Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język angielski - poziom średnio zaawansowany [31-NS-L30-AG-B1.2E] semestr zimowy 2019/2020
lektorat, grupa nr 7

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Język angielski - poziom średnio zaawansowany [31-NS-L30-AG-B1.2E]
Zajęcia: semestr zimowy 2019/2020 [2019/2020Z] (zakończony)
lektorat [Lekt], grupa nr 7 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
jednokrotnie, sobota (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 14:55 - 16:25
sala 3.20
Wydział Prawa i Administracji (Katowice, ul. Bankowa 11b) jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 17
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu
Prowadzący: Liliana Kałafatiuk
Strona domowa grupy: http://el.us.edu.pl/spnjo
Literatura:

Literatura obowiązkowa: Antonia Clare, J.J Wilson „TOTAL ENGLISH”(poziom intermediate), Pearson/Longman 2006, Students’ Book, Workbook

Zakres tematów:

Rozwijanie struktur leksykalno-gramatycznych oraz umiejętności komunikacyjnych z zakresu języka ogólnego w oparciu o materiał zawarty w rozdziałach 5-8 podręcznika podstawowego (Total English Intermediate)

Zagadnienia leksykalne i gramatyczne:

1. Wypowiadanie się na temat sposobów spędzania wolnego czasu oraz zajęć kreatywnych (leksyka z zakresu sportu i rekreacji, zasady stosowania i porównanie czasów ‘Present Perfect Simple’ i ‘Present Perfect Continuous’.

2. Zdawanie relacji z przeczytanych książek i obejrzanych filmów (słownictwo z zakresu recenzji, zasady stosowania czasownika z bezokolicznikiem lub/i z rzeczownikiem odsłownym).

3. Czytanie i opisywanie doświadczeń z pobytu w restauracjach (leksyka z zakresu nazw i jakości potraw, zasady stosowania czasownika z bezokolicznikiem lub/i z rzeczownikiem odsłownym, policzalność i niepoliczalność rzeczowników angielskich).

4. Opowiadanie o różnych formach spędzania wakacji i doświadczeniach wakacyjnych (terminologia wakacyjna, zastosowanie czasów ‘Past Perfect Simple’ i ‘Past Simple’ do opowiadania o przeszłości).

5. Zdawanie relacji ze zwiedzania miast (leksyka z zakresu obiektów turystycznych w mieście, język informacji turystycznej, Zasady stosowania przedimka określonego i nieokreślonego).

6. Wypowiadanie się na temat zdobywania edukacji (słownictwo z zakresu edukacji, czasowniki ‘used to’ i ‘would’ służące do wyrażania zwyczajów i stanów w przeszłości).

7. Zabieranie głosu na temat nauki w mocno zaawansowanym wieku (słownictwo z zakresu życia i funkcjonowania osób starszych, czasowniki ‘used to’ i ‘would’ służące do wyrażania zwyczajów i stanów w przeszłości, zastosowanie czasowników modalnych do wyrażania umiejętności (can, could, be able to).

8. Prowadzenie dyskusji na temat przełomowych zmian w życiu oraz otaczającym świecie(wyrażenia z czasownikiem ‘change’, zastosowanie drugiego okresu warunkowego).

9. Słuchanie i wypowiadanie się na temat problemów globalnych np. przemoc, zanieczyszczenie środowiska, głód (leksyka dotycząca tych problemów, tworzenie przysłówków oraz ich miejsce w zdaniu).

10. Wypowiadanie się na temat podejmowania decyzji oraz ich skutków (słowotwórstwo: tworzenie słów za pomocą przyrostków i przedrostków, zastosowanie trzeciego okresu warunkowego).

Metody dydaktyczne:

Metody prowadzenia zajęć: Ćwiczenia przedmiotowe przy zastosowaniu komunikacyjnego podejścia w nauczaniu języka obcego z udziałem pracy własnej studenta. Ćwiczenia prowadzone są z wykorzystaniem metody aktywizującej (w tym np. pracy w grupach, metody projektowej, prezentacji, webquest, case study) oraz przede wszystkim z zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Liczba godzin pracy własnej studenta: 30 ( w tym 6 godzin kontaktowych i 24 godziny pracy na platformie koordynowanej przez prowadzącego)

Opis pracy własnej studenta: Realizacja kursu zdalnego na platformie elearningowej http://el2.us.edu.pl/spnjo

(kurs: „ANG ADM B1 KURS 4 moduł 2”) w trybie asynchronicznym i synchronicznym: wykonywanie ćwiczeń gramatyczno-leksykalnych, przyswajanie i utrwalanie kompetencji językowych, przygotowywanie form pisemnych: esej i/lub list, wypowiedzi ustnych w formie nagrania, prowadzenie rozmów w formie „czatu” oraz wypowiedzi na „forum”.

Praca z zalecanym podręcznikiem Antonia Clare, J.J Wilson „TOTAL ENGLISH”(poziom intermediate) i inną literaturą uzupełniającą wskazaną przez lektora.

Przygotowanie do testu końcowego z zakresu leksykalno-gramatycznego.

Metody i kryteria oceniania:

ZALICZENIE:

Skala ocen:

91-100% = bdb ( bardzo dobry)

81-90% = db+ ( dobry plus)

71-80% = db ( dobry)

61-70% = dst+ ( dostateczny plus)

51-60% = dst ( dostateczny)

Na ocenę dostateczną student musi uzyskać minimum 51% punktów za wszystkie zadania na platformie elearningowej.

EGZAMIN:

Skala ocen:

91-100% = bdb ( bardzo dobry)

81-90% = db+ ( dobry plus)

71-80% = db ( dobry)

61-70% = dst+ ( dostateczny plus)

51-60% = dst ( dostateczny)

Na ocenę dostateczną student musi uzyskać minimum 51% punktów z testu rozwiązywanego przez studenta przy komputerze w obecności nauczyciela.

Uwagi:

Wydział Prawa i Administracji - PRAWO (B1-7) / weekend - pierwsze spotkanie 17.02 godz. 14:55-16:25 / ROK II; semestr 3

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)