Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język angielski - poziom średnio zaawansowany wyższy [31-ST-L30-ANG-B2.3] semestr zimowy 2019/2020
lektorat, grupa nr 40

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Język angielski - poziom średnio zaawansowany wyższy [31-ST-L30-ANG-B2.3]
Zajęcia: semestr zimowy 2019/2020 [2019/2020Z] (zakończony)
lektorat [Lekt], grupa nr 40 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 9:45 - 11:15
sala 103a
Budynek dydaktyczny "Żyleta" (Sosnowiec, ul. Będzińska 60) jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 16
Limit miejsc: 22
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu
Prowadzący: Liliana Kałafatiuk
Literatura:

Literatura obowiązkowa: Hugh Dellar, Andrew Walkley Outcomes upper intermediate, National Geographic Learning, Cengage Learning 2016, Student’s Book, Workbook

Literatura uzupełniająca: - eWorkbook B2: el.us.edu.pl/spnjo

- dodatkowe materiały przygotowane przez lektora

Zakres tematów:

Rozwijanie struktur leksykalno-gramatycznych oraz umiejętności komunikacyjnych z zakresu języka ogólnego w oparciu o materiał zawarty w rozdziałach 7-9 podręcznika ‘Outcomes’ – upper intermediate (National Geographic Learning/Cengage Learning):

1. Relacjonowanie zdarzeń związanych z różnymi rodzajami pogody, z uwzględnieniem pogody ekstremalnej i klęsk żywiołowych. Użycie odpowiedniego słownictwa (na przykład: thunderstorm, hail, downpour).

2. Opisywanie wydarzeń przeszłych (zastosowanie czasów narracyjnych: Past Simple, Past Continuous, Past Perfect). Użycie odpowiednich wyrażeń dla udramatycznienia opisów (na przykład: as big as balls, so hard that…, something like + a numer). Reagowanie na relacje rozmówcy (na przykład: „Yeah?”,” I bet” „Oh no!,” „Uh huh”).

3. Dyskusja na tematy związane z przyrodą (zwierzęta i rośliny), na podstawie przeczytanych artykułów prasowych. Użycie zdań imiesłowowych (na przykład: dishes featuring in the menu, experiments aimed at combating illnesses). Wyrażanie trendów (na przykład: to go up/down sharply/slightly, as a result of, to lead to…).

4. Rozwijanie umiejętności rozumienia znaczenia słów z kontekstu. Rozróżnianie pomiędzy znaczeniem dosłownym i przenośnym (na przykład: to plant a tree, to plant a bomb; stormy weather, a stormy relationship).

5. Dyskusja na temat przestępstw i tego, co za sobą pociągają, z użyciem wyrażenia „to have something done” (na przykład: I had my camera stolen). Reagowanie na relacje rozmówcy za pomocą zdań wykrzyknikowych (na przykład: That’s terrible!) i pytań (na przykład: What happened?).

6. Rozwijanie umiejętności wyrażania różnych stopni pewności za pomocą czasowników modalnych dedukcji (w teraźniejszości: must live, can’t be earning, might be, i w przeszłości: might not have known, must have forgotten).

7. Poszerzenie słownictwa dotyczącego przestępstw (na przykład: burglary, fraud, smuggling) i kar za ich popełnianie (na przykład: to be convicted of, to serve a sentence, to do community service). Zastosowanie wyrażeń przyimkowych (na przykład: a problem with drugs, no excuse for dropping liter, a decrease in the incidence of crime, widespread damage to buildings) w dyskusji o zbrodni i karze.

8. Rozmowa na temat trendów i statystyki. Rozwijanie umiejętności stosowania wyrażeń typu: increase sharply, run in parallel, fall by 30% itp., na podstawie artykułu: „Riga-Rous policing brings down crime.”

9. Rozwinięcie zakresu leksyki związanej z pracą i zatrudnieniem (na przykład: „on-the-job training, to be made redundant, to hand in a notice, to delegate responsibility).

10. Formułowanie wypowiedzi na temat możliwości rozwoju kariery zawodowej oraz pozytywnych i negatywnych aspektów życia zawodowego (użycie zerowego i pierwszego trybu warunkowego).

11. Wyrażanie przeczuć dotyczących przyszłości – do jakiego stopnia jesteśmy pewni, że coś się wydarzy (na przykład: „I doubt it,” „You’re bound to succeed,” „I might,” definitely, hopefully, probably).

12. Wypowiadanie się na temat wykształcenia i pierwszej pracy (użycie drugiego i trzeciego trybu warunkowego). Zastosowanie kolokacji czasownik-rzeczownik (na przykład: to see the benefits, to have a laugh, to set foot on, to put in a good word).

13. Doskonalenie umiejętności przedstawiania krótkich prezentacji. Zastosowanie ustalonej struktury prezentacji oraz charakterystycznego słownictwa (na przykład: to consider, to focus on facts, to highlight, to sum up).

• Doskonalenie umiejętności wypowiadania się w formie pisemnej i/lub ustnej na tematy poruszane na zajęciach.

• Rozwijanie umiejętności rozumienia tekstu pisanego oraz słuchanego, z wykorzystaniem materiałów audio i video.

Metody dydaktyczne:

Metody prowadzenia zajęć: metody prowadzenia zajęć Ćwiczenia przedmiotowe przy zastosowaniu komunikacyjnej metody nauczania, z elementami dyskusji, z pisemną lub ustną informacja zwrotną, z udziałem pracy własnej studenta; ćwiczenia prowadzone są z wykorzystaniem metody aktywizującej (w tym np. projektowej, webquest, case study) oraz metod i technik kształcenia na odległość i zastosowaniem TIK.

Liczba godzin pracy własnej studenta: 30

Opis pracy własnej studenta: Praca z podręcznikiem, słownikiem, ćwiczeniami, literaturą uzupełniającą, źródłami internetowymi. Przyswajanie i utrwalanie kompetencji językowych nabytych w trakcie zajęć. Przygotowywanie form ustnych i pisemnych (na przykład projekt, prezentacja, dialog, list ). Przygotowywanie do testów sprawdzających.

Metody i kryteria oceniania:

Uczestnictwo w zajęciach jest warunkiem uzyskania zaliczenia. Nieobecność studenta na zajęciach w wymiarze 60% i więcej skutkuje nieuzyskaniem zaliczenia i koniecznością powtórzenia modułu.

Oceną końcową jest średnia ważona ocen:

- z minimum 3 testów śródsemestralnych na semestr (umiejętnościowych i wiedzowych) ( waga 2),

- z wypowiedzi ustnych i prac pisemnych ( waga 1),

- innych form pracy własnej studenta.

Skala ocen:

90 - 100 % = bdb (bardzo dobry)

84 - 89 % = db+ (dobry plus)

75 – 83 % = db (dobry)

69 - 74% = dst+ (dostateczny plus)

60 - 68% = dst (dostateczny)

Uwagi:

PASMO MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZE; II ROK

[WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI: Geografia]

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)