Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Organizacje międzynarodowe [W3-PO-WS-S2-OM20] semestr letni 2020/2021
Ćwiczenia, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Organizacje międzynarodowe [W3-PO-WS-S2-OM20]
Zajęcia: semestr letni 2020/2021 [2020/2021L] (zakończony)
Ćwiczenia [C], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
co drugi piątek (parzyste), 9:45 - 11:15
sala Zajęcia zdalne
Zdalny jaki jest adres?
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 12
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Monika Szynol
Literatura:

Literatura obowiązkowa

Cziomer E., Zyblikiewicz L.W., Zarys współczesnych stosunków międzynarodowych, Warszawa 2004.

Kuźniak B., Marcinko M., Ingelevic-Citak M., Organizacje międzynarodowe, Warszawa 2017.

Latoszek E., Proczek M., Organizacje międzynarodowe we współczesnym świecie, Warszawa 2006.

Menkes J., Wasilkowski A., Organizacje międzynarodowe. Prawo instytucjonalne, Warszawa 2017.

Organizacje międzynarodowe w działaniu, red. A. Florczak, A. Lisowska, Wrocław 2014.

Organizacje międzynarodowe w stosunkach międzynarodowych. Istota – mechanizmy działania – zasięg, red. T. Łoś-Nowak, Wrocław 2009.

Organizacje międzynarodowe wobec politycznych i społecznych problemów świata, red. W. Gizicki, Toruń 2012.

Literatura uzupełniająca

Ameryka Łacińska we współczesnym świecie, red. M.F. Gawrycki, Warszawa 2006.

Chrabonszczewska E., Międzynarodowe organizacje finansowe, Warszawa 2005.

Czernichowski K., Integracja afrykańska: uwarunkowania, formy współpracy, instytucje, Warszawa 2010.

Fijałkowski Ł., Regionalny wymiar bezpieczeństwa w Azji Południowo-Wschodniej, Wrocław 2010.

Kubiak K., Interesy i spory państw w Arktyce w pierwszych dekadach XXI wieku, Warszawa 2012.

Kukułka J., Historia współczesna stosunków międzynarodowych 1945-2000, z kalendarium 2001-2006, Warszawa 2007.

Organizacja Narodów Zjednoczonych. Bilans i perspektywy, red. J. Symonides, Warszawa 2006.

Organizacje i ugrupowania międzynarodowe wobec wyzwań XXI wieku: multilateralna współpraca państw w świecie postzimnowojennym, red. I. Wróbel, Wrocław 2006.

Parzymies S., Stosunki międzynarodowe w Europie 1945-2019, Warszawa 2019.

Oficjalne strony internetowe wybranych organizacji międzynarodowych.

Zakres tematów:

1. Organizacje międzynarodowe jako podmiot stosunków międzynarodowych.

2. ONZ – geneza, cele, członkowie, struktura wewnętrzna, obszary i przejawy aktywności.

3. NATO i Szanghajska Organizacja Współpracy – geneza, cele, członkowie, struktura wewnętrzna, obszary i przejawy aktywności.

4. Globalne organizacje gospodarczo-finansowe (WTO, MFW, Bank Światowy, G8, G20) – geneza, cele, członkowie, struktura wewnętrzna, obszary i przejawy aktywności.

5. Organizacje międzynarodowe w Ameryce Południowej, Afryce i Rada Arktyczna – geneza, cele, członkowie, struktura wewnętrzna, obszary i przejawy aktywności.

6. Organizacje międzynarodowe na Bliskim i Dalekim Wschodnie – geneza, cele, członkowie, struktura wewnętrzna, obszary i przejawy aktywności.

7. Wybrane międzynarodowe organizacje pozarządowe – geneza, cele, członkowie, struktura wewnętrzna, obszary i przejawy aktywności.

Metody dydaktyczne:

W semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 zajęcia odbywają się w trybie zdalnym, w formie synchronicznych spotkań za pośrednictwem platformy MS Teams.

metody prowadzenia zajęć

Zajęcia prowadzone będę z użyciem różnorodnych metod dydaktycznych, z których najczęściej stosowane będą następujące:

- dyskusja moderowana,

- opis wyjaśniający,

- dyskusja piramidowa,

- dyskusja dydaktyczna,

- dyskusja okrągłego stołu,

- metoda „burzy mózgów”,

- aranżowanie debat,

- analizowanie i rozwiązywanie problemów praktycznych i teoretycznych.

liczba godzin dydaktycznych (kontaktowych) 15

liczba godzin pracy własnej studenta 45

opis pracy własnej studenta

Praca własna studenta obejmuje:

- zapoznanie się z obowiązkową literaturą przedmiotu i materiałami źródłowymi,

- regularne zapoznanie się z tematyką poruszaną na ćwiczeniach,

- przygotowanie wystąpień ustnych.

