Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodyka edukacji wczesnoszkolnej [W6-PE-WIP-S2-1MEW] semestr zimowy 2020/2021
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Metodyka edukacji wczesnoszkolnej [W6-PE-WIP-S2-1MEW]
Zajęcia: semestr zimowy 2020/2021 [2020/2021Z] (zakończony)
Ćwiczenia [C], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
co drugi poniedziałek (parzyste), 15:30 - 17:00
sala Zajęcia zdalne
Zdalny jaki jest adres?
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 30
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Sylwia Ryszawy
Literatura:

Adamek I., Bałachowicz J. (red.): Kompetencje kreatywne nauczyciela wczesnej edukacji dziecka. Kraków 2013.

Adamek I.: Pedagogika wczesnoszkolna. Kluczowe problemy. Kraków 2016.

Adamek I.: Podstawy edukacji wczesnoszkolnej. Kraków 1997.

Adamek I.: Wczesna edukacja dziecka wobec wyzwań współczesności. Kraków 2011.

Bałachowicz J., Kowalska A. (red.): Wczesna edukacja dziecka. Stan obecny – pespektywy, potrzeby. Warszawa 2006.

Bałachowicz J.: Style działań edukacyjnych nauczycieli klas początkowych. Między uprzedmiotowieniem a podmiotowością. Warszawa 2009.

Bereźnicki F.: Dydaktyka kształcenia ogólnego. Kraków 2001.

Denek K.: O nowy kształt edukacji. Toruń 1998.

Duraj-Nowakowa K., Integrowanie edukacji wczesnoszkolnej. Modernizacja teorii i praktyki. Kraków 1998.

Dymara B.: Dziecko w świecie edukacji. Podstawy uczenia się kompleksowego – nowe kształty i wymiary edukacji. Kraków 2009.

Jaroni E.: Dylematy integrowanej edukacji wczesnoszkolnej. Kraków 2008.

Jarosz E., Wysocka E.: Obszary, metody i środki diagnozy w pracy nauczyciela wobec wymagań współczesności. Cz. 1. Podstawowe zagadnienia, problemy i treści diagnozy szkolnej (próba systematyzacji), [w:] K. Denek, T. Koszczyc, M. Lewandowski (red.), Edukacja jutra. X Tatrzańskie Seminarium Naukowe. Wrocław 2004.

Klus-Stańska D, Szczepska-Pustkowska M. (red.), Pedagogika wczesnoszkolna - dyskursy, problemy, rozwiązania. Warszawa 2009.

Klus-Stańska D., Bronk D., Malenda A. (red.): Pedagogika wczesnej edukacji. Dyskursy, problemy, otwarcia. Warszawa 2011.

Klus-Stańska D., Dyskursy pedagogiki wczesnoszkolnej, [w:] D. Klus-Stańska, M. Szczepska-Pustkowska (red.), Pedagogika wczesnoszkolna – dyskursy, problemy, rozwiązania. Warszawa 2009.

Klus-Stańska D., Nowicka M.: Sensy i bezsensy edukacji wczesnoszkolnej. Warszawa 2004.

Klus-Stańska D., Suświłło M. (red.): Dylematy wczesnej edukacji. Olsztyn: 1998.

Klus-Stańska D., Sztan E., Bronk D.: Wczesna edukacja. Między schematem a poszukiwaniem nowych ujęć teoretyczno-badawczych. Gdańsk 2006.

Klus-Stańska D.: W stronę dydaktyki interakcyjnej. W: Nauczyciel i uczeń w przestrzeniach szkoły. Szkice z teorii i praktyki kształcenia. Red. M. Nowicka, Olsztyn 2002.

Kojs W., Działanie jako kategoria dydaktyczna. Katowice 1994.

Krauze-Sikorska H., Klichowski M., Kuszak K. (red.): Świat małego dziecka. T. II. Poznań 2013.

Michalak R., Aktywizowanie ucznia w edukacji wczesnoszkolnej. 2004.

Michalak R., Misiorna E.: Konteksty gotowości szkolnej. Z. 1. Warszawa 2006.

Moroz H. (red.), (2001), Edukacja zintegrowana we współczesnej szkole. Impuls, Kraków.

Oelszlaeger B.: Jak uczyć uczenia się? Środki i metody kształcenia samokontroli i samooceny w edukacji wczesnoszkolnej. Kraków 2007.

