Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Propedeutyka psychologii sądowej [W3-PS-SM-PROSĄD] semestr letni 2020/2021
Ćwiczenia, grupa nr 4

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Propedeutyka psychologii sądowej [W3-PS-SM-PROSĄD]
Zajęcia: semestr letni 2020/2021 [2020/2021L] (zakończony)
Ćwiczenia [C], grupa nr 4 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 9:45 - 11:15
sala Zajęcia zdalne
Zdalny jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 23
Limit miejsc: 25
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Wiola Friedrich-Pyrak
Literatura:

Piotrowicz D. (2010). Negocjacje kryzysowe i policyjne. Warszawa

Gradoń, K. (2010). Zabójstwo wielokrotne. Warszawa: LEX

Majchrzyk, Z. (2008). Zabójczynie i zabójcy. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego.

Pasko – Porys, W. (2008). Przesłuchanie i wywiad. Warszawa: Oficyna Naukowa

Hołyst B. (2010). Kryminalistyka. Warszawa: LexisNexis

Gierowski J. (2002). Zabójcy i ich ofiary. Kraków: IES

Psychologiczne i interdyscyplinarne problemy w opiniodawstwie sądowym w sprawach cywilnych, red. J.M. Stanik, Wydawnictwo UŚ, Katowice, 2011.

Pawłowska R., Teoria i praktyka eksperymentu klinicznego w psychologii stosowanej, (w:) Wybrane techniki diagnostyczne w psychologii klinicznej (red.:) J.M. Stanik, Katowice, 1980,Wyd. UŚl, wyd. II

Stanik J.M., Kowalczyk B., Etyczne i warsztatowe uchybienia w psychologicznym opinio dawstwie sądowym, (w:) Psychologia. Badania i Aplikacje, (red.:) Z. Ratajczak, 1996, T.1. , Katowice, Wyd. UŚl.

J. M. Stanik, Współpraca psychiatryczno – psychologiczna w ekspertyzach sadowych, (w:) Problemy psychologiczno – psychiatryczne w procesie karnym, Katowice 1985, Wyd. UŚl.

T. Widła, Ocena dowodu z opinii biegłego, Katowice, 1992, Wyd. UŚl.

J.M. Stanik, Węzłowe problemy etyczno – zawodowe biegłego sądowego psychologa, (w:) Etyczno – zawodowe problemy biegłego sądowego psychologa i psychiatry w praktyce sądowej, (red.:) J.M. Stanik, Z. Majchrzyk, Katowice 1995, Wyd. Anima.

M. Ciosek, Psychologia sądowa i penitencjarna, Warszawa 2001, Wyd. Prawnicze.

Z. Marten, Wstęp do psychologii, Katowice 1990, Wyd. UŚl. (ss. 241 – 264)

Zakres tematów:

Zajęcia organizacyjne. Mity związane z psychologią i prawem.

Zajęcia wprowadzające. Przedmiot i zadania psychologii sądowej. Związki psychologii z prawem. Zadania psychologa sądowego. Specyfika diagnostyki sądowo - psychologicznej.

Stanik, J. M. (2011). Psychologia i prawo. Węzłowe problemy teoretyczne i aplikacyjne. Chowanna, (2 (37)), 13-98.

III. Etyka pracy psychologa sądowego. Etyczne i prawne uwarunkowania działalności.

Brzeziński, J., Chyrowicz, B., Poznaniak, W., & Toeplitz-Winiewska, M. (2008). Etyka zawodu psychologa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. (Obowiązki i dylematy etyczne psychologa sądowego (Wojciech Poznaniak)

Stanik, J. M. (2011). Psychologia i prawo. Węzłowe problemy teoretyczne i aplikacyjne. Chowanna, (2 (37)), 13-98.

PRACA W GRUPACH

IV. SPRAWY KARNE. Rozprawa sądowa i podmioty w niej uczestniczące. Definicje, zadania, role, obowiązki, prawa: oskarżony, podejrzany, skazany, obrońca, prokurator, oskarżyciel (publiczny, prywatny, posiłkowy), świadek, sąd, zeznania, wyjaśnienia, biegły (kto może zostać, wiadomości specjalne; rodzaje biegłych), protokolant, ławnik, nieletni, małoletni

Zadania ekspertalno- opiniodawcze w procesie karnym

kodeks karny

kodeks postępowania karnego

PRACA W GRUPACH

PRZYGOTOWANIE DO ROZPRAWY SĄDOWEJ

V. Rozprawa sądowa i podmioty w niej uczestniczące. 23.03

VI. Psycholog jako pracownik szpitali psychiatrycznych i oddziałów detencyjnych. Specyfika środków zabezpieczających.

Gierowski, J. K., & Paprzycki, L. K. (2013). Niepoczytalność i psychiatryczne środki zabezpieczające: zagadnienia prawno-materialne, procesowe, psychiatryczne i psychologiczne. Wydawnictwo CH Beck. (specyfika środków, źródła, konsekwencje, następstwa)

VII. Psychologia zeznań świadków i psychologia wyjaśnień oskarżonego

Wojciechowski, Bartosz W. (2016) Analiza i ocena zeznań świadków. Sopot: GWP. Wojciechowski Bartosz W. (2014) „Psychologiczna analiza treści zeznań“. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Psychologica, 18; 85–109.

