Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język angielski - poziom średnio zaawansowany [31-ST-L30-ANG-B1.3] semestr zimowy 2019/2020
lektorat, grupa nr 25

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Język angielski - poziom średnio zaawansowany [31-ST-L30-ANG-B1.3]
Zajęcia: semestr zimowy 2019/2020 [2019/2020Z] (zakończony)
lektorat [Lekt], grupa nr 25 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każda środa, 9:45 - 11:15
sala 48
Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych (Sosnowiec, ul. Żytnia 12) jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 15
Limit miejsc: 22
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu
Prowadzący: Liliana Kałafatiuk
Literatura:

Literatura obowiązkowa: C.Oxenden, C.Latham-Koenig New English File intermediate, Oxford University Press 2009, Student’s Book, Workbook

Literatura uzupełniająca: - Raymond Murphy English Grammar in Use intermediate, Cambridge University Press 2010

- Mariusz Misztal “Tests in English Thematic Vocabulary” WSiP, 1994

- dodatkowe materiały przygotowane przez lektora

Zakres tematów:

Rozwijanie struktur leksykalno-gramatycznych oraz umiejętności komunikacyjnych z zakresu języka ogólnego w oparciu o materiał zawarty w rozdziałach 5-6 podręcznika podstawowego (English File 3rd edition, Intermediate, Oxford):

1. Rozwinięcie leksyki w zakresie tematyki sportu, (wypowiadanie się na temat ulubionego sportu, ludzi i miejsc związanych ze sportem, np. referee, arena, circuit, wykorzystanie czasowników nawiązujących do tematu, np. beat, draw, kick, train, zastosowanie czasowników frazalnych np. warm up, knock out), opowiadanie o przesądach, w które wierzą sportowcy ( na podstawie tekstu ‘If I bounce the ball five times.’).

2. Rozwijanie umiejętności relacjonowania sytuacji przeszłej, np. formułowanie wypowiedzi na temat oszustw w sporcie, opowiedzenie anegdoty, opowiedzenie jak poznało się swojego partnera (wykorzystanie czasów narracyjnych Past Simple, Past Continuous, Past Perfect, porównanie użycia czasów przeszłych).

3. Opisywanie czynności zwyczajowych w teraźniejszości i przeszłości, np. opowiadanie co zwykle robi się w weekend ( przysłówek usually) a co mieliśmy w zwyczaju robić w przeszłości (wykorzystanie wyrażenia used to dla czynności powtarzających się, wykorzystanie czasu Past Simple dla czynności przeszłych jednorazowych lub liczebnie określonych, skonfrontowanie wyrażenia used to z wyrażeniem be/get used to).

4. Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na temat związków międzyludzkich, (rzeczowniki określające rodzaj zależności np fiance, classmate, czasowniki dotyczące relacji między osobami, np. become friends, break up, have something in common, wyrażenia kolokwialne, np. fancy someone, have a crush on someone).

5. Formułowanie opinii na temat serwisów społecznościowych, porównywanie opinii i podawanie przykładów (wykorzystanie wyrażeń for example, for instance).

6. Tworzenie i odgrywanie dialogów dotyczących życia codziennego (stosowanie rejestru języka nieformalnego: pytanie o pozwolenie, proszenie o przysługę, witanie osób długo niewidzianych).

7. Opisywanie miejsc służących za lokalizację dla znanych filmów - na podstawie analizy tekstu ‘ You are standing in the place where...’ (identyfikowanie struktur strony biernej, rozwijanie umiejętności zastosowania strony biernej w wypowiedziach, konstrukcje strony biernej z wykonawcą czynności/bez wykonawcy, wykorzystanie strony biernej w stylu formalnym).

8. Zastosowanie leksyki związanej z tematem film i kino, przygotowanie recenzji filmu wypowiadanie się o gatunkach filmów, np. rom-com, drama, używanie rzeczowników określających ludzi i rzeczy związanych z filmem i jego tworzeniem, np. cast, subtitles, wyrażeń odnoszących się do tematu, np. based on, shot on location, play the part of, kolokwializm be on).

9. Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych (podawanie informacji o zdjęciach profilowych, według jakich kryteriów je dobieramy, słownictwo związane z rodzajem wizerunku, np. caricature, logo, self-portrait).

10. Rozwijanie umiejętności spekulowania i wyrażania przypuszczeń jaki ktoś jest jedynie na podstawie fotografii (wykorzystanie czasowników modalnych might, can’t, must,, wyrażanie stopnia pewności za pomocą czasowników modalnych), formułowanie opinii o tym, jak ważny jest wygląd i jak wpływa na postrzeganie innych – na podstawie analizy tekstu ‘Yes, appearance matters’.

11. Poszerzenie zakresu leksyki dotyczącej części ciała ( nazywanie części ciała, opisywanie czynności związanych z częściami ciała, np. point, touch, brush, użycie zaimków dzierżawczych z częściami ciała, np. Give me your hand ).

12. Doskonalenie wymowy dwugłosek na przykładzie słownictwa związanego z częściami ciała, np. mouth, beard.

• Doskonalenie umiejętności wypowiadania się w formie pisemnej i/lub ustnej na tematy poruszane na zajęciach.

• Rozwijanie umiejętności rozumienia tekstu pisanego oraz słuchanego, z wykorzystaniem materiałów audio i video.

Metody dydaktyczne:

Metody prowadzenia zajęć: Ćwiczenia przedmiotowe przy zastosowaniu komunikacyjnej metody nauczania, z elementami dyskusji, z pisemną lub ustną informacja zwrotną, z udziałem pracy własnej studenta; ćwiczenia prowadzone są z wykorzystaniem metody aktywizującej (w tym np. projektowej, webquest, case study) oraz metod i technik kształcenia na odległość i zastosowaniem TIK.

Liczba godzin pracy własnej studenta: 30

Opis pracy własnej studenta: Praca z podręcznikiem, słownikiem, ćwiczeniami, literaturą uzupełniającą, źródłami internetowymi. Przyswajanie i utrwalanie kompetencji językowych nabytych w trakcie zajęć. Przygotowywanie form ustnych i pisemnych (na przykład projekt, prezentacja, dialog, list ). Przygotowywanie do testów sprawdzających.

Metody i kryteria oceniania:

Uczestnictwo w zajęciach jest warunkiem uzyskania zaliczenia. Nieobecność studenta na zajęciach w wymiarze 60% i więcej skutkuje nieuzyskaniem zaliczenia i koniecznością powtórzenia modułu.

Oceną końcową jest średnia ważona ocen:

- z minimum 3 testów śródsemestralnych na semestr (umiejętnościowych i wiedzowych) ( waga 2),

- z wypowiedzi ustnych i prac pisemnych ( waga 1),

- innych form pracy własnej studenta.

Skala ocen:

90 - 100 % = bdb (bardzo dobry)

84 - 89 % = db+ (dobry plus)

75 – 83 % = db (dobry)

69 - 74% = dst+ (dostateczny plus)

60 - 68% = dst (dostateczny)

Uwagi:

PASMO MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZE; II ROK

[WYDZIAŁ INFORMATYKI I NAUKI O MATERIAŁACH: Inżynieria biomedyczna]

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)