Oelszlaeger-Kosturek B.: Nauczyciel i uczeń. Teoria i praktyka odbioru oraz transmisji informacji w edukacji wczesnoszkolnej. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2018.

Oelszlaeger-Kosturek B.: Studia o aktywnym uczeniu się dzieci. Wybrane problemy edukacji wczesnoszkolnej. Materiały dla studentów i nauczycieli. Katowice 2013.

Oelszlaeger-Kosturek B.: Wybrane problemy edukacji wczesnoszkolnej w kontekście treści podręczników szkolnych. W: B. Kasáčová, S. Kariková, B. Oelszlaeger-Kosturek et al., Nauczyciel. Teoretyczno-empiryczne konteksty edukacji wczesnoszkolnej. Cieszyn 2015.

Rostańska E.: Dziecko i dorosły w rozmowie. Katowice 2010.

Rozporządzenie MEN z dnia 1 marca 2017 r., poz. 481 w sprawie dopuszczenia podręczników i programów do użytku szkolnego.

Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017, poz. 356 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej

Seria Nauczyciele-Nauczycielom pod redakcja B. Dymary, w śród wielu publikacji np. „Dziecko w świecie marzeń”, „Dziecko w świecie muzyki”, „Dziecko w świecie sztuki” itd.

Skibska J. (red.): Diagnoza interdyscyplinarna. Wybrane problemy. Kraków 2017.

Sowińska H., Michalak R. (red.), Edukacja elementarna jako strategia zmian rozwojowych dziecka. Kraków 2004.

Szadzińska E.: Umiejętności dydaktyczne nauczycieli klas I-III (na przykładzie realizacji ćwiczeń syntaktycznych). Katowice 2001.

Szuścik U., Oelszlaeger-Kosturek B. (red.): Dziecko w świecie innowacyjnej edukacji, współdziałania i wartości. Katowice 2014.

Więckowski R., Pedagogika wczesnoszkolna. Warszawa 1995.

Wilgocka-Okoń B., Gotowość szkolna dzieci sześcioletnich. Warszawa 2003.

Włoch S., Włoch A., Diagnoza całościowa w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Warszawa 2009.

Publikacje z serii:

Dziecko w świecie…, pod. Red. B. Dymary (i in.)

Edukacja małego dziecka…, pod red. U. Szuścik, E. Ogrodzkiej-Mazur (i in.)

Podręczniki dla klas I-III

Programy edukacyjne dla klas I-III

Lektury szkolne dla klas I-III

Czasopisma pedagogiczne, np. „Kwartalnik Edukacyjny”, „Konteksty Pedagogiczne”

Zakres tematów:

• Struktura podręczników szkolnych. Funkcje podręczników.

• Dziecko jako uczeń w klasach I-III. Analiza materiałów z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Praca z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny. Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia. Praca nauczyciela współorganizującego kształcenie.

• Planowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej. Cele, metody, formy, środki dydaktyczne. Analiza scenariuszy zajęć. Przerwa śródlekcyjna

• Organizacja pracy nauczyciela w kontekście pracy dydaktycznej i wychowawczej w klasach I-III. Metody aktywizujące, ciekawe/innowacyjne metody pracy z dzieckiem. Tworzenie kart pracy.

• Prezentacje multimedialne. Krytyczna analiza scenariuszy zajęć

Metody dydaktyczne:

Metody asymilacji wiedzy, metody samodzielnego dochodzenia do wiedzy, metody praktyczne

Metody i kryteria oceniania:

1. Praca pisemna (3-6 stron) na temat:

"Edukacja zdalna – szanse i zagrożenia dla nauczycieli i uczniów klas młodszych"

lub

"Indywidualizacja i zróżnicowanie w pracy z dziećmi jako paradygmaty współczesnych koncepcji edukacji. Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych"

Wymagania edytorskie: wykorzystanie literatury, przypisy, bibliografia, interlinia 1.5, tekst wyjustowany

2. Prezentacja multimedialna.

Czas trwania prezentacji – 10min

Charakterystyka wybranej jednostki metodycznej – przedstawienie wybranego scenariusza zajęć (45min) do edukacji zintegrowanej. Dokonanie krytycznej analizy scenariusza - zwrócenie uwagi na sformułowane cele, wybrane metody, zalecane formy pracy, czas trwania zajęć. Zalety i wady scenariusza.

Zaproponowanie zmian w wybranym scenariuszu

Uwagi:

1 rok st.stac.uzup.ZEWiWP

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)