Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium I 01-OS-S1-SI
semestr zimowy 2020/2021
Laboratorium, grupa nr 3

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Seminarium I 01-OS-S1-SI
Zajęcia semestr zimowy 2020/2021 (2020/2021Z) (zakończony)
Laboratorium (L), grupa nr 3 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy poniedziałek, 19:00 - 20:30
sala zajęcia zdalne
Jagiellońska jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 2
Limit miejsc: 2
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Agnieszka Kompała-Bąba
Literatura:

Ciecierska H., Dynowska M. 2013. Biologiczne metody oceny stanu środowiska. Tom 1. Ekosystemy lądowe. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olszyn.

Ciecierska H., Dynowska M. 2013. Biologiczne metody oceny stanu środowiska. Tom 2. Ekosystemy wodne. Uniwersytet Warmińsko-

Mazurski, Olszyn.

Dzwonko Z. 2007. Przewodnik do badań fitosocjologicznych. Sorus, Poznań.

Falińska K. 2012. Ekologia roślin. PWN, Warszawa

Matuszkiewicz W. 2001. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. Vademecum Geobotanicum 3. PWN, Warszawa.

Tokarska-Guzik B., Dajdok Z., Zając M. i A., Urbisz A., Danielewicz W., Hołdyński Cz., 2012 — Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Warszawa.

Zarzycki K., Trzcińska-Tacik H., Różański W., Szeląg Z., Wołek J., Korzeniak U. 2002. Ecological indicator values of vascular plants of Poland. Ekologiczne liczby wskaźnikowe roślin naczyniowych Polski. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences.

Kraków.

Zakres tematów:

Ekologiczne klasyfikacje gatunków (formy życiowe roślin (definicja)/ Formy wzrostu roślin a korzystanie z zasobów środowiska)

Strategie życiowe roślin wg Grime CSR (1979), Pianki (strategia typy r i K)

Liczby ekologiczne (Zarzyckiego i in. 2004, Ellenberga i in. (1998)

Mechanizmy współwystępowania gatunków

Historia życia roślin a ich środowisko (modyfikacje a adaptacje, przykłady adaptacji)

Gatunek obcy i inwazyjny – zjawisko inwazji biologicznych (definicje, przykłady)

Inwazyjne cechy gatunków – omówienie na wybranych przykładach roślin

Zagrożenia powodowane przez inwazyjne gatunki – na wybranych przykładach roślin

Zwalczanie inwazyjnych gatunków – scharakteryzowanie metod na wybranych przykładach roślin

Gatunki drzewiaste i zielne obcego pochodzenia występujące w Polsce – omówienie na wybranych przykładach

Fluorescencja chlorofilu jako metoda oceny stanu środowiska

Sposoby identyfikacji stresu środowiskowego nasion

Pośrednie metody oceny warunków siedliskowych z wykorzystaniem składu gatunkowego roślin

Metody oceny zagrożenia inwazjami biologicznymi

Makrofity jako wskaźniki stanu ekologicznego jezior

Metody dydaktyczne:

Na seminarium studenci przygotowują prezentację multimedialne w programie PowerPoint na podstawie materiałów uzgodnionych z osobami prowadzącymi seminarium. Po seminarium odbywa się dyskusja seminaryjna.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową składa się średnia ważona obejmująca:

1. oceny z prezentacji (0,7)

2. ocenę ciągłą z uczestnictwa w dyskusji (0,3)

Ocena z prezentacji.

Ocenie podlega poprawność merytoryczna oraz sposób prezentacji referatu.

Bardzo dobry - student wygłosił referat oparty na najnowszej oryginalnej literaturze przedmiotu, przygotował wyróżniającą się pod względem treści, stylu i formy prezentację multimedialną. Jej treści odpowiadają założonym celom. W obowiązującej terminologii naukowej nie popełnił błędów. Czas prezentacji jest zgodny z zaleconymi wymaganiami. Odpowiedzi na pytania zadawane po prezentacji świadczą o znajomości literatury przedmiotu dotyczącej omawianego zagadnienia.

Dobry - student wygłosił referat oparty na oryginalnej literaturze przedmiotu, przygotował poprawną pod względem treści, stylu i formy prezentację

multimedialną, ale prezentowany temat omówiony został tylko w znacznej części. W obowiązującej terminologii naukowej popełnił pojedyncze błędy merytoryczne, które potrafi skorygować w trakcie dyskusji. Czas prezentacji jest zgodny z zaleconymi wymaganiami. Odpowiedzi na pytania zadawane po prezentacji świadczą o znajomości literatury przedmiotu dotyczącej omawianego zagadnienia.

Dostateczny - student wygłosił referat, ale fragmentarycznie rozwiązał prezentowany problem badawczy. Zakres omawianych zagadnień jest w wielu punktach niewystarczający dla rozwiązania postawionych problemów badawczych. W treści prezentacji pojawiły się liczne błędy merytoryczne, które potrafi skorygować w trakcie dyskusji. Czas prezentacji odbiega od zalecanego. Odpowiedzi na pytania zadawane po prezentacji świadczą o znajomości poniżej przeciętnej literatury przedmiotu dotyczącej omawianego zagadnienia.

Niedostateczny - prezentowany temat został przedstawiony pobieżnie. W treści prezentacji zawarte zostały liczne błędy merytoryczne, których student nie potrafi skorygować podczas dyskusji, nie potrafi odpowiedzieć na większość pytań zadawanych po prezentacji. Czas prezentacji odbiega znacznie od obowiązujących wymagań.

Ocena ciągła.

Ocenie podlega zaangażowanie studenta w dyskusję nad prezentowanymi referatami. Aktywność jest oceniana w skali 1 (aktywny) lub 0 (nieaktywny).

Ocena bardzo dobry - udział w dyskusji w więcej niż 75% zajęć

Ocena dobry - udział w dyskusji w 50-75% zajęć

Ocena dostateczna - udział w dyskusji w 20-50% zajęć

Ocena niedostateczna - udział w dyskusji w mniej niż 20% zajęć

Uwagi:

dr hab. Agnieszka Kompała-Bąba

Zajęcia odbywają się online na platformie Teams w formie wideo rozmowy. Materiały dla studentów wysyłane są przez Office 365 lub zamieszczane w zespole seminaryjnym założonym na Platformie Teams

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.