Metody i kryteria oceniania:

Pisemne sprawdziany wiedzy

wymagania merytoryczne

1. Przyswojenie podstawowej wiedzy z tematów podejmowanych w ramach jednostek kontaktowych.

2. Przyswojenie podstawowej wiedzy z wyszczególnionej literatury obowiązkowej.

3. Student posiada wiedzę na temat organizacji międzynarodowych.

kryteria oceny

Akcent w ramach pisemnych sprawdzianów wiedzy zostanie położony na wiedzę na temat organizacji międzynarodowych.

Maksymalna liczba punktów w ramach sprawdzianu: 10.

5 pytań otwartych – maksymalnie 2 punkty za pytanie.

Kryteria oceny:

 Bardzo dobry – 10,

 Dobry+ – 9,

 Dobry – 8,

 Dostateczny+ – 7,

 Dostateczny – 6,

 Niedostateczny – 5 i mniej punktów.

W uzasadnionych przypadkach prowadzący może przyjąć inną formę pisemnych sprawdzianów wiedzy.

przebieg procesu weryfikacji

Sprawdzian przeprowadzany w formie pisemnej. Zawiera pięć pytań opisowych. W związku z tym prowadzący nie wyznacza minimalnej objętości pracy.

Czas trwania: 30 minut. Czas sprawdzianu liczony jest od momentu podania wszystkich pytań. Sprawdzian przeprowadzany jest fakultatywnie przez prowadzącego w trakcie jednostek kontaktowych.

Kolokwium zaliczeniowe

wymagania merytoryczne

1. Przyswojenie podstawowej wiedzy z tematów podejmowanych w ramach jednostek kontaktowych.

2. Przyswojenie podstawowej wiedzy z wyszczególnionej literatury obowiązkowej.

3. Student posiada wiedzę na temat organizacji międzynarodowych.

kryteria oceny

Akcent w ramach kolokwium zaliczeniowego zostanie położony na wiedzę na temat organizacji międzynarodowych.

Maksymalna liczba punktów w ramach sprawdzianu: 20.

Kolokwium zawiera 20 pytań testowych.

Kryteria oceny:

 Bardzo dobry – 20-19,

 Dobry+ – 18-17,

 Dobry – 16-15,

 Dostateczny+ – 14-13,

 Dostateczny – 12-11,

 Niedostateczny – 10 i mniej punktów.

W uzasadnionych przypadkach prowadzący może przyjąć inną formę kolokwium zaliczeniowego. Wymagania merytoryczne oraz kryteria oceny zostaną wówczas podane po konsultacji między prowadzącym i studentami.

przebieg procesu weryfikacji

Kolokwium przeprowadzone w formie pisemnej. Zawiera 20 pytań testowych.

Czas trwania: 25 minut. Czas kolokwium liczony jest od momentu podania wszystkich pytań. Kolokwium odbywa się jednokrotnie w trakcie semestru.

Dyskusja moderowana

wymagania merytoryczne

1. Przyswojenie podstawowej wiedzy z tematów podejmowanych w ramach jednostek kontaktowych.

2. Przyswojenie podstawowej wiedzy z wyszczególnionej literatury obowiązkowej.

3. Student posiada wiedzę na temat organizacji międzynarodowych.

kryteria oceny

W ramach dyskusji moderowanej nacisk zostanie położony na wykształcenie u studenta wskazanych w opisie modułu umiejętności oraz kompetencji społecznych.

Aktywność:

 7 zajęć – ocena bardzo dobra,

 6 zajęć – dobra plus,

 5 zajęć – dobra,

 3-4 zajęcia – dostateczna plus,

 2 zajęcia – dostateczna,

 0-1 zajęcia – niedostateczna.

przebieg procesu weryfikacji

Na każdych zajęciach będzie wykorzystana metoda dyskusji moderowanej, w trakcie której student będzie miał możliwość zabrania głosu.

Na ostateczną ocenę z dyskusji moderowanej wpływa aktywność studenta na poszczególnych zajęciach w czasie całej realizacji modułu.

Nacisk w trakcie zajęć zostanie położony na wykształcenie u studentów pożądanych umiejętności i kompetencji społecznych, wskazanych w opisie modułu.

Uwagi:

2 sem. politologii spec. współczesne stosunki międzynarodowe stacjonarne II stopnia

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)