Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie I W2-S2BT19-2BT-09
semestr zimowy 2020/2021
Laboratorium, grupa nr 2

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Seminarium magisterskie I W2-S2BT19-2BT-09
Zajęcia semestr zimowy 2020/2021 (2020/2021Z) (zakończony)
Laboratorium (L), grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy wtorek, 8:00 - 9:30
sala zajęcia zdalne
Bankowa 9 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 10
Limit miejsc: 9
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Maria Augustyniak, Jacek Francikowski, Alina Kafel, Mirosław Nakonieczny, Elżbieta Szulińska, Monika Tarnawska, Grażyna Wilczek
Literatura:

Do prezentacji: oryginalne artykuły naukowe oraz prace przeglądowe dotyczące omawianych tematów, w tym obowiązkowo anglojęzyczne oraz bieżące doniesienia naukowe związane z tematem pracy magisterskiej.

Zakres tematów:

Podane niżej treści zajęć nie odpowiadają bezpośrednio jednostkom zajęciowym, których większość to prezentacje studentów na ustalone tematy, mieszczące się w niżej podanym zakresie a związane z prezentacją treści, które będą wykorzystane do pisania Wstępu i Materiałów i Metod pracy magisterskiej.

1. Zasady realizacji i oceniania seminarium w semestrze zimowym.

2. Doskonalenia pisania i edycji prac magisterskich oraz wykorzystania piśmiennictwa.

• Zasady i techniki pisania pracy magisterskiej

• Piśmiennictwo: wykorzystanie baz danych, sposoby cytowania.

3. Fizjologia zwierząt jako dziedzina ważna dla biotechnologii, patofizjologii i ekotoksykologii:

• WSTĘP i M&M: Fizjologiczne i behawioralne aspekty narażenia Daphnia magna na sztuczny ściek wzbogacony nanocząstkami - efekt czasu, stężenia oraz stanu fizyko-chemicznego materiału

• WSTĘP i M&M: Porównanie wybranych parametrów mikrobiomu przewodu pokarmowego pszczoły miodnej Apis mellifera pochodzących z obszaru zurbanizowanego oraz rolniczego.

• WSTĘP i M&M: Porównanie właściwości kutikuli u mutantów świerszcza domowego (Acheta domesticus) o zmienionej barwie oczu - yellow i white.

• WSTĘP i M&M: Zawartość substratów energetycznych i białka całkowitego u różnowiekowych larw ostatniego stadium larwalnego S. exigua z linii kadmowych

• WSTĘP i M&M: Stężenie kadmu w wybranych frakcjach komórkowych u różnowiekowych larw S. exigua z linii kadmowych

• WSTĘP i M&M: Wskaźniki odporności u Daphnia magna po ekspozycji na sztuczny ściek wzbogacony nanocząstkami - efekt czasu, stężenia oraz stanu fizyko-chemicznego materiału

• WSTĘP i M&M: Poziom wybranych białek osocza u szczurów w otyłości indukowanej dietą i/lub poddanych operacji metabolicznej (bariatrycznej).

• WSTĘP i M&M: Ocena wybranych właściwości strukturalnych sieci łownych pająka Steatoda grossa (Theridiidae) po pokarmowej ekspozycji na pokarm zanieczyszczony kadmem i miedzią.

• WSTĘP i M&M: Poziom stresu oksydacyjnego oraz stopnia uszkodzeń DNA u Daphnia magna po ekspozycji na sztuczny ściek wzbogacony nanocząstkami - efekt czasu, stężenia oraz stanu fizyko-chemicznego materiału

Metody dydaktyczne:

Seminarium: prezentacja i dyskusja nad referatem przedstawionym w języku polskim i/lub angielskim.

Konsultacje indywidualne: studenci zapoznają się z literaturą konieczną do przygotowania seminarium i przygotowują listę zagadnień, w tym wątpliwości, które mają być omówione z prowadzącym seminaria. Konsultacje (dyskusje, wyjaśnienia) odbywają się w trakcie godzin określonych przez każdego z pracowników

Praca własna:

każdy ze studentów przygotowuje obszerną prezentację przeglądową (30 min.) na podstawie samodzielnie zgromadzonego piśmiennictwa, dotyczącą tematu pracy magisterskiej, która obejmuje zagadnienia szeroko rozumianego styku fizjologii zwierząt i toksykologii z biotechnologią, farmakologią i medycyną oraz naukami o żywieniu, w zakresie zgodnym z profilem badawczym określonego Zespołu badawczego.

Dla przygotowania konieczne jest zapoznanie się z literaturą dotyczącą zleconego tematu, w tym oryginalnych artykułów naukowych (nie mniej niż 5 w języku angielskim), prac przeglądowych oraz podręczników.

Metody i kryteria oceniania:

Prezentacja:

ocenie podlega poprawność merytoryczna prezentacji oraz sposób jej przedstawienia, a także towarzyszący prezentacji konspekt.

Ocena bdb – zagadnienie zostało w pełni i w sposób wyczerpujący przedstawione, brak błędów merytorycznych w prezentacji, prezentacja w logicznych i zrozumiałym układzie, czas prezentacji zgodny z wymaganiami, ilustracje czytelne i poprawnie dobrane, odpowiedzi na pytania zadawane po prezentacji świadczą o znajomości omawianego tematu w zakresie wybiegającym poza samą prezentację i o bardzo dobrej znajomości prezentowanych pozycji literatury. Konspekt bezbłędny i rozesłany w terminie.

Ocena db – zagadnienie zostało omówione w znacznej części, bardzo nieliczne błędy merytoryczne w prezentacji, czas prezentacji zgodny z wymaganiami, ilustracje czytelne i poprawnie dobrane, odpowiedzi na pytania zadawane po prezentacji świadczą o znajomości omawianego tematu i prezentowanych pozycji literatury. Konspekt poprawny i rozesłany w terminie.

Ocena dst – zagadnienie zostało omówione pobieżnie, luki treściowe nie przekraczają jednak połowy wymaganego tematem zakresu prezentacji, dość liczne błędy merytoryczne w prezentacji, ale student potrafi skorygować je w trakcie dyskusji, czas prezentacji nieznacznie odbiega od wymagań, ilustracje w większości poprawnie dobrane, odpowiedzi na pytania zadawane po prezentacji świadczą o znajomości omawianego tematu i prezentowanych pozycji literatury poniżej przeciętnej. W konspekcie występują błędy, ale został rozesłany w terminie.

Ocena ndst – zagadnienie zostało przedstawione skrajnie pobieżnie (luki treściowe przekraczają 50% wymagań), liczne błędy merytoryczne w prezentacji, których student nie potrafi skorygować w trakcie dyskusji, czas prezentacji odbiega znacznie od wymagań, ilustracje nieczytelne lub źle dobrane, student nie potrafi odpowiedzieć na większość pytań zadawanych po prezentacji. Konspekt z licznymi błędami i/lub nierozesłany w terminie.

Uwagi:

FZE

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.