Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Laboratorium specjalizacyjne A [W4-CH-S2-2-LSANMIT] semestr letni 2019/2020
Laboratorium, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Laboratorium specjalizacyjne A [W4-CH-S2-2-LSANMIT]
Zajęcia: semestr letni 2019/2020 [2019/2020L] (zakończony)
Laboratorium [L], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy czwartek, 9:45 - 13:30
sala ICH
Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych - Bud. Gł. Inst. Chemii (Katowice, ul. Szkolna 9) jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 6
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Rozalia Czoik, Mateusz Korzec, Sonia Kotowicz, Marcin Libera, Natalia Pawlik, Ewa Schab-Balcerzak, Barbara Szpikowska-Sroka
Zakres tematów:

Laboratorium specjalizacyjne A;

Specjalizacja VI – Nowoczesne materiały dla innowacyjnych technologii

Część I.

1. Otrzymywanie szkieł pojedynczo domieszkowanych pierwiastkami ziem

rzadkich metodą zol-żel.

2. Otrzymywanie szkieł podwójnie domieszkowanych jonami Gd3+ i Eu3+.

3. Otrzymywanie aerożeli krzemionkowych. Analiza strukturalna materiałów

zol-żelowych przy użyciu spektroskopii IR i Ramana.

4. Otrzymywanie kompleksów metali przejściowych z fluorochromami z

wykorzystaniem ekstrakcji rozpuszczalnikowej. Kolokwium sprawdzające I.

5. Otrzymywanie cienkich folii polimerowych.

6. Badanie właściwości optycznych luminoforów.

7. Badanie właściwości optycznych materiałów otrzymanych metodą zol-żel.

Kolokwium sprawdzające II.

Część II.

8. Spektroskopowe metody (UV, PL) badań właściwości agregacyjnych

związków (ACQ/AIE).

9. Podstawy analizy termomechanicznej, badanie właściwości

lepkosprężystych materiałów polimerowych.

10. Wyznaczanie stabilności termicznej materiałów metodą termograwimetrii

(TGA). Badanie struktury związków metodą spektroskopii w podczerwieni

w ciele stałym (FTIR). Kolokwium sprawdzające III.

11. Badanie efektu fotomechanicznego azopolimerów typu gość-gospodarz.

12. Przygotowanie oraz rejestracja parametrów fotowoltaicznych

barwnikowego ogniwa fotowoltaicznego (DSSC).

Kolokwium sprawdzające IV.

13. Kolokwia poprawkowe i zaliczenie ćwiczeń

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia laboratoryjne pod kierunkiem i nadzorem prowadzącego.

Liczba godzin dydaktycznych (kontaktowych) 75h

Liczba godzin pracy własnej studenta 100h

Opis pracy własnej studenta:

Przygotowanie teoretyczne do ćwiczeń laboratoryjnych oraz przewidzianych kolokwiów poprzez samodzielną pracę ze wskazaną literaturą przedmiotu. Przygotowanie sprawozdań z wykonanych ćwiczeń wg wskazówek prowadzących.

Konsultacje:

Rozmowy bezpośrednie ze studentami mające na celu bieżącą pomoc w rozwiązywaniu i pokonywaniu trudności wynikających z realizacji treści programowych.

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium

Sprawdziany pisemne; forma - pytania otwarte lub testowe; punkty

Skala ocen dla pojedynczego sprawdzianu:

0 – 49 % punktów z kolokwiów – 2.0

50 – 59 % punktów z kolokwiów – 3.0

60 – 69% punktów z kolokwiów – 3.5

70 – 79% punktów z kolokwiów – 4.0

80 – 89% punktów z kolokwiów – 4.5

90 – 100% punktów z kolokwiów – 5.0

Sprawozdanie

Sprawozdanie indywidualne lub grupowe, zgodnie z wymaganiami prowadzącego zajęcia. Sprawozdanie powinno zawierać m. in. krótki wstęp teoretyczny związany z realizowanym zagadnieniem; krótki opis przeprowadzonego eksperymentu, syntezy; wyniki pomiarów; dyskusję otrzymanych wyników; wnioski.

Ocenie podlega właściwy dobór treści wstępu teoretycznego, prawidłowy opis wykonanego doświadczenia, obliczeń oraz poprawność dyskusji wyników i wniosków. Skala ocen: 2 – 5.

Grupa składa sprawozdanie pisemne prowadzącemu w terminie do dwóch tygodni od dnia wykonania całego eksperymentu. Prowadzący do tygodnia informuje studentów o zaliczeniu sprawozdania bądź konieczności poprawy.

Ocena końcowa brana pod uwagę do oceny końcowej stanowi średnią arytmetyczną ze wszystkich sprawozdań.

Ocenianie ciągłe

Studenci podlegają ocenie w trakcie pracy w laboratorium specjalistycznym.

Ocenie podlega:

Teoretyczne przygotowanie do zajęć. Obecność i aktywność na zajęciach. Prawidłowe wykonywanie eksperymentu. Umiejętność pracy samodzielnej i zespołowej. Znajomość zasad bezpiecznej pracy w laboratorium. Uczciwość intelektualna.

Ocena bardzo dobra – student samodzielnie wykonuje eksperyment zgodnie z instrukcjami prowadzącego. Bardzo dobrze zna podstawy teoretyczne i rozumie realizowane zagadnienie. Potrafi w prawidłowy sposób korzystać ze sprzętu znajdującego się w laboratorium. Przestrzega obowiązujących w laboratorium zasad BHP. Jest aktywny i potrafi pracować zarówno indywidualnie jak i zespołowo.

Ocena dobra – student wykonuje eksperyment konsultując się w miarę potrzeby z prowadzącym ćwiczenia. Dobrze zna podstawy teoretyczne i rozumie realizowane zagadnienie. Na ogół potrafi w prawidłowy sposób korzystać ze sprzętu znajdującego się w laboratorium. Przestrzega obowiązujących w laboratorium zasad BHP. Jest aktywny i potrafi pracować zarówno indywidualnie jak i zespołowo.

Ocena dostateczna – prawidłowe wykonanie eksperymentu wymaga znaczącej pomocy prowadzącego. Zna podstawy teoretyczne realizowanego zagadnienie. Na ogół potrafi korzystać ze sprzętu znajdującego się w laboratorium. Przestrzega obowiązujących w laboratorium zasad BHP. Potrafi pracować zarówno indywidualnie jak i zespołowo. Jest mało aktywny.

Ocena niedostateczna - student nie jest w stanie prawidłowo wykonać eksperymentu nawet po konsultacji z prowadzącym. Nie zna podstaw teoretycznych i nie rozumie realizowanego zagadnienia. Nie potrafi prawidłowo korzystać ze sprzętu znajdującego się w laboratorium aparatury i nie zachowuje prawidłowych zasad pracy w laboratorium. Jest nieaktywny i słabo współpracuje z grupą.

Uwagi:

2 sem. Chemii [Nowoczesne materiały dla innowacyjnych technologii]

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)