Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony UE [05-BM-N1-WPBO14] semestr letni 2020/2021
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony UE [05-BM-N1-WPBO14]
Zajęcia: semestr letni 2020/2021 [2020/2021L] (zakończony)
Ćwiczenia [C], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
wielokrotnie, sobota (niestandardowa częstotliwość), 15:00 - 16:30
sala Zajęcia zdalne
Zdalny jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 32
Limit miejsc: 35
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Firat Barcadurmus, Monika Szynol
Literatura:

Literatura obowiązkowa

Bądźmirowska-Masłowska K., Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Unii Europejskiej: aspekty prawne i polityczne, Warszawa 2013.

Ciupiński A., Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony Unii Europejskiej. Geneza – rozwój – funkcjonowanie, Warszawa 2013.

Kuźniar R., Wzlot i upadek Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony, „Bezpieczeństwo Narodowe” 2014, nr 4.

Miszczak K., Polska a Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony Unii Europejskiej, „Studia Polityczne” 2014, nr 3.

Miszczak K., Przyszłość polityki bezpieczeństwa i obrony Unii Europejskiej, „Krakowskie Studia Międzynarodowe” 2017, nr 1.

Stolarczyk M., Ewolucja stanowiska Polski wobec Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony Unii Europejskiej, „Studia Politicae Universitatis Silesiensis” 2015, t. 13.

Wojnicz L., Integracja państw Unii Europejskiej w ramach Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony w świetle Brexitu, „Rocznik Integracji Europejskiej” 2018, nr 12.

Zięba R., Polska we Wspólnej Polityce Bezpieczeństwa i Obrony Unii Europejskiej, „Polityka i Społeczeństwo” 2012, nr 10.

Zięba R., Przyczyny stagnacji i szanse ożywienia polityki obronnej Unii Europejskiej w kontekście stosunków transatlantyckich, „Krakowskie Studia Międzynarodowe” 2014, nr 4.

Zięba R., Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej, Warszawa 2007.

Literatura uzupełniająca

Barcik J., Europejska polityka bezpieczeństwa i obrony: aspekty prawne i polityczne, Katowice 2008.

Bezpieczeństwo międzynarodowe, red. R. Kuźniar, B. Balcerowicz et al., Warszawa 2012.

Grzeszczak R., Globalna rola Europy oraz Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa – od słów do rzeczywistości, Warszawa 2013.

Instytucjonalizacja wielostronnej współpracy międzynarodowej w Europie, red. S. Parzymies, R. Zięba, Warszawa 2004.

Przybylska-Maszner B., Operacje w obszarze Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony – uwarunkowania i perspektywy rozwoju, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” 2009, nr 1-2.

Słomczyńska I., Europejska Polityka Bezpieczeństwa i Obrony. Uwarunkowania – struktury – funkcjonowanie, Lublin 2007.

Szałek B.Z., Wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony w UE oraz Brexit w świetle prakseologii, „Acta Politica Polonica” 2018, nr 3.

Tereszkiewicz F., Proces instytucjonalizacji wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Unii Europejskiej, Toruń 2013.

Węc J.J., Reforma Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony Unii Europejskiej w latach 2016-2017, „Politeja” 2018, nr 3.

Wrzosek M., Współczesne zagrożenia w obszarze bezpieczeństwa europejskiego, Warszawa 2013.

Zięba R., Europejska polityka bezpieczeństwa i obrony, Warszawa 2005.

Zięba R., Unia Europejska jako aktor stosunków międzynarodowych, Warszawa 2003.

Zakres tematów:

1. Zajęcia organizacyjne

2. Bezpieczeństwo i obronność w historii procesu integracji europejskiej

3. Geneza Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony UE

4. Polska wobec Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony UE. Przyszłość Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony UE

5. Kolokwium zaliczeniowe

Metody dydaktyczne:

W semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 zajęcia odbywają się w trybie zdalnym, w formie synchronicznych spotkań za pośrednictwem platformy MS Teams.

metody prowadzenia zajęć

Zajęcia prowadzone są z użyciem następujących metod:

- dyskusja moderowana,

- opis wyjaśniający,

- dyskusja piramidowa,

- dyskusja dydaktyczna,

- dyskusja okrągłego stołu,

- metoda „burzy mózgów”

- aranżowanie debat,

- analizowanie i rozwiązywanie problemów praktycznych i teoretycznych.

liczba godzin dydaktycznych (kontaktowych) 10

liczba godzin pracy własnej studenta 50

opis pracy własnej studenta

Praca własna studenta obejmuje:

- zapoznanie się z literaturą przedmiotu,

- zapoznanie się i zdanie lektur obowiązkowych,

- przygotowywanie wystąpień ustnych,

- przygotowania do sprawdzianów i kolokwium zaliczeniowego.