VIII. Elementy psychologii resocjalizacyjnej.

Niewiadomska, I. (2007). Osobowościowe uwarunkowania skuteczności kary pozbawienia wolności. Wydawnictwo KUL. (Rola i zadania psychologa więziennego, środki resocjalizacyjno wychowawcze, resocjalizacja)

Ciosek, M. (2003). Psychologia sądowa i penitencjarna. Wydaw. Prawnicze LexisNexis.

IX. SPRAWY CYWILNE. Psycholog sądowy jako biegły w sprawach cywilnych

Stanik, J. M. (2011). Psychologiczne i interdyscyplinarne problemy w opiniodawstwie sądowym w sprawach cywilnych. Red. JM Stanik. Katowice.

X. Psycholog sądowy jako biegły w sprawach rodzinnych. Psycholog sądowy jako specjalista w Opiniodawczym Zespole Sądowych Specjalistów

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów

Stanik, J. M. (2011). Psychologiczne i interdyscyplinarne problemy w opiniodawstwie sądowym w sprawach cywilnych. Red. JM Stanik. Katowice.

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów.

XI. Psycholog jako biegły w sprawach z zakresu demoralizacji nieletnich i o czyny karalne nieletnich

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich

XII. Poradnik probanta badanego przez biegłego

Witkowski T., (2013), Zakazana psychologia. Tom II.

XIII. Psycholog w Służbach mundurowych: Siłach Zbrojnych RP i SW

Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie badań psychologicznych osób zgłaszających chęć pełnienia zawodowej służby wojskowej

ROZPORZąDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie wojskowych pracowni psychologicznych

DECYZJA Nr 444/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie profilaktyki psychologicznej w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

fragmenty filmu

XIV. KOLOKWIUM 1.06

XV. WPISY 8.06

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne: Dyskusja, praca w grupach, prezentacje multimedialne, analiza przypadków, demonstracja, symulacja rozprawy sądowej, zajęcia w terenie

Metody i kryteria oceniania:

Test wiedzy- Zbiorczy test wiedzy zawierający wielostopniowy modułowy system walidacji efektów kształcenia. Składają się na niego pytania zamknięte wielokrotnego wyboru; jednokrotnego wyboru, pytania otwarte. Elementy zakładające uzupełnianie wolnych pól a także zestaw pytań otwartych sprawdzający znajomość definicji. przeprowadzony w formie PISEMNEJ lub USTNEJ (1.06)

Samodzielna analiza przypadku- Rozwijanie umiejętności analizowania i diagnozowania konkretnych przypadków ofiary, sprawcy, oskarżonego, podejrzanego itp.

Esej lub prezentacja- Projekt zaliczający w formie prezentacji lub eseju będzie przygotowywany w kilkuosobowych grupach częściowo w ramach zajęć, częściowo w ramach pracy własnej studentów, co pozwoli 1. sprawdzić umiejętności przełożenia wiedzy teoretycznej na opracowanie praktycznej strategii postępowania diagnostycznego i/lub badawczego psychologa sądowego jak również 2. na ocenę kompetencji komunikacyjnych i interpersonalnych oraz wrażliwości etycznej i odpowiedzialności społecznej.

rygorowe na podstawie obecności (możliwe dwie nieobecności bez konsekwencji bez względu na przyczynę),

aktywność na zajęciach (co najmniej 5 krotne aktywne uczestnictwo w zajęciach poprzez zabranie głosu, wypowiedź na czacie, wykonania zadania zleconego w trakcie zajęć)

zamiana grup

Nieobecności: Dodatkowe nieobecności podlegają odrobieniu na dyżurach w terminie do dwóch tygodniu od dnia zaistnienia nieobecności. Po przekroczeniu terminu każda dodatkowa nieobecność skutkować będzie obniżeniem oceny końcowej o 0,5. Nieobecności można odrabiać w terminie do dnia ostatnich zajęć! (do 8.06!)

Kryteria oceny:

Zaliczenie z oceną na min. 51% możliwych do uzyskania punktów.

- 51-59% - ocena dostateczna (3,0);

- 60-69% - ocena dostateczna plus (3,5);

- 70-79% - ocena dobra (4,0);

- 80-89% - ocena dobra plus (4,5);

90-100% - ocena bardzo dobra (5,0)

Uwagi:

Uwagi: Studenci nie mają możliwości kopiowania, fotografowania i obróbki prezentowanych na zajęciach materiałów bez wyraźniej zgody prowadzącego. print screen zakazany

Podana literatura jest literaturą przykładową

kolejność omawianych treści może ulec zmianie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)