Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Strategie bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego mocarstw [W3-BM-S1-SBNM20] semestr letni 2020/2021
Ćwiczenia, grupa nr 3

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Strategie bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego mocarstw [W3-BM-S1-SBNM20]
Zajęcia: semestr letni 2020/2021 [2020/2021L] (zakończony)
Ćwiczenia [C], grupa nr 3 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy piątek, 13:45 - 15:15
sala Zajęcia zdalne
Zdalny jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 28
Limit miejsc: 27
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Monika Szynol
Literatura:

Literatura obowiązkowa

Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie, red. R. Zięba, Warszawa 2008.

Bezpieczeństwo międzynarodowe w XXI wieku, red. R. Zięba, Warszawa 2018.

Kuźniar R., Balcerowicz B. i inni (red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe, Warszawa 2012.

Wiśniewski J., Żodź-Kuźnia K., Mocarstwa współczesnego świata. Problem przywództwa światowego, Poznań 2008.

Literatura uzupełniająca

Bagan-Włodkowska A., Legucka A., Bryc A. (red.), Bezpieczeństwo obszaru poradzieckiego księga poświęcona pamięci profesora Kazimierza Malaka, Warszawa 2011.

Bryc A., Izrael 2020: skazany na potęgę?, Warszawa 2014.

Bryc A., Rosja w XXI wieku: gracz światowy czy koniec gry?, Warszawa 2009.

Cabestan J-P., Polityka zagraniczna Chin: między integralnością a dążeniem do mocarstwowości, Warszawa 2013.

Cziomer E., Polityka Zagraniczna Niemiec w dobie nowych wyzwań globalizacji, bezpieczeństwa międzynarodowego oraz integracji europejskiej po 2005 roku, Warszawa 2010.

Fiedler R., Iran a reżim nieproliferacji broni jądrowej: dylematy i wyzwania, Poznań 2013.

Gawrycki F. M. (red.), Brazylia jako mocarstwo wschodzące, Warszawa 2013.

Kuszewska A., Indie i Pakistan w stosunkach międzynarodowych. Konflikty, strategie, bezpieczeństwo, Warszawa 2013.

Kuźniar R., Pozimnowojenne dwudziestolecie 1989-2010. Stosunki międzynarodowe na przełomie XX i XXI wieku, Warszawa 2011.

Lakomy M., Główne cele i kierunki polityki zagranicznej Francji w okresie pozimnowojennym, Katowice 2012.

Levitt M., Hamas : polityka, dobroczynność i terroryzm w służbie dżihadu, Kraków 2008.

Lipold P., Zagrożenie terroryzmem nuklearnym w polityce zagranicznej Iranu i Korei Północnej. Studium przypadków, Warszawa 2012.

Marszałek-Kawa J. (red.), Azjatyckie strategie bezpieczeństwa u progu XXI wieku, Toruń, 2014.

Marszałek-Kawa J. (red.), Bezpieczeństwo współczesnej Azji, Toruń 2015.

Raś M., Bieleń S. (red.), Polityka zagraniczna Rosji, Warszawa 2008.

Roczniki Strategiczne, Wydawnictwo SCHOLAR.

Skonieczka K., Marszałek-Kawa J. (red.), Współczesna Japonia – dylematy i wyzwania, Toruń 2014.

Skulski P., Skulska B. (red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe w regionie Azji i Pacyfiku, Wrocław 2010.

Wardęga J. (red.), Współczesne Chiny w kontekście stosunków międzynarodowych, Kraków 2013.

Waśko-Owsiejczuk E., Polityka bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych Ameryki w latach 2001-2009, Avalon 2014.

Wawrzusiszyn A., Bezpieczeństwo, strategia, system: teoria i praktyka w zarysie, Warszawa 2015.

Zając J. (red.), Polityka zagraniczna USA po zimnej wojnie, Toruń 2005.

Zdulski K., Czulda R., Bania R. (red.), Wyzwania dla bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie i Północnej Afryce, Łódź 2015.

Czasopisma: „Stosunki Międzynarodowe – International Relations”, „Bezpieczeństwo Narodowe”, „Przegląd Zachodni”, „Sprawy Międzynarodowe”, „Rocznik Integracji Europejskiej”, "Studia Politicae Universitatis Silesiensis", „Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego”, „Przegląd Strategiczny”.

Zakres tematów:

1. Zajęcia organizacyjne.

2. Uwarunkowania bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego po 1989 roku.

3. Strategia bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego Stanów Zjednoczonych, cz. 1.

4. Strategia bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego Stanów Zjednoczonych, cz. 2.

5. Strategia bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego Rosji, cz. 1.

6. Strategia bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego Rosji, cz. 2.

7. Strategia bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego Niemiec.

8. Strategia bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego Francji.

9. Strategia bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego Wielkiej Brytanii.

10. Strategia bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego Iranu.

11. Strategia bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego Izraela.

12. Strategia bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego Chin.

13. Strategia bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego Japonii.

14. Strategie bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego Indii i Pakistanu.

15. Kolokwium zaliczeniowe. 

Metody dydaktyczne:

W semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 zajęcia odbywają się w trybie zdalnym, w formie synchronicznych spotkań za pośrednictwem platformy MS Teams.

metody prowadzenia zajęć

Zajęcia prowadzone są z użyciem następujących metod:

- dyskusja moderowana,

- opis wyjaśniający,

- dyskusja piramidowa,

- dyskusja dydaktyczna,

- dyskusja okrągłego stołu,

- metoda „burzy mózgów”

- aranżowanie debat,

- analizowanie i rozwiązywanie problemów praktycznych i teoretycznych.

liczba godzin dydaktycznych (kontaktowych) 30

liczba godzin pracy własnej studenta 60

opis pracy własnej studenta

Praca własna studenta obejmuje:

- zapoznanie się z literaturą przedmiotu,

- zapoznanie się i zdanie lektur obowiązkowych,

- przygotowywanie wystąpień ustnych,

- przygotowania do sprawdzianów i kolokwium zaliczeniowego

Metody i kryteria oceniania:

Pisemne sprawdziany wiedzy

wymagania merytoryczne

1. Przyswojenie podstawowej wiedzy z tematów podejmowanych w ramach jednostek kontaktowych.

2. Przyswojenie podstawowej wiedzy z wyszczególnionej literatury obowiązkowej.

3. Student posiada wiedzę z zakresu strategii bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego mocarstw.

kryteria oceny

Akcent w ramach pisemnych sprawdzianów wiedzy zostanie położony na wiedzę z zakresu strategii bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego mocarstw.

Maksymalna liczba punktów w ramach sprawdzianu: 10.

5 pytań otwartych – maksymalnie 2 punkty za pytanie.

Kryteria oceny:

 Bardzo dobry – 10,

 Dobry+ – 9,

 Dobry – 8,

 Dostateczny+ – 7,

 Dostateczny – 6,

 Niedostateczny – 5 i mniej punktów.

W uzasadnionych przypadkach prowadzący może przyjąć inną formę pisemnych sprawdzianów wiedzy.

przebieg procesu weryfikacji

Sprawdzian przeprowadzany w formie pisemnej. Zawiera pięć pytań opisowych. W związku z tym prowadzący nie wyznacza minimalnej objętości pracy.

Czas trwania: 20 minut. Czas sprawdzianu liczony jest od momentu podania wszystkich pytań. Sprawdzian przeprowadzany jest fakultatywnie przez prowadzącego w trakcie jednostek kontaktowych.

Kolokwium zaliczeniowe

wymagania merytoryczne

1. Przyswojenie podstawowej wiedzy z tematów podejmowanych w ramach jednostek kontaktowych.

2. Przyswojenie podstawowej wiedzy z wyszczególnionej literatury obowiązkowej.

3. Student posiada wiedzę z zakresu strategii bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego mocarstw.

kryteria oceny

Akcent w ramach kolokwium zaliczeniowego zostanie położony na wiedzę z zakresu strategii bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego mocarstw.

Maksymalna liczba punktów w ramach sprawdzianu: 40.

Kolokwium zawiera 40 pytań zamkniętych (testowych).

Kryteria oceny:

 Bardzo dobry – 40-37,

 Dobry+ – 36-33,

 Dobry – 32-29,

 Dostateczny+ – 28-25,

 Dostateczny – 24-21,

 Niedostateczny – 20 i mniej punktów.

W uzasadnionych przypadkach prowadzący może przyjąć inną formę kolokwium zaliczeniowego. Wymagania merytoryczne oraz kryteria oceny zostaną wówczas podane po konsultacji między prowadzącym i studentami.

przebieg procesu weryfikacji

Kolokwium przeprowadzone w formie pisemnej. Zawiera 40 pytań zamkniętych (testowych).

Czas trwania: 40 minut. Czas kolokwium liczony jest od momentu rozdania wszystkich testów. Kolokwium odbywa się jednokrotnie w trakcie semestru.

Dyskusja moderowana

wymagania merytoryczne

1. Przyswojenie podstawowej wiedzy z tematów podejmowanych w ramach jednostek kontaktowych.

2. Przyswojenie podstawowej wiedzy z wyszczególnionej literatury obowiązkowej.

3. Student posiada wiedzę z zakresu strategii bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego mocarstw.

kryteria oceny

W ramach dyskusji moderowanej nacisk zostanie położony na wykształcenie u studenta wskazanych w opisie modułu umiejętności oraz kompetencji społecznych.

Aktywność:

 12 zajęć i więcej – ocena bardzo dobra,

 11-10 zajęć – dobra plus,

 9-8 zajęć – dobra,

 7-6 zajęć – dostateczna plus,

 5-4 zajęcia – dostateczna,

 3-1 zajęć – niedostateczna.

przebieg procesu weryfikacji

Na każdych zajęciach (z wyjątkiem zajęć przewidzianych na kolokwium) będzie wykorzystana metoda dyskusji moderowanej, w trakcie której student będzie miał możliwość zabrania głosu.

Na ostateczną ocenę z dyskusji moderowanej wpływa aktywność studenta na poszczególnych zajęciach w czasie całej realizacji modułu.

Nacisk w trakcie zajęć zostanie położony na wykształcenie u studentów pożądanych umiejętności i kompetencji społecznych, wskazanych w opisie modułu.

Uwagi:

4 semestr bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe stacjonarne I stopnia

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)