Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Technologie stosowane w ochronie środowiska 01-OS-S1-1OS-23
semestr letni 2019/2020
Laboratorium, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Technologie stosowane w ochronie środowiska 01-OS-S1-1OS-23
Zajęcia semestr letni 2019/2020 (2019/2020L) (zakończony)
Laboratorium (L), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca:
każdy poniedziałek, 15:30 - 18:30
sala A-118
Jagiellońska jaki jest adres?
każdy wtorek, 11:15 - 13:30
sala C/1/04
Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 12
Limit miejsc: 7
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Agnieszka Mrozik, Magdalena Noszczyńska, Justyna Polak
Literatura:

CZĘŚĆ CHEMICZNA:

1. Klepaczko-Filipiak B., Łoin J., Pracownia chemiczna – analiza techniczna, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1994.

2. Kuczyński W., Ćwiczenia z technologii chemicznej, PWN Warszawa (1974).

3. Praca pod red. Machockiego A., Technologia chemiczna – ćwiczenia laboratoryjne, Wydawnictwo UMCS Lublin (2002).

4. Tokarzewski L. Chemia i technologia związków wielkocząsteczkowych oraz półproduktów do ich syntezy t. 1 i 2, Wydawnictwo UŚ (1984).

5. J. Maćkiewicz, Flokulacja w procesach koagulacji i filtracji wód, PWN, Warszawa, 1987.

6. Kępiński J. Technologia chemiczna nieorganiczna, PWN Warszawa, 1984

7. Kowal A., M Świderska-Bróż, Oczyszczanie wody, PWN, Warszawa-Wrocław, 2000.

8. Spalanie i paliwa praca zbiorowa pod red. J. Kordylewskiego, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2005.

9. J. Zawoździak, M. Kozłowski, Podstawy recyklingu tworzyw sztucznych, WNT Warszawa

10. Praca zbiorowa pod red. A. K. Łędzkiego, Recykling materiałów polimerowych, WNT, Warszawa 1997.

11. W. Grajek, Przeciwutleniacze w żywności, Wydawnictwo WNT, Warszawa 2007.

Zakres tematów:

CZĘŚĆ CHEMICZNA:

1. Oznaczanie całkowitej zawartości fenoli w produktach spożywczych metodą Folina-Ciocalteu’a.

2. Oznaczanie superfosfatu- oznaczanie zawartości P2O5.

3. Recykling surowcowy odpadowego politereftalanu etylenu.

Identyfikacja tworzyw sztucznych.

4. Analiza gazów metodą Orsata.

5. Badanie efektywności procesów koagulacji i flokulacji układu koloidalnego.

6. Analiza wody.

Metody dydaktyczne:

CZĘŚĆ CHEMICZNA:

Zajęcia w laboratorium chemicznym odbywające się w SMCEBI w Chorzowie w sali C/1/04 według harmonogramu przekazanego studentom na pierwszych ćwiczeniach.

Praca ze wskazaną literaturą przedmiotową obejmująca samodzielne przyswojenie wiedzy dotyczącej obowiązujących zagadnień teoretycznych oraz

zapoznanie się instrukcji do bieżącego ćwiczenia, aktywne uczestnictwo w pracach laboratoryjnych, przygotowanie pisemnego sprawozdania, umiejętność analizy wyników, umiejętność samodzielnego planowania i wykonywania zadań oraz pracy w zespole, dbałość o powierzony sprzęt oraz bezpieczeństwo i kulturę pracy.

Metody i kryteria oceniania:

CZĘŚĆ CHEMICZNA:

1. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obowiązkowe wykonanie i zaliczenie wszystkich ćwiczeń zgodnie z przedstawionym harmonogramem zajęć.

2. Na zajęciach laboratoryjnych przewiduje się jedno kolokwium z całości materiału, które odbędzie się w terminie ustalonym na pierwszych zajęciach i podane w harmonogramie zajęć. Kolokwium końcowe składa się z pytań otwartych z całości materiału. Liczba uzyskanych punktów przeliczona na % stanowi podstawę oceny wg skali:

0-50%- brak zaliczenia.

60-51%- ocena dst

61-70%- ocena + dst

71-80%-db

81-89%- +db

90-100%- bdb.

3. Studenci przygotowują sprawozdanie w parach, w których wykonują ćwiczenia. Ocenie podlega poprawność przeprowadzonego doświadczenia i otrzymanych wyników, opracowanie wyników, właściwie wyciągnięte wnioski przedyskutowane z literaturą jak również staranność przygotowanego raportu i terminowość oddania. Sprawozdania oceniane są w skali 2-5.

4. Na ocenę aktywności ciągłej studenta składa się jego przygotowanie do wykonania ćwiczenia, przestrzeganie zasad pracy obowiązujących w pracowni chemicznej oraz sprawność wykonywania czynności laboratoryjnych. Aktywność ciągła oceniana jest w skali 2-5.

5. Warunkiem zaliczenia ćwiczenia będzie zaliczenie wszystkich sprawozdań sporządzonych na podstawie danych z karty pomiarowej podpisanej przez prowadzącego ćwiczenia oraz przygotowanie do zajęć. Brak przygotowania do zajęć, brak podpisu na karcie pomiarowej skutkuje koniecznością odrabiania ćwiczenia w terminie przewidzianym w harmonogramie zajęć.

6. Ocena końcowa będzie średnią ważoną z kolokwiów końcowego (70%), średnią oceną ze sprawozdań (20%) oraz średnią z ocen z przygotowania do zajęć (10%). Według następującej skali:

2.00- 2.95- ndst

2.96-3.25- dst

3.26-3.75- +dst

3.76- 4.25- db

4.26-4.75- +db

4.76-5.0- bdb

7. Prowadzący zajęcia może podwyższyć lub obniżyć ocenę końcową o pół stopnia.

Uwagi:

4 semestr ochrona środowiska (II stopnia) stacjonarne moduły obowiązkowe

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.