Metody i kryteria oceniania:

Pisemne sprawdziany wiedzy

wymagania merytoryczne

1. Przyswojenie podstawowej wiedzy z tematów podejmowanych w ramach jednostek kontaktowych.

2. Przyswojenie podstawowej wiedzy z wyszczególnionej literatury obowiązkowej.

3. Student posiada wiedzę na temat Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony UE.

kryteria oceny

Akcent w ramach pisemnych sprawdzianów wiedzy zostanie położony na wiedzę na temat Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony UE.

Maksymalna liczba punktów w ramach sprawdzianu: 10.

5 pytań otwartych – maksymalnie 2 punkty za pytanie.

Kryteria oceny:

 Bardzo dobry – 10,

 Dobry+ – 9,

 Dobry – 8,

 Dostateczny+ – 7,

 Dostateczny – 6,

 Niedostateczny – 5 i mniej punktów.

W uzasadnionych przypadkach wykładowca może przyjąć inną formę pisemnych sprawdzianów wiedzy.

przebieg procesu weryfikacji

Sprawdzian przeprowadzany w formie pisemnej. Zawiera pięć pytań opisowych. W związku z tym prowadzący nie wyznacza minimalnej objętości pracy.

Czas trwania: 20 minut. Czas sprawdzianu liczony jest od momentu podania wszystkich pytań. Sprawdzian przeprowadzany jest fakultatywnie przez prowadzącego w trakcie jednostek kontaktowych.

Kolokwium zaliczeniowe

wymagania merytoryczne

1. Przyswojenie podstawowej wiedzy z tematów podejmowanych w ramach jednostek kontaktowych.

2. Przyswojenie podstawowej wiedzy z wyszczególnionej literatury obowiązkowej.

3. Student posiada wiedzę na temat Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony UE.

kryteria oceny

Akcent w ramach kolokwium zaliczeniowego zostanie położony na wiedzę na temat Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony UE.

Maksymalna liczba punktów w ramach sprawdzianu: 20.

Kolokwium zawiera 20 pytań zamkniętych (testowych).

Kryteria oceny:

 Bardzo dobry – 20-19,

 Dobry+ – 18-17,

 Dobry – 16-15,

 Dostateczny+ – 14-13,

 Dostateczny – 12-11,

 Niedostateczny – 10 i mniej punktów.

W uzasadnionych przypadkach wykładowca może przyjąć inną formę kolokwium zaliczeniowego. Wymagania merytoryczne oraz kryteria oceny zostaną wówczas podane po konsultacji między prowadzącym i studentami.

przebieg procesu weryfikacji

Kolokwium przeprowadzone w formie pisemnej. Zawiera 20 pytań zamkniętych (testowych).

Czas trwania: 25 minut. Czas kolokwium liczony jest od momentu rozdania wszystkich testów. Kolokwium odbywa się jednokrotnie w trakcie semestru.

Dyskusja moderowana

wymagania merytoryczne

1. Student jest przygotowany do aktywnego i merytorycznego uczestniczenia w prowadzonej dyskusji.

2. Student posiada oraz potrafi zaprezentować wymaganą treścią zajęć wiedzę.

3. Student potrafi dokonywać pogłębionej analizy omawianych zjawisk i procesów, podawać argumenty na poparcie stawianych tez, łączyć ze sobą fakty oraz samodzielnie wyciągać wnioski.

kryteria oceny

W ramach dyskusji moderowanej nacisk zostanie położony na wykształcenie u studenta wskazanych w opisie modułu umiejętności oraz kompetencji społecznych.

Aktywność:

 5 zajęć – ocena bardzo dobra,

 4 zajęcia – dobra plus,

 3 zajęcia – dobra,

 2 zajęcia – dostateczna plus,

 1 zajęcia – dostateczna,

 0 zajęć – niedostateczna.

przebieg procesu weryfikacji

Na każdych zajęciach (z wyjątkiem zajęć przewidzianych na kolokwium) będzie wykorzystana metoda dyskusji moderowanej, w trakcie której student będzie miał możliwość zabrania głosu.

Na ostateczną ocenę z dyskusji moderowanej wpływa aktywność studenta na poszczególnych zajęciach w czasie całej realizacji modułu.

Nacisk w trakcie zajęć zostanie położony na wykształcenie u studentów pożądanych umiejętności i kompetencji społecznych, wskazanych w opisie modułu.

Uwagi:

6 semestr bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe niestacjonarne I stopnia

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)