaliczeniowa powinna zostać złożona drogą elektroniczną w dniu jej prezentacji.

Każda z wystawianych ocen cząstkowych oraz ocena końcowa wystawiana jest według klucza:

- 0%-59% - niedostateczny (2)

- 60%-69% - dostateczny (3)

- 70%-74% - dostateczny plus (+3)

- 75%-84% - dobry (4)

- 85%-89% - dobry plus (+4)

- 90%-100% - bardzo dobry (5)

Do listy studentów mają dostęp koordynatorzy przedmiotu, uczestnicy oraz prowadzący grup. Jesteś uczestnikiem, zatem masz dostęp.

wyślij wiadomość do studentów tej grupy (przez USOSmail)

Lista jest pusta
Nazwisko Imiona Stan
Lista jest pusta